വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 3

Posted by

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 3

VEDIMULLAYUDE RATHRY 3 BY അർച്ചന | – | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=vedimullayude+rathry]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/06/Vedimullayude-rathri.jpg]

im]v Nq«pNms^ BUyemP§Ä¡p WÂNn] ht¸mÀ«nRv Wµn…. sskNn]Sn £f tImUn¡p¶p…….

A§sW M§apsX ^*ptb^ptX]pw BUys¯ Nan Njnªp…….ASnsW¸än M§Ä bns¶ hwhm^n¨nÃ…. hf]w
Nn«n]nà F¶Sm\v hSyw……. Mm³ ¹hv Xp B]SnWm FWn¡v CâÀsk So^p¶SnWv fp³bv Ss¶ ¢mÊv–
SpX§pw ASptbms` sskNn«pw FN-vhv{Xm ¢mÊv– Nm\pw ASnWm s`äÀ kjn]m\v M§Ä
hwhm^n¨n^p¶Sv…..

B]nX]vNv AkapsX A½ timhvbnä`n AZvfnäv– B]n….tWm¡m³ AkapsX fmfn]pw A½q½]pw fms{S
DÅp……

Akav ko«n Hä]v¡v B]SnWm`pw {btSNnIv dÔp¡Ä CÃm¯SnWm`pw AktamXv– GtS`pw {c*vhnsâ
ko«n tbm]n ^*p Unkhw Wn`vNm³ b_ªp………..

Akat¸mÄ Fsâ tb^m\v b_ªSv……..AkÄsX A½ Fsâ A½s] knan¨p Akav ^*p Unkht¯¡v Wn¡p¶SnÂ
Npj¸fpt*m F¶v tImUn¨p……..A½¡v ht´mgfm]n^p¶p………..

A§sW Akav k^p¶ Unkhw Mm³ h-vNqan tbm]nÃ… Fsâ _qsfms¡ Mm³ kr¯n]m¡n
sk¨p…..sdZvgo_v fmän bpSn]Sv kn^n¨p……….BsN sfm¯w Mm³ S]m_m]n Wn¶p..F¶n«v Aksa
knan¡pkm³ h-vNqan tbm]n……

Mm³ ssd¡v HmXn¡pw F¶SnWm ssd¡n`m\v tbm]Sv….. . Aksa bn¡v sI]vSp k^p¶ kjn M§Ä
gmÀK]pw NpXn¨p….

Aksa sNm*pkn«nXv Mm³ XyqgWv tbm]n…..Sn^nsN k¶t¸mÄ N*Sv Aksa Nan¡m³ knan¡p¶
AWn]sW B\v……A{S¡v FÃmk^pfm]n AkÄ Nq«m]n…….

M§Ä tIm_v Njn¨p D_§m³ NnX¶p H^pfn¨m\v NnX¶Sv……

“”At¸mÄ sl^n tfmsa PpZv ssWäv–“”

“”F´vWm\v Wo sI¿pt¶””

“”D_§m³ tbmNp¶p Ft´””

“”A¨p Fs¶ Wnsâ ko«n sNm*pk¶nXv Wo D_§m³ tbmNpt¶m….WnW¡v tdmVfpt*m CSp Wnsâ
koXm\v””

“”Cu sb®nWv F´m\v….FXn CsSsâkoXv Fsâ_qw…Wos]sâ sb®v sl^n]tÔ”

“”AsS””

“”bns¶´m Wo ks¶¶p sk¨p Mm³ D_¡w Na]t\m…..k«p sbs® NnX¶pD_§p…PpZv ssWäv–“”

“”A¿Xm A§sW Wo D_§*…..WnW¡v MmWmt\m D_¡fmt\m k`pSv “”

“”sl^n tSmäp sbs®….D_§p¶ntÃ….b_ “”

Nm^yw Fsâ DÅn Aksa Nan¡\w F¶p*v….ASpw WX¡pw Fs¶Wn¡_n]mw…..bs£ Mm³ sb«¶v
kn«psNmXp¡m³ S¿m_Ãm]n^p¶p…..ASpsNm*v Mm³ WÃ Np«n]m]n AenW]n¨p…..

“”PpZv tdm]v “” CSpw b_ªp Aksasâ sW©nt`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S` sk¨p NnX¶p…

MmWkapsX sWän]n sfsà D½sk¨p…….

AkÄ Hmt^m¶v b_ªpsNm*n^p¶p….. MmsWÃmw tN«psNm*n^p¶p….. AkapsX fpXn]n St`mXn Mm³
C^p¶p…..

HmÀ¡mbp_¯p AkapsX H^p tImUyw k¶p

“”Wo Fs¶ ISn¡ptfm A¨p “”

“”AsS´m A§sW tIm]n¡m³””

“”b_]v “”

“”Cà Fsâ fp¯nsW Mm³ F´nWp ISn¡ps¶…..Wo Fsâ NqsX F¶pw tk\w CSpt¸ms` FWn¡v tIÀ¯v
bnXn¡m³””

AkapsX N®pNÄ Wn_ªp..Fs¶ fp_ps¡ bnXn¨p AkÄ b_ªp

“”Mm³ tbmNnà A¨p FWn¡v Wns¶ tk\w….Asæn Mm³ f^n¨p tbmNpw””

M§Ä¡nX]n H^p WnlÐS bXÀ¶p……AkapsX N®oÀ ko\p Fsâ gÀ«v– Wªt¸mÄ B\v Mm³ B WnlÐS
fp_n¨Sv….

“”fpt¯ Wo F´nWm\v N^]p¶Sv….Fsâ ssN¡pÅn C^n¡pt¼mjpw Wo N^]pt¶m At¿ CSmt\m B
Nm´m^n sb®v””

“”A¨p W½an§sW F{S Nm`w Njn]pw””

“”H¶pNn W½Ä f^n¡p¶ ks^ Asæn WnW¡v Ft¶mXpÅ {b\]w So^p¶ ks^…””

ASp b_ªp SoÀ¡m³ AkÄ h½Sn¨nà ASnWpfp³bv Fsâ km AkÄ sbm¯n……..

Mm³ B Caw IqXpÅ ssN]n fp¯fn«p……F¶n«v AkapsX ssN sfsà fmän AkapsX fpOw Fsâ
ssN]n tNm^nFXp¯p…

Mm³ B sWän]n D½sk¨p……B A^* skan¨¯n AkapsX N®v Nq¼n AX]p¶Sv Mm³ N*p…..

sfsà MmWkapsX N®n fp¯fn«p………F¶n«v AkapsX Ip*v km]n`m¡n I¸m³ SpX§n……5fnWnäv
Njnªp Mm³ Ss¶ B Ip*pNÄ tkÀsbXp¯n…..F¶n«v AkapsX NmtSm^w tIÀ¶v tImUn¨p

“”FXpt¯ms« H^n¡Â NqXn””

“”H^n¡Â AÃ H^p K·w fpjpk³ Mm³ WnW¡pÅSm\v. . “”

Mm³ bns¶]pw AkapsX Ip*v I¸m³ SpX§n sfsà AkapsX Ip*v NXn¨p…NnX¶psNm*v Ss¶ Mm³
AkapsX gnÀ«nsâ d«¬ Du^n……tW^n] sk«¯n Mm³ bns¶]pw Nm\m³ B{Pin¨ B NmjvI Mm³ N*p….

{Now NaÀ {dm]v¡v DÅn HSp§n Wn¡p¶ B Hm_©pNÂ……..{dm Du^n Mm³ Aks] hzS{´fm¡n……..

sfsà Aks] DX]v¡m³ SpX§n….AkapsX fp` sM«pNÄ koÀ¯p k¶p……Mm³ B Hm_©v km]n`m¡n I¸m³
SpX§n……AkÄ Fs¶ AkapsX sW©nt`¡v AfÀ¯n…..B Hm_©v km]n`n«p Ss¶ Fsâ ssN Mm³ Smtj¡p
sNm*v tbm]n…….AkapsX tgmÀXv Wp CX]n NqXn ssN DÅnt`¡v NX¯n…..Mm³ AknsX
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶v kn^ HmXn¨p…. Wn_s] t^mfw kaÀ¶ AknsX sSm«t¸mÄ FWn¡v Ft´mtbms`
tSm¶n……

“”WnW¡v Cu NmXv H¶v sk«n¡qsX””

“”sk«\w…Wo sk«ptfm.””

AkÄ H^p NÅ In^n bmÊv B¡n…..

Mm³ FjptWäp…F¶n«v Mm³ Aksa km^nFXp¯p…..dmSv–_qfn sNm*v tbm]n t¢mhänWv fpNanÂ
C^p¯n…….Mm³ Sn^nsN _qfn k¶p…… H^p bpSn] tgkÀ FXp¯p dmSv_qfnt`¡v WX¶p…….

AkapsX tgmÀXvhpw bmâohvDw Du^nfmän……AknsX {Now tS¨p bS¨p………AkapsX N£¯n`pw {Now
bp^«n…..F¶n«v Aksa Mm³ Fjpt¶Â¸n¨p Fsâ fXn]n C^p¯n……AkapsX Nm`N¯n sk¨p Mm³
tkUWn¸n¡msS AkÄ¡p tgkv sI]vSp sNmXp¯p…As¸m AkÄ Fsâ Njp¯n fpOwD^hn C^p¶p……

Mm³ tgkv sI]vSp AkapsX bq_p tWm¡n….H^p t^mfw tbm`pfnÃmsS WÃ kr¯n]m]n C^p¶p
AknXw…..Mm³ B bq_p thm¸v Dbt]mPn¨v kr¯n]m]n NjpNn dm¡n thm¸v bmS Naªp…….MmWksa
sdZv–_qfn sNm*v tbm]n NnX¯n… tSmÀ¯v– sNm*v FÃm skÅkpw SpX¨p….

Mm³ AkapsXbq^nt`Nv fpOw AXp¸n¨p kÃmsS sNmSn¨p f\w

MmWknsX Wmkn«p Nan SpX§n

bq^nt`Nv Wmkp tNän C_¡nsNm*n^p¶p……..Mm³ hvboZv Nq«n sI]pkm³ SpX§n….

AkÄ bpaªp…..

“”Biv At½ Biv tkPw “”

Mm³ Wmkp fmän kn^`pNÄ N]än…. At¸mÄ FWns¡m^p Nm^yw HmÀfk¶p……

Mm³ lÐw D*mNmsS AXp¡a]n N]_n {cnZvKv Sp_¶p k`n] H^p Nym^äv FXp¯p…. ASnsW sSm`n
Ip^*n hvfq¯v– B¡n FXp¯p…… ASpw sNm*v Mm³ _qfnt`¡v– tbm]n……

Fsâ ssN]n C^n¡p¶ Nym^äv AkÄ N*p In^n¨p sNm*v Nm`N¯n S¶p Nm^\w ASv A`vbw k`n¸fpÅ
Nym^äv B]n^p¶p……

MmWm Nym^äv AkapsX bq^nt`Nv N]än……ASv W¶m]n N]_ntbm]n…..Fsâ kn^`nsâ]pw Wmkp
sNm*pÅ {bt]mPw Nm^\w AknXw BsN H`n¨p^p¶p….. Mm³ B Nym^äv N]än C_¡n hvboZv
Nq«n….. Cu hf]w Mm³ Aksa Ip*v I¸pkm]n^p¶p…… sb«¶v Aksam¶pw kn_¨p….. AkÄ¡p tbm]n
Fs¶Wn¡p fWhn`m]n….. MmWm Nym^äv bp_s¯Xp¯p AkapsX tSWn fp§n ASv Fsâ ssN]nÂ
C^p¶p…. Mm³ AsSXp¯p NXn¨p Sn¶p WÃ skss_än hzmUv B]n^p¶p ASnWp…….. ASnWp tlgw Fsâ
km sNm*v Ss¶ B Nym^äv AkapsX km]n sk¨psNmXp¯p……….. AkÄ ASp Njn¨p…….Mm³ AkapsX
bq_p W¡n SpX¨p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p SpÅn tbm`pw bmjm¡msS H`n¨n_§n] B tS³ Mm³ fpjpk³ NpXn¨p……..

SaÀ¶p NnX¶ AksatWm¡n Mm³ tImUn¨p

“”hpOnt¨m””

“”Òvfv “”

“”tW^t¯SnsW Nm«n hpOn¨pt¨m””

“”Òvfv””

Mm³ Aksa sN«nbnXn¨p Njp¯n D½ sk¨p….Aksas¶ fp_ps¡ bnXn¨p……..

A¶v ^mkns` 4 f\nks^ M§Ä Nan¨p…..bntä¶pw ASptbms`….

bs£ AkÄ Fsâ NmfpNn H^p skXn]ms\¶pw AkapsX A½]psX NmfpNsW sNm*v b®ns]¶pw.. AkWm\v
Ct¸mjs¯ NmfpN³ F¶pw Fs¶ Hjnkm¡nNa]m³ AkÄ Nan¨ Nan]pw Hs¡ Mm³ N*pbnXn¨p…… HXpknÂ
Fsâ sb®v Fsâ AXnf]m] kjn……. Aksa Wn^´^w eog\nsbXp¯n Mm³ Nan¨Spw….. Akapw AkapsX
NmfpNWpw b®n] NT]pw CWn k^p¶ emP§anÂ………Cãfm]m Nfâv– CXm³ f_¡^ptS

Leave a Reply