കാള 1 [Rajeesh]

Posted by

കാള 1 [RAJEESH]

KAALA BY RAJEESH

F©nWo]_nwPv KoknS¯nsâ AkhmW Unkhs¯ BtQmgw Njnªp fUy`i^n]n Wà D_¡¯n`m]n^p¶p Mm³.

Wn`]v¡msS lÐn¨psNm*n^p¶ tcm¬ Fsâ D_¡w sNXp¯n.

b^nI]fnÃm¯ W¼ÀB]SnWm knan¡p¶ Bsa lbn¨psNm*v Mm³ NmÄ Aä³Zv sI]vSp.

‘it`m…’

f_pkl¯p Wn¶pw k¶ fVp^fm] lÐw Fsâ D_¡w bqÀ\fm]pw CÃmSm¡n.

‘it`m… B^m\v?’

kas^ fmWyS emkn¨p Mm³ tImUn¨p.

‘^KogtÃ…?’

‘AsS… B^m\v? FWn¡v fWÊn`m]nÃ’ Mm³ b_ªp.

‘Biv… Fs¶ HmÀf]p*mknà Fsâ tb^v AMvKWs]¶m\v. ^KognWv HmÀ½]pt*m?’ AkÄ tImUn¨p.

tNmtaKn FWn¡v b^nI]fpÅ H¶n`VnNw AMvKWfmÀ H¶pfÃ, Ak^psXs]ms¡ lÐw GNtUlw FWn¡v
fWÊn`mNpw.

‘CÃ… FWn¡v fWÊn`m]nÃ…’Mm³ b_ªp.

‘ASv… ^Kogv… Mm³ ftWmKnsâ sskcv B\v’

H^p b^p§t`msX]pÅ f_pkls¯ lÐw Fs¶ Npan^\n]n¨p.

Mm³ HmÀ½Nant`¡v h©^n¨p…

sb¬Np«nNapfm]n AVnNw AXp¯nXbjNm¯ Wm\¡m^Wm] FWn¡vH^p NmfpNn, knkmi bqÀk ss`wPnN
dÔw F¶nks]Ãmw H^p hzbvWfm]n^p¶p.

F¶n^p¶m`pw Np® S^n¡p¶ {bm]¯n H^p sb®nsâ fma¯nt`¡v HmXn¡]_n Fsâ Nmf Umiw
SoÀ¡pkm³ FWn¡v kÃm¯ B{Pifm]n^p¶p.

A§sW]m\v tchvdp¡n H^p tc¡v sFZn SpX§n]Sv. F¶m ASvFWn¡v fsäm^p t`mNw h½mWn¨p.

shN-vhv tSXns]¯p¶ tchvdp¡ns` b` B¬Np«nNapw sI¶v tI^p¶ C³shÌv {Pq¸pNapw NtNmÄZv
F¶ Bl]§apw FWn¡v bpSpf]m]n^p¶p.

A§sW H^p sb®ntWmXpÅ AXp¸w F¶ Fsâ h¦`vb§Äfm_n H^p¯sâ A½s] Asæn em^ys] b®pN F¶
cmâhn]m]n fm_n.

A§sW tImUn¨pÅ b^hy§Ä B]n Fsâ tbmÌpNapw NsfâpNapw.

b` M^¼v t^mPnNapw Sm`vb^yfms\¶p b_ªp C³tdmN-vhn k^pw. Aksâ A½s] Asæn em^ys]
Mm³ F§sW b®pw F¶v tImUn¨p Mm³ b_]p¶Sv tN«v ^Sn WnÀkrSn A\]pw.

A§sW H¯n^n B]t¸mÄ AknsX]pw B]pVw sk¨v NojX§n. H^p Nan F¶Sv H^p hzbvWfm]n fm_n.

WmapNÄ¡p tlgw Nq«pNmÀs¡ms¡ ss`³ shäv B]Snsâ kngf¯nÂMm³ ko*pw Fcv dn Sp_¶p.

At¸mjm]n^p¶p fWp A©p F¶ s{bmssc`n Wn¶v k¶ _nNyÌpw sftÊKpw Mm³ Nm\p¶Sv.

‘Fsâ em^yt]msXm¸w H^p ^m{Sn b¦nXpN]ms\¦n Sm¦Ä Bklys¸Xp¶ b\w WÂNmw… bs£ tNm*w
Dbt]mPn¡m³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bmXnà NqXmsS b^f ^ihykpw hp^£nSkpw B]n^n¡\w. sKWpknWms\¦n W¼À
A]¡pN, Wfp¡v hwhm^n¡mw’

ASm]n^p¶p sftÊKv,

FÃmk^pw sNmSn¸n¡p¶Sptbms` H^p HmcÀ A{S fm{Stf Mm³ N^pSn]pÅq… F´m]m`pw Mm³ W¼À
A]¨p. ATkm knan¡pN]ms\¦n Aksâ em^ys]¡p_n¨p b_ªp ^*p km\w F¦n`pw knXmftÃm… A{St]
Mm³ N^pSn]pÅq…

^*p Unkhw Njnªp FWn¡v H^p tcm¬ k¶p. ASv A]mam]n^p¶p.

ftWmKv!

BÄ H^p sF Xn s{bmcg\ B\v, Fsâ W¼À Nn«n]Spw Fsâ fpjpk³ knk^§apw A]mÄ
ssN¡`m¡n]n^p¶p.

‘^Kogv, Wn§Ä¡p {bm]w Np_km\p F¶ H^p {blvWw fm{Stf DÅq… bs£, AsSm^p k`n]
{blvWfm\v’ A]mÄ b_ªp.

‘ASn F´m Npj¸w?’ Mm³ tImUn¨p.

‘tN^a¯n F{StbÀ C§sW sI¿p¶ps*¶v A_n]nà bs£ Wo b¿Wm\v. ASpsNm*p WnW¡v H^n¡`pw CSv
Han¨p sk¡m³ bänà bns¶… Wo fp³bv sI]vSn«p*v F¶vb_ªSpw knlzhn¡m³ bänÃ… thm… NÅw
b_ª H^mtamXv… F§sW…?’ A]mÄ tImUn¨p.

‘Hmt¡… Mm³ b¿Wm\v… CSv NÅw b_ªSm\v Hs¡ h½Sn¡mw, bs£… F¶n«pw Wn§Ä Ft¶mXv
hwhm^n¡p¶Sp Wn§Ä¡v H^p {bSo£ DÅSpsNm*tÃ?’

B tImUy¯nWv tlgw AÂb hf]w WnÈÐS]m]n^p¶p.

‘Wn§Ä¡v Fs¶ tk\w. Fs¶ Asæn fsäm^p dpÅnsW… bs£, Wn§Ä¡v bp_¯p A_n]ptfm F¶pÅ
tbXn]m\v… AsÃ?’

ASnWpw WnÈÐS]m]n^p¶p f_pbXn.

‘Hmt¡… Wn§Ä¡p SmÂb^yfnsæn tk*, bs£…Mm³ t{bmfnhv sI¿mw Wn§apsX cmâhn]v¡pw
hmänhvcm£Wpw tk*nfm{Sw H^p k«w fm{Sw fSn FWn¡v… bns¶ Wn§apsX ss`cn H^n¡`pw Mm³
k^nÃ’ Mm³ b_ªp.

‘^Kogv… FWn¡v H¶v Bt`mIn¡\w’ ftWmKv b_ªp.

‘sl^nBt`mInt¨maq… tk* F¶ms\¦n Wn§Ä knant¡* BklyfnÃ. MmWpw Wn§sa knan¡nÃ… W¶m]n
Bt`mInt¨maq’

ASv b_ªp Mm³ tcm¬ N«v sI]vSp. knlzmhyS D*m¡m³ tk*n A§sW Hs¡ b_sª¦n`pw… N¿nÂ
Nn«n] H^p Akh^w S«ns¯_n¸n¨Sn DÅ h¦Xfm]n^p¶p FWn¡v.

Unkh§Ä NX¶ptbm]n. At§m«v knan¨p tWm¡msf¶p N^pSns]¦n`pw b_ª km¡v HmÀ¯p bn·m_n.
Mm³ B Nm^yw sfsà f_¶p SpX§pN]m]n^p¶p.

A§sW]n^ns¡ H^p ^m{Sn ftWmKnsâ NmÄ k¶p.

FWn¡v knlzhn¡mWm]nÃ.

ko*pw Fs¶ tSXn k¶ Cu Akh^w Wãs¸Xp¯^psS¶p fWÊn`p_¨p Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tcm¬ FXp¯p.

‘it`m…Mm³ N^pSn W½sas]ms¡ f_¶p Nm\psf¶v’ FXp¯]pXsW Mm³ b_ªp.

‘G]v Cà ^Kogv… Mm³ sl^n¡pw N¬cyqgWn B]n^p¶p. CsSms¡ sk_pw cmâhn fm{Sfm, tbm¬
koZnt]m]nt`ms¡ fm{Stf WX¡q… KoknS¯n CsSms¡ k`n] bmXm…’

H¯n^n {bSo£t]msX NmÄ FXp¯ Fs¶ Aksâ km¡pNÄ SoÀ¯pw Wn^mlWm¡n.

‘bns¶ F´v tNm¸nWmXm Wm]nsâ tfmsW Wo knan¨Sv’ F¶v tImUn]v¡m³ tSm¶ns]¦n`pw Mm³
H¶pw b_ªnÃ.

‘^KognWv Mm³ b_ª Znfm³Zv Hmt¡ Bt\m? tNm*w CÃmsS sI¿p¶Sn t{bm»w H¶pw CÃtÃm?’ Ak³
tImUn¨p.

H¶pw WX¡nsöpb_ª ssf^³ C§sW tImUn¡p¶Sv tN«v FWn¡v tUgyw k¶p.

‘FWn¡v H^p Npj¸kpfnÃ… WnW¡vHmt¡ Bs\¦n Hmt¡ b_… Ctàsk¨n«p tbm ssft^…’ Mm³
b_ªp.

‘^Kogv tUgys¸Xm³ tk*n tImUn¨SÃ… M§Ä¡v H^p NpªnsW tk\w. ^KognWv ASnWp
dp²nfp«mNptfm?’ BtImUyw tN«v Mm³ H¶v sM«n.

‘AsS´m… WnW¡v Np® sbm§ntÃ…?’

F¶n Wn¶pw B tImUyw A_n]msS k¶p tbm]n.

‘^Kogv, CsSm¶pw B^pw A_n]^pSv. FWn¡v A§sW H^p {blvWfp*v…’Ak³b_ªp.

‘Hmiv… thm_n… FWn¡_n]nÃm]n^p¶p.’

‘G]v ASv hm^fnÃ, ^Kogv M§sa si`vbv sI¿msf¶v h½Sn¨tÃm…’ Ak³ b_ªp.

bns¶ M§Ä foäv sI¿p¶ Unkhkpw Ø`kpw b_ªp_¸n¨p. ^m{Sn]n Ak³ b_ª dhv tÌm¸n F«p
f\n¡v sI¶v Wn¡msf¶v Mm³ Gäp. Ak³ AknsX Nm_n k¶p Fs¶ Nq«msf¶pw, Ak^psX cv`mänÂ
sk¨v Ss¶ BNmw b^nbmXn F¶pw So^pfmWn¨p. tcm¬ sk¡p¶SnWp fp³bv Mm³ tImUn¨p:

‘C]mapsX sskcnsâ tcmt«mH¶v S^mtfm? H¶v Nm\m³…’

‘F´m ^Kogv…Nm\m³ tdmÀ Bt\m F¶_n]m³ tk*n]n«mt\m?’ Ak³ tImUn¨p.

‘ASÃ… H¶v Nm\m³…’

‘tcmt«m Hs¡ _nh-vNv B\v. bs£ ^mtKgnWp Mm³ D_¸pS^mw Fsâ sskcv ^Kogv
knIm^n¡p¶Sn`pw hpµ^n]m\v… H^p ^m{Sn fpjpk³ AWpekn¡mWpÅ kNp¸pw D*v… bns¶ Mm³
b_ªtÃm… CSv Njnªm FÃmw SoÀ¶p. ASpsNm*p tcmt«m, W¼À CsSm¶pw tk*…’ Ak³ b_ªp.

‘Hmt¡… F¶m sl^n… bns¶ sskcnsâ tb^v F´m?’ Mm³ tImUn¨p.

H^p Wnfngs¯ WnlÐS]v¡p tlgw Ak³ B ftWmi^fm] tb^v b_ªp.

‘AMvKW!’

‘Biv… im]v–… AMvKWm… Fs´ms¡]m\v… F´m knant¨…?’ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F´v b_]\sf¶v

A_n]msS Mm³ Npj§n.

‘ASv… bns¶… ^Kogv Cs¸m {co Bt\m?’

Akapw BsN b^p§`n B]n^p¶p.

‘AsS… F´m…?’

‘H¶pfnÃ… Ip½m… hwhm^n¡m³. ^Kogv FknsX]m?’

‘Mm³ tNmtaKn`m… AMvKWt]m?’

‘Mm³ Fsâ ko«n`m… ftWmtK«³ dmw¥q^n tbmt]¡pkm… ASpsNm*p ko«n k¶p’

B b_¨n FWn¡pÅ H^p £\¡¯p Atà F¶v Mm³ hwl]n¨p.

‘Hmiv… tks_ F´m kntlgw?’

‘ASv… ^Kogv Wmsa {co Bt\m?’

B CX_p¶ fVp^ lÐw Fsâ Np®s] d`w sk¸n¨p.

‘Biv AsS… F´m AMvKW?’

‘Wmsa]m\v tfmapsX H¶mw bn_¶mÄ…’

ASv b_ªp AkÄ H¶v WnÀ¯n. MmWpw tgm¡v Gätbms`]m]n. AÂb hf]s¯ WnlÐS]v¡p tlgw Mm³
tImUn¨p…

‘tfmamt\m…’

Fsâ lÐw CX_p¶p*m]n^p¶p. f_pkl¯p Wn¶pw AX¡n¸nXn¨ N^¨n Mm³ A_nªp.

‘^Kogv…’

CX_p¶ lÐt¯msX AkÄ knan¨p.

‘A©q…’

Fsâ N®pNapw Wn_ªp. Np_¨p tW^t¯]v¡v M§Ä¡v ^*ptbÀ¡pw H¶pw hwhm^n¡mWm]nÃ. AkÄ N^¨nÂ
WnÀ¯n sfsà b_ªp SpX§n.

‘Wmsa ^mkns` CknsX FÃm^pw k^pw… D¨]v¡v tlgw Mm³ tfmÄ¡v s{ZÊv FXp¡mWpw bns¶
cv`män tbmNmWpfm]n Nq«pNm^nt]msXm¸w bp_¯p tbmNpsf¶v ko«n b_ªn«p*v. Mm³ A{Zhv
A]¨pS^mw… ^Kogv cv`mänt`¡v k^\w’

ASpw b_ªp AkÄ ko*pw N^]m³ SpX§n.

‘A©q… N^]tÃ…Mm³ k^mw… F´m tfmapsX tb^v?’ Mm³ tImUn¨p.

‘BÀ{U…’ CX_p¶ lÐt¯msX AkÄ b_ªp.

‘Dw… sl^n… Wmsa Nm\mw…’

FWn¡pw N^¨n Wn]{´n¡m³ k¿m¯SnWm Mm³ hwemg\w AkhmWn¸n¨p.

BÀ{U…

FWn¡v AMvKW]n D*m] Npªp… H«pw {bSo£n¨Sà AMvKWs] CWns]m^n¡`pw Nm\m³ Njn]psf¶v.

A¶s¯ Unkhw F{S]pw sbs«¶v Njnªp tbmNm³ Mm³ B{Pin¨p. Fsâ NpªnsW Nm\pkm³ Mm³
sNmSnt]msX Nm¯n^p¶p ASnt`s_ AMvKWs] Nm\pkmWpÅ Btkl¯n`pw…
(SpX^pw)

Leave a Reply