രതിലയം 16 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 16

RATHILAYAM PART 16 BY UNNI  | PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B4%BF+%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%82]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/06/rathilayam.jpg]

 

 

thmc]n C^p¶ Kn³hn dmPv fmän sk¨p ssN FXp¯t¸mÄ thmc]n Wn¶pw Ft´m N¿n bän..

AkÄ ASp f\¯p tWm¡n… skÅ {UmkNw… D®osX bm Bkpw…

As¸m C¶s` CSn C«m\v WfnS tffs] Ak³ sI]vSn«p*mkpN…

Kn³hn ASp B^y s] Nm\n¨p

AkÄ AsSm¶pw f\¯p tWm¡n…

Dw ASp Ss¶… At¿ H¶v tbmXo …

Kn³hn thmc]n tWm¡pt¼mÄ AknXknsX B]n Np_¨p NqXn N*p… AkÄ AsSÃmw ssN sNm*v H¸n
FXp¯p W¡n

B^y, Xo sbs® Ak³ k¶m IqXpÅSv Nn«pw…

H¶v tbmXo CSv Ss¶ Fs¶ D·¯]m¡p¶p…

Mm³ Wns¶ H¶v D½ sk¡s« B^ym…

tU sbs® tk* t«m… Cs¶¦n`pw FWn¡v AksW H¶v Hä]v¡v Nan¡\w F¶v Bln¨Sm.. ASpw
Wln¸n¡m³ NqsX tbm¶n«m\v… Fs¶ sNm*v b_]n¡t*…

At¸mam\v Mm³ bp_t¯¡p k¶Sv

im]v Kn³hn tI¨n]pw D*m]n^pt¶m NqsX

B^y lÐw tN«v At§m«v– tWm¡n

fp¶n D®n

B^y {em´fm] Btklt¯msX F\oäv HmXn sI¶v D®ns] sN«n bnXn¨p sNm*v Aksâ H¡t¯¡p tN_n

Ssâ tft`¡v bXÀ¶p N]_p¶ B^y s] D®n Sn^n¨pw bpÂNn…

B^y Aksâ sIkn]n b_ªp… D®o _qfnt`¡v tbmNmw…

D®n Aksa]pw sNm*v ANt¯¡v N]_n

D®osX CXp¸n C^p¶p Ss¶ B^y kmSn AX¨p sNmap¯n«v… Wn`¯n_§n

B^y H^p D·mU AkØ]n B]n^p¶p

B^y D®n]psX Ip*pNÄ NXn¨p

D®n Aksa sdZnt`¡p f_n¨n«p

D®n AkapsX Ko³hv bmânsâ d«¬ FXp¯p… AkapsX hndv Du^n…

AkapsX skap¯ hpµ^fm] A^sN«p N* D®n AkapsX bp¡nant`¡p fpOw bqjv¯n

D®n AknsX]msN W¡n tSmÀ¯n

bns¶ Ak³ B^y sX bmâv Du^n FXp¯p

B^y Nm`pNÄ D®n]psX tSman sk¨p…

D®n ASp knXÀ¯n SpXNÄ¡nX]n hwPf ØmWt¯¡p S` bqjv¯n

B^y]psX bmâohnWp tfs` NqXn bq_n W¡n…

B^y AksW Ss¶ tWm¡n sNm*v NnX¶p

D®n B^y sX bmân]pw Du^n FXp¯p

bns¶ B t^mfw Naªp hpµ^ fm¡n sk¨ bq_n Wm¡n«v NpXn¨p B^y sX tS³

D®n Nps_ tW^w Njnªv F\oäp Wn¶p…. B^y Fjpt¶äp D®osX Np®]n H¶v W¡n… bns¶ ASnsâ
sSm`n bn¶nt`¡p B¡n ASnsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S`¸n W¡n sNm*n^p¶p

bns¶ B^y ASp km]ns`Xp¯p… B^y Nps_ tW^w Np®]n Nan¨p…

bns¶ D®ns] NpWn¨p sdZn NnX¯n… B^y D®osX I´n W¡n sNmXp¯p…

bn¶n Wn¶pw Np® FXp¯p Du¼n sNmXp¯p…

bns¶ D®n]psX I´n knXkv fpS`v Np®¡Xn]ns` h©n]pw f\nNapw km]n`m¡n…

tlgw B^y D®osX NqSn W¡n sNmXp¯p…

D®n hpOw sNm*v NnX¶p bpaªp… A`_n

Np_¨p Njnªp D®n B^ys] NpWn¨p WnÀ¯n B hpµ^fm] WnSwd bmanNan NXn¨p… W¡n

F¶n«v Iµn knXkn fpOw tIÀ¯v W¡n

bns¶ Np`¨p Wn¡p¶ Np® D®n B^y sX bq_n sk¨p sbman¨Xp¡n…

At¸mÄ bp_¯p… WfnS tff {cgv B]n k¶p

B^y Wnsâ A½ C¶s` knan¨n^p¶p F¶v WfnS b_ªp

ASnWp B^y CknsX CÃtÃm tff F¶v Kn³hn

tU B^y]pw D®n]pw FknsX Kn³hn

H¶v b_t]* F³s_ tI¨n…

D®ns] N*Spw B^y Aksâ bp_¯p tN_n AksW]pw sNm*v H^p tbm¡m]n^p¶p sdZv_qfnt`¡v…
kmSn`pw AX¨p…

Mm³ bns¶ H¶pw b_]m³ tbm]nÃ.. AkÄ¡p Nps_ Wmam]n DÅ B{Piw B\v AksW sNm*v H¶v
sI¿n¡pN F¶Sv.. C¶\nt¸m ASp WX¡p¶Sv…

At¸mjm\v Kn³hn WfnS tff s] {l²n¨Sv

H^p bmâohpw {dm]pw fm{Sw C«m\v Ct¸mapw C_§n k¶n^n¡p¶Sv… Kn³hn WfnS sX bpNnÂ
Npjn]nt`¡v tWm¡n… W½psX Sf¶ ]psX bpNn tbms` e]¦^ ewPn.. F¶v Kn³hn HmÀ¯p

F´m Kn³hn H^p tWm«w…

H¶pw CÃ.. bns¶ C§sW N*t¸mÄ…

N*t¸mÄ

H¶pw CÃ.. {ZÊv– H¶pw CXmsS.. ASpw M§sams¡ CknsX DÅt¸mÄ

bns¶ Wn§Ä ^*pw NqXn HmXn k¶Sv s{ZÊpw C«p CknsX bS¨p C^n¡m³ AsÃ.. H¶v tbmXo

Kn³hn H¶pw fn*n]nÃ

CWot¸m W½Ä F´v sI¿pw Kn³hn…

Wfp¡v sk]näv sI¿mw…

ASp tkt\m B^y D®ns] CWn Cs¸m knXptfm… FWn¡v tSm¶p¶nÃ

bns¶ F´v sI¿mWm WfnS tff

Wo NqXn knIm^n¨m WX¡pw…

Dw FWn¡v fWÊn`m]n…

tffNv– NXn SoÀ¶ntà CWn]pw.. ASpw D®ns] Ct{Sw Unkh§Ä Hä¡v Nn«n]n«v

CÃ tfmsa AksW Nan¡pt¼mÄ NXn NqXn NqXn k^pw

At¸mjm\v NmanRv sd ldv–Un¨Sv…

Cu N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tW^¯v CSnt¸m B^m.. F¶v WfnS hz]w b_ªp…

WfnS kmSn Sp_¡mWm]n F\oäp…

At¿m tff C§sW tbm]n Sp_t¡*… Mm³ tWm¡mw… F¶pw b_ªp Kn³hn tbm]n..

kmSn Sp_¶ Kn³hn sM«n…

fp¶n Nps_ BapNÄ… NqsX tbm`ohpw D*v..

Kn³hn tbXn¨p fn*msS Wn¡p¶Sv N*p sb«s¶m^p Pu¬ FXp¯n«v WfnS At§m«v– sI¶v tWm¡n

Wfn]pw tbXn¨p tbm]n

F´m hmÀ… B^m Cks^ms¡.. F´m {blWw..

fp³bn Wn¶n^p¶ Fhv sF N¶Z emg]n b_ªp… CknsX F´m b^pbmXn… H^p Nw¹]nâv
Nn«n]n«p*v… Cu cv`mäv H¶v shÀ¨v– sI¿\w…

F´m hmÀ CSv… CSv MmWpw ihvdâpw Smfhn¡p¶ cv`mäm\v… CknsX F´m b^mSn… F¶v Cw¥ognÂ
tImUn¨p

Wn§sX tbs^´m F¶v tbm`ohv

F³s_ tb^p WfnS…

eÀ¯mknsâ tb^p AWnÂ

tN^a¯n`mt\m

AsS

M§Ä CknsX AXp¯pÅ sF Xn bmÀ¡n tKm`n sI¿p¶p

CSm sF Zn F¶v b_ªp WfnS sF Zn FXp¯p Nm\n¨p… At¸mÄ Ss¶ Kn³hn s] tWm¡n AkÄ B^y
sW]pw D®nt]]pw knan¡m³ H^p hqIW sNmXp¯p

Kn³hn bSns] D®ns] tcm\n knan¨v… N«v– sI¿msS sk¨p…

D®n tcm¬ FXp¯p Nm^yw fWÊn`m¡n sb«¶v {ZÊv– fm_n C_§n k¶p…

B^y dmSv–_qfn tN_n…

tbm`ohv DÅnt`¡v N]_n

CkÀ B^m.. F¶v Kn³hns]]pw B^y s]]pw Nm\n¨p WfnSt]mXv tImUn¨p

CSv F³s_ eÀ¯mknsâ sb§sX tfmWm\v D®n… AksW M§Ä ^*v Unkhw fp³bv Wm«n tbm]n k¶t¸mÄ
sNm*v k¶Sm\v…

AksW Nm\mw tk*n Aksâ tI¨n B^y]pw AkapsX Nq«v Nm^yw Kn³hn]pw k¶Sm\v… B Kn³hn B\v
CSv

B^y dmSv–_qfn Bs\¶v tSm¶p¶p

Kn³hn Wo Aksa H¶v knan¡p F¶v WfnS b_ªp

Kn³hn sI¶v B^y s] knan¨v sNm*v k¶p

FÃmw tN«v Njnªv tbm`ohv NqsX k¶m hUmIm^ ¡mt^mXv tImUn¨p… Aà hmÀ CSn FknsX]m\v
AkninSw..

fp¶n Ss¶ D*m]n^p¶ {bfpO³… hmÀ ASp bns¶… M§Ä..

Dw Wn¶p b^p§msS sbmt¡m\w FÃmw

FÃmk^pw bn^nªp tbm]n…

Fhv sF NqsX k¶ tbm`ohv Nmt^mXpw Smsj tbm]n k*n]n C^n¡m³ b_ªp

Ak^pw tbm]n

Fhv sF WfnSs]]pw B^ys]]pw Kn³hn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv s]]pw l^n¡pw tWm¡n sNm*v b_ªp… thm_n tNt«m AkÀ CknsX Wn¶pw knan¨v
b_ªt¸mÄ k¶v AtWzgn¨p F¶v fm{Sw.. MmWpw f`]man B\v… F³s_ tb^v ^qtbgv…

A§sW M§Ä b^nI]sb«p…

tbmNm³ tW^w hmÀ hm_nsâ NmÀZv S¶p…. knan¡m³ tSm¶pt¼mÄ knanNmw tNt«m… F¶pw b_ªp
H^p In^n In^n¨v

WfnS ¡v Nm^yw fWÊn`m]n

AkÄ ASp km§n N¿n sk¨p…

A]mÄNv Sn^n¨pw H^p In^n h½mWn¨p

^qtbgv hmÀ ]m{S b_ªp tbm]n..

tbmNpt¼mjpw BÄ H¶v Sn^nªp B^y s] tWm¡n

Wns¶ hm_nWv bän] `£\w D*v tfmsa F¶v WfnS b_ªp

l^n]m F¶v Kn³hn]pw…

B BapsX tWm«w A{S l^n]Ã F¶v D®n

Hm Aksâ B^y s] tWm¡n]Sv sNm*mkpw

bns¶ AsSm¶pw AÃ

F³s_ D®n Wo FÃmt^]pw Nan¡p¶ntÃ.. ASp tbms` M§Ä¡pw FÃm B\p§sa]pw Nan¡m³ Ss¶]m
sNmSn

Bt\m…

Asà Kn³hn F¶v WfnS tImUn¨p…

Kn³hn In^n¨p sNm*v AsS F¶v b_ªp

F¶m`pw B b^mSn b_ªksW H¶v Nn«\w .. Asà D®n F¶v WfnS

AsS F¶v FÃm^pw b_ªp

M§Ä bns¶]pw A¶v AknsX NqXn]nÃ… B^y ]pw Kn³hn]pw tbm]n…

WfnS]pw D®n]pw fm{Sw B]n…

AWn fmf³ ^*v Unkhw Njnªm\v k¶Sv ASp ks^ WfnS]pw D®n]pw AXn¨p sbman¨p…

AWn fmf³ k¶t¸mÄ B\v Nm^y§Ä Hs¡ A_n]p¶Sv

Hmcohn {btfmg³ hf]w B\v– Ct¸mÄ…

bpSn] H^msa sNm¨n]n Wn¶pw {btfmg³ B]n AWn`nWv bN^w Ct§m«p k^p¶p*v…

AWn`nWpw {btfmg³ D*v… bs£ BÄ A§v gmÀK]n tbm\w… WfnS tffNv– fmäw H¶pw Cà Cu
Hmcohn Ss¶]m\v SpXt^*Sv…

FÃmk^pw kngf¯n B]n

H^p Nm^yw sI¿mw WfnS… D®n CknsX D*tÃm… Mm³ tbm]n bSns] Ct§m«p Ss¶ {Xm³hvcÀ
H¸n¡mw F´m …

F¶m`pw AWn CÃmsS CknsX.. Asæn Ss¶ C¶v tbm`ohv Hs¡ k¶Sm…

AsSms¡ Wfp¡v b_ªp l^n]m¡mw… F´m

F¶m tWm¡mw

Asà D®n

l^n tff

A§sW AWn fmf³ tbmNm³ So^pfmWw B]n….

At¸mam\v Bm ht´mg kmÀ¯ WfnSs] Hmcohn Wn¶pw A_n]n¨Sv…

AWn`nsâ NqsX WfnS¡v NqXn gmÀK]nt`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbmNmw… {btfmg³ CÃ… Ø`w fmäw B\v

AWn`nWpw WfnS¡pw ht´mgw B]n

At¸mam\v D®n NpXp§n]Sv

D®ns] FWvXv sI¿pw

D®n b_ªp, Wm«nt`¡p Sn^n¨p tbmNmw F¶v

Wns¶ CknsX sNm*v k¶v bYn¸n¡mw Fs¶ms¡ b_ªp AknsX Wn¶pw tbm¶n«v Wns¶ F§sW Sn^n¨p
knXpw D®n

F´m]m`pw tks_ kjn CÃtÃm fmfm..

F¶m`pw..

AsSm¶pw hm^fnà fmfm

At¸mÄ NmanRv sd ldv–Un¨p

WfnS tbm]n kmSn Sp_¶p

B^y B]n^p¶p bp_¯p

Akapw IÀ¨]n emPfm]n…

F¶m Mm³ H^p Nm^yw b_]mw… D®n F³s_ NqsX Wn¡s«

As¿Xo Wnsâ bqSn sNmÅmw AknsX Wn§Ä fq¶m`v sb®p§Ä DÅnX¯p CksW F§sW Wm«pNmÀ
h½Sn¡ptfm

ASpw {blvWfm\v

F¶m Cu cv`män Wn`vNm³ bäptfm F¶v B^y tImUn¨p

AWn Bt`mIn¨t¸m ASp l^n]m\v… hz´w cv`mäm\v.. ASp bq«n CtX*… CkÀ tWm¡nt¡mapw…

ASp sNmÅmw… Bt`mIn¡mkp¶Sm\v…

A§sW AWn AknsX cv`mäv N½nän]n Hs¡ b_ªp ASp l^n]m¡n

B^y]pw D®n]pw cv`män Smfhn¨p bYn¡p¶p…

D®n¡p B^y sX tNmtaKn Ss¶ AZvfng³ l^n]m¡n…

AWn`pw WfnS]pw gmÀK]nt`¡v b_¶p…

SpX^pw…

AWn`nWv bN^w {btfmg³ B]n sXNvWn¡Â siZv B]n«v k¶Sv H^p t`Zn B\v–…

thmWm….

H^p 23 k]Êv tSm¶n¡p¶ hpµ^n… WÃ l^o^w

eÀ¯mkv CknsX tbm`ohn B\v tb^p ^qtbgv

ASp sNm*m\v Ct§m«v fmäw Nn«n]t¸mÄ k^p¶Sv

AkÀ AWn`nsW b^nI]sb«p… AWn bntä Unkhw NqXnt] dmw¥qÀ D*mkp…fä¶mÄ gmÀK tbmNpw

Leave a Reply