മമ്മിയും ഞാനും നീഗ്രോ കുണ്ണയും

Posted by

മമ്മിയും ഞാനും നീഗ്രോ കുണ്ണയും 

BY: ഊക്കിസ്റ്

MUMMYUM NJANUM NEEGRO KUNNAYUM BY OOOOOOOOOKKISTTTTTT

Mm³ BWn.XzÂSv ¢mhnÂ. Atf^n¡³ f`]man. b¸m M§apfm]n bn\§n fm_n Wn¡pkm\v. f½osX N¿n`n`n^p¸m\v Nm^\w F¶m\p bm¸m b_]p¶Sv. f½n¡v C¨ns^ Nj¸v NqXpS Bs\¶v N*mt` tSm¶pw. {bm]kpw Np_km\v. 36 k]Êv. H^p C³gp_³hv N¼Wn]n B\v tKm`n. AknsX DÅ H^p _n¨mÀZv F¶ B{cn¡³ f½ns] b®p¶ps*¶p Fsâ {c*v hn³Zn b_ªn«p*v. l^n B^n¡pw _n¨mÀZv Wà fnXp¡Wm\v. {bm]kpw Np_kv. H^p 25 Nm\pw. AtÃ`pw B{cn¡³fmÀ Nm¨m³ fnXp¡^pw Np® k`pSpw B^n¡pw F¶v hn³Zn b_]p¶p. ASpfà hn³Zn tks_ H^p Nm^ykpw NqsX b_ªp . Cu _n¨mÀZv Aksa Nan¨n«ps*¶p. AkapsX b¸]pw B N¼Wn]nÂB\vtKm`n sI¿p¶Sv. C¸apw CX]v¡p Nan¡p¶ps*¶m AkÄ b_ªSv.

_n¨mÀZv Wà Nan Bs\¶v AkÄ b_]p¶p. Aksa FXp¯p bnXn¨p Np®]n C^p¯n Wnt¶m*v AXn¡pw F¶v AkÄ b_ªp. AkÄ H^p 35 Nnt`m sskäv fm{Stf]pÅp. MmWpw B Sq¡w Ss¶. hn³Zn]psX b_¨n tN«v _n¨mÀZv Fs¶]pw NqsX Nan¨n^ps¶¦n F¶v Mm³ HmÀ¯p tbm]n. Ak³ Fsâ f½ns] AXn¡p¶ps*¶m hn³Zn b_]p¶Sv. f½ns] Ak³ b®p¶Sm\v HmÀ¯t¸mÄ Ss¶ FWn¡v bqän H^p S^n¸v tSm¶n. Aksâ Np® tN_n]m Fsâ sNm¨p bq_p No_n]mt`m? Mm³ HmÀ¯p . hn³Znt]mXp tImUn¨t¸mÄ AkÄ b_ªSv _n¨mÀZnsâ Np® k`pSms\¦n`pw Ak³ WÃtbms` fq¸n¨p bqÀ tS³ HjpNn bqÀ bmNw B]nt« Np® tNän Nan¡q F¶m\p. bns¶ BUyw A`vbw tkUW D*mNpw. bs£ bns¶ bq_p knXÀ¶p Np®]psX fpjp¸v Hmt¡ BNpw F¶pw.

At¸mÄ sSm«p _n¨ns] sNm*v H¶v Nan¸n¡\w F¶v FWn¡v tSm¶n¯pX§n. _n¨mÀZnsW _n¨n F¶m\p M§Ä knan¨n^p¶Sv. Fs¶¡p_n¨p b_ªnÃtÃm. sf`nªp Bs\¦n`pw H^p fp¸¯n^*v hn fp`]pw ASymklyw Np*n]pw Hs¡ D*v FWn¡v. Wà bm Wn_kpw. k]s_m¶pw H«pw CÃm¯SpsNm*v fp` gÀ«n Sp_n¨p Wn¡pw. hn³Zn CX]v¡p bnXn¨p Nan¡pw. MmWpw Ip½m hn³Zn]psX fp`]n`pw bnXn¡pw. I«n]Xn H¶pw CÃm^p¶p. H^p Unkhw h-vNqÄ tW^s¯ kn«p. ^*p Nv–amhv CÃm^p¶p. MmWpw hn³Zn]pw koXnsâ AXp¯v F¯n]t¸mÄ _n¨n]psX NmÀ Fsâ koXnsâ AN¯p tbmÀ¨n NnX¡p¶Sp N*p. tfmsa _n¨n Wnsâ f½ns] C«p b\n]p¶p*v. tkt\ ^*ntWw Nt¿msX bnXn¡mw. ASv sk¨v WnW¡v _n¨mÀZnsW Nn«pw. f½n¡v bns¶ H¶pw b_]mWpw bänÃ. hn³Zn]psX sFZn] FWn¡v CãvXsb«p. Hmt¡ F¶pw b_ªp Mm³ ko«n tN_nt¸m]n .

hn³Zn]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *