ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 6 കോളേജ് സ്റ്റാഫ്‌

Posted by

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 6 

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU 6 കോളേജ് സ്റ്റാഫ്‌ BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

Bâns]]pw fmfns]]pw Nn«n]SnWp tlgw km\fXn Wn¶p. ASptbms` Fsâ hf]kpw sSanªp. h¸van FÃmw bmÊm]n H^p ss{bkäv tNmtaKn tKm`n]pw Nn«n. tKm`n Nn«n] tlgw Nan BjvI]n Ht¶m ^t*m B]n Ip^p§n. `mdn B]n^p¶p tKm`n AknsX KqWn]À `mdv AhnÌâv B]n«p N]_n hmUm^\ tbman bntÅ^m\v Cu tKmdnWv k^p¶Sv ko«pNmÀ B^pZs¡mt]m s_t¡mtfm*gWn H¸n¨Sm.

FWn¡p hoWn]À B]n«p H^p t`Zn Xo¨À B]n^p¶p. hpWnS Xo¨À Wm`vbSv k]Êv {bm]w fNÄ F©nWo]_nwPv bYn¡p¶p fN³ dmw¥qÀ FwdnF eÀ¯mkv Npsskän F® N¼Wn]n . hSyw b_]mtÃm Wà Bä³ I^¡v N_p¯n«Ã F¶m skap¸pw Aà H^p C^p* Wn_w. Ct¸mas¯ foW]psX tdmZn sshhv k`n] Np*n]pw SÅn Wn¡p¶ fp`]pw . fpOw foW]psX tbms` Wo*nXv Aà Wà k« fpOw SpXp¯ NknÄ tS³ NnWn]p¶ Ip*v. N*m GSkWpw N¼n]mNpw A½mSn^n sW]v– fpän] I^¡v.

Xo¨À tbmNpt¼mÄ tNmtaKv bntÅÀ FÃmw tWm¡n skÅfn_¡n Wn`vNpw. WX¡pt¼mÄ B Np*n]psX I`Ww b` bp^pg Ìmcv– NapsX]pw D_¡w sNXp¯p¶p*m^p¶p. hm^n B\v Xo¨_psX tkgw Wà sshhv D*m]SnWm F§sW hm^n DXp¯m`pw k]_p Nps_ F¦n`pw bp_¯p Nm\mw CX]v¡v sbm¡napw . Mm³ ko*pw km\fXn SpX§n Xo¨s_ HmÀ¯v.

MmWpw Xo¨_pw Ft¸mapw H^pfn¨m^p¶p.. cpZv– Njn¡p¶Sv tbm`pw H^pfn¨p `mdn C^p¶p. A§sW W½Ä Wà tbms` N¼Wn B]n. In`t¸mÄ bntÅÀ¡v `mdv D*mNnà At¸msaÃmw W½Ä Hmt^mt^m NTs]ms¡ b_ªp AknXn^n¡pw.

H^p Unkhw ASptbms` sk_psS Hmt^m¶v b_ªn^p¶t¸mÄ Xo¨À b_ªp

bntÅÀ H¶pw sh^n]ÃXm tk*m¯nXt¯ms¡]m FÃktâw tWm«w .

bntÅ^tà Xo¨s_ AkÀ¡v Cu {bm]¯n C§sWms¡ tSm¶pw bns¶ Xo¨s_ Nm\mWpw Wà ¥mfÀ AtÃ.

½v Aks^m¶p fqan. Fsâ Z]t`mPv AkÀ¡v Cãw B]n.

Wnsâ {bm]¯n DÅ bntÅÀ FÃmw CknsX ss`³ AXn¡m³ B\v tKmdnWv k^pt¶ WnW¡v sb¬bntÅt^mXv H^p ssf³Zv CÃmt`m. B sh¡âv– C]À ^fy Wns¶ Cs{¼Êv sI¿m³ WtÃm\w tWm¡p¶p Wo Aksa H¶v tWm¡p¶p tbm`pw CÃmt`m .

AsSm¶pw sl^n BNnà Xo¨s_ H¶mfSv DXsW N`ym\w H¶pw WX¡nà bnt¶ ko«pNmÀ Bt`mIn¨p D_¸n¡msS Mm³ ktÃmw sN«n]m ko«o¶v bp_¯mNptkw sI¿pw. hf]w BNpt¼mÄ AkÀ Bs^¦n`pw tWm¡n D_¸nt¨mapw. fm{Sfà Mm³ ssf³Zv sI]vSp bns¶ Ft´`pw B] Fsâ St` BNpw.

F´mNm³ ???

Fsâ hzemkw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *