എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 11

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 11 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 11 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS


SpX^p¶p…

ASnNw sskNmsS Ss¶ inf]pw AÑWpw Sn^nsN F¯n. cpZv Hs¡
AXn¨p ^m{Sn Ss¶ Ø`w kn«p. inf k*n]n C^p¶p tbm] kntlg§Ä
Hs¡ N`bn` b_]p¶p..Mm³ FÃmw fqan tNÄ¡p¶pfp*v bs£ fWhv
C¶s¯ hwekknNmh§Ä A]kn_¡pN B]n^p¶p. ko«n sI¶v N]_n
sdZn NnX¶Sp fm{Sw HmÀf]p*v……….

b`S^w Sn^¡pNÄ……. fmh§Ä NX¶ptbm]n. inf b^neks¸«p
SpX§n… fq¶m`v Unkhw ko«n sI¶v Wn¡\w. ASv l^n]m …
b*v tbmNmWn^p¶Sv B\v…fmän sk¨v sk¨v Cs¸m Nps_ B]n.
Sn^¡n Wn¶v H^p t{d¡v FXp¡m³ ssXw B]n..F¶ bns¶ H¶v
N_§n k^mw. MmWpw So^pfmWn¨p.

fWÊn `Zp H¶pw sbm«n]nÃ. inf NqsX D*v…sk_psS tbm]n k^mw.
fWt¡m« sN«n]n«p k`n] Nm^yw H¶pw CÃ. Nn«p¶ S¡¯nWv A½¨ns]
H¶v f\¸n¡m³ F¦n`pw bäpftÃm. At{S F¦n`pw Bks«.

fp³Nq«n b_]m³ H¶pw Wn¶nÃ. tWs^ sI¶v– N]_n. Aѳ bp_¯p tbm]n^p¶p.
A½¨n Häs¡ DÅp. M§av b_]msS sI¶Snsâ b^nekw A½¨n
f_¨psk¨nÃ. fq¶m`p Unkhw Wn`v¡m³ sI¶Sv Bs\¶v A_nªt¸mÄ
A½¨n¡v Fs´¶nÃm¯ ht´mgw. ASv A½¨ns] N®pNan NqXn
F¶nt`¡v F¯n¡pN]pw sI]vSp.

A½¨n Hmt^m Sk\ Nm\pt¼mjpw hpµ^n B]n k^p¶p. Njnª Sk\
N*SntW¡mapw sI_p¸w Bt]m? Bav NqXpSÂ DSmikSn B\v..
tfm^ptfmsâ N]_p¶Sp sNm*v Bt\m? GSm]m`pw Bav I^¡p
Bkp¶p. l^o^¯n Wn¶v N®v FXp¡msW tSm¶p¶nÃ.

fol fmVk³ hnWnf]ns` H^p bm«ns` k^nNÄ HmÀ½k¶p ….
“”Fsâ FÃmw FÃmw Asà …..B fm_ns` IµW sbm«p Fsâ Asà ……..””.
A§sW Fs´m¡t]m Asà ?. fqan¸m«pw bmXn km]n kn^`pw Sn^pNn
C^n¡mtW bäp …tfmtW, fWÊn H^p Wn^ml bXÀ¶p.

B Wn^ml¡p B¡w Nq«n Um N]_nk^p¶p AXp¯Sv. B^m F¶v Asà ?
Wn§av Dt±ln¨ Bav Ss¶ …..h^a]pw tfmapw. ssUktf ……
Ak^v FknXt]m tbm]n«v k^pkm …Fsâ k*n N*p N]_n]Sv B\v
tbm`pw. F´nWm Hä]v¡v Bt\m F¶v A_n]m³ B]n^n¡pw ….tI¨n F¶v
knan¨p inf]pw ImXn C_§n.

A½¨osX]pw h^a]psX]pw F³sâ]pw N®pNÄ S½n S½n DX¡n.
Ip*pNan NÅm In^n knXÀ¶p.

Ak^v fq¶m`p Unkhw Wn`v¡m³ k¶Sm þþþ A½¨n DÕmit¯msX b_ªp.

AsSt]m tI¨n …As¸m CWn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *