ആഗ്രഹപൂരണം

Posted by

ആഗ്രഹപൂരണം

AAGRAHAPOORANAMM BY കുട്ടൂസൻ

 

[http://Muthuchippi.net/wp-content/uploads/2018/06/25443064_384796065283801_5256700858316196158_n.jpg]Mm³
AOnÂ.. sNm¨n]ns` H^p {bfpQ ØmbW¯n`m\v tKm`n.. CSv F³sä]pw tUkpkn³s_]pw NT]m\v..
H^p fq¶p kÀgw fp³bm\v Cu WP^¯n Cu ØmbW¯nt`¡p Mm³ F¯ns¸«Sv.. ASymklyw hm¼¯nNw
Hs¡]ps*¦n`pw, hz´w Nm`n hz´fm]n AVzmWn¨ ssbh sNm*v Wn¡p¶Sv H^p {btSyN hpOw
Ss¶]m\v.. B hpOfm\v Fs¶ CknsX, Fsâ tUkp DÅ Cu WP^¯n F¯n¨Sv.. CknsX F¯pt¼mÄ
FWn¡v k]Êv 24.. Wfp¡v AknsX Wn¶v SpX§mw..

2 kÀgs¯ FN-vhvbo^n]³hv sNm*v Nn«mkp¶Sn Gäkpw fnN¨ ØmbWfm\v F¶ Sn^n¨_ntkmsX]m\v
Mm³ CknsX F¯n]Sv.. tKm`n sI¿p¶ A´^o£w bs£ fWw fXp¸n¡p¶Sm]n^p¶p.. FÃmk^pw
fVyk]h-vNÀ.. AkÀ¡v Ak^psX t`mNw.. Nã¸mXpNÄ.. KoknS¯ns` AXn¨psbman hf]w Njnªp
NpXpwdkpfm]n fÃXn¡p¶kÀ.. B H^p A´^o£¯n MmWpw fp^Xn¨p tbmNptfm F¶v Bk`mSnsb«p
BUy Unkhw hf]w SÅn Wo¡pt¼mjm\v Fsâ k`Sp emPs¯ Hjnª Nth^]nt`¡v AkÄ F¯n]Sv.. tUknN
– kas^ ewPn]m]n sMm_nªpXp¯ hm^n]n B[ySzkpw ASn`pb^n huµ^ykpw Wn_ªp Spap¼p¶ Fsâ
tUkp.. 30 tWmXv AXp¡p¶p F¦n`pw H^p 20 Nm^n]psX Ip_p Ip^p¡pw FsWÀKn]pw Fs¶ tkPw
Akant`¡v AXp¸n¨p.. H¶p ^*p fmh§Ä sNm*v M§Ä ASymklyw Wà AXp¸¯n`m]n.. F³s_ ko«ns`
Nm^y§apw AkapsX ko«ns` Nm^y§apw M§Ä b¦p sk¨p.. CWn]nt¸m M§sa bän H¶v sI_pSm]n
kÀ\n¡mw –

H^p f`t]m^ NÀgN NpXpwd¯n KWn¨p kaÀ¶Sv sNm*v Ss¶ ASymklyw S^t¡XnÃm¯ l^o^ {bNrSn
B\v FtâSv.. bns¶ ASymklyw t^mfkpw C^pWn_kpw DÅ l^o^w 5.8 AXn D]^kpw..
tUkp l^n¡pw H^p tUkS B]n^p¶p.. A©^ AXn D]^kpw, tPmS¼p tbm`s¯ Wn_kpw, H^`vbw SXn¨
l^o^kpw, AjNakpNan FÃmw H^n¯n^n fmwhw AVnNkpw, bp_w ks^ Wo* fpXn]pw, D*¡®pNapw,
B N®pNan fpjpk³ FjpSmsS AkÄ H^p km`v fm{Sw k^]v¡pw.. sl^n¡pw fo³ bnX]v¡p¶ tbms`
B\v B N®pNÄ In½pwt¼mÄ.. AVnNw SXn¡m¯ Wo* fq¡pw, bn¨n FXp¡m³ tSm¶p¶ NknapNapw,
Ft¸mjpw H^p sI_p WWkv Nm\p¶ AVnNw Ipk¡m¯ Ip*pNapw, kÃt¸mjpw hm^n AÃm¯ khv{S§Ä
CXpt¼mÄ AWmkrSfmNp¶ k`n] fÂtPmk tbms` DÅ fp`Napw, hm^n DXp¯p Fsâ k`Sp emP¯p
C^n¡pt¼msjms¡ Fs¶ sNmSn¸n¡p¶, H^p sI_n] fX¡pÅ fnWphfm] k]_pw, AbqÀkfm]n s`¤n³hv
CXpt¼mÄ Nm\m³ bäp¶ SXn¨ F¶m Smtj¡v k^pw tSm_pw D^p*Spfm] Nm`pNapw Hs¡]m]n, H^p
Wà hpir¯v F¶ Wn`]n AXp¡pt¼mjpw Fsâ fWÊnsW NXnªm¬ sbm«n] NpSn^s] tbms` bm]m³
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv t{b^n¸n¨ Fsâ tUkp.. N`ym\w Njnªp 3 kÀgfm]n«pw tUkp eÀ¯mknsâ H¸w
Smfhn¨Sv kÀg¯n 10 Unkhw sk¨p BsN H^p fmhfm\v.. FWn¡p IpäpfpÅ b`s^]pw tbms`
KoknS b¦mans]¡mÄ tKm`ns] hvtWin¡p¶ H^p fWpgy³.. eÀ¯mknsâ A½t]msXm¸w CknsX AXp¯
Ss¶ H^p cv`män B\v tUkp Smfhn¡p¶Sv..

kÃt¸mjpw Hs¡ Nn«p¶ sI_n] sI_n] DÄ¡mjvINÄ F¶n tUkpkntWmXpÅ knNm^w AWpUnWw
Nq«ns¡m*n^p¶p.. AtShf]w AkÄ Fs¶ WsÃm^p {c*v B]n fm{Sfm\v Nm\p¶Sv F¶Spw, tI¨n F¶v
knant¡*ksa FXn sbmXn dÔ¯nt`¡v sNms*¯n¡m³ fm{Sw AXp¯Spw, Fs¶ AktamXv Abf^ymU]m]n
sb^pfm_p¶Sn Wn¶pw kn`¡n.. fm{Sfà AkapsX tbÀh\ Nm^y§Ä ks^ Ft¶mXv AkÄ sg]À
sI]vSt¸m, AkÄ F¶n Nm\n¡p¶ knlzmhw fmWnt¡*Sv Fsâ NXf Bs\¶v tSm¶n MmWpw DÅnÂ
AktamXv tSm¶n]sSms¡ Han¸n¨p sk¨p.. B]nX]v¡m\v AkapsX eÀ¯mknsâ Ss¶ tKm`n Ø`s¯
H^mÄ Aksa tchvdpNv kjn Øn^fm]n l`yw sI¿p¶ Nm^yw AkÄ b_ªSv.. bntä¶v HmcohnÂ
k^pt¼m Aksâ Nm^yw SoÀ¯p sNmXp¡mw F¶v km¡v sNmXp¯p.. F¶nXv A¶p ^m{Sn H^pbmXv tW^w
hwhm^n¨p Aksa In^n¸n¨ tlgfm\v Mm³ D_§m³ kn«Sv.. A¶mUyfm]n tUkp tcm¬ k]v¡p¶SnWp
fp³bv FWn¡v H^p D½ S¶p.. Aksa ss`cv  CSv ks^ k¶k^n`pw tbm]k^n`pw sk¨p Ct¶maw
sN]À Nm\n¨ fsäm^mÄ CÃ, ASn AkÄ H^pbmXv ht´mgn¡p¶p F¶v b_ªp.. B H^p ^m{Sn Fsâ
HmÀf]n k¶ tUkpknWv Nmfs¯¡mapb^n {b\] emkfm]n^p¶p..

A¶v D¨]m]n«pw tUkp k¶nÃ.. tcm¬ knan¨t¸m hzn¨v Hmcpw.. Hmcohv Njnªp AkapsX cv`mäv
ks^ H¶v tbmNmw Ft¶mÀ¯p C^n¡pt¼mjm\v H^p tcm¬ k¶Sv.. tUkpkn³s_ A½m]n]½ B]n^p¶p..
tUkp ^mkns` sSm«v fp_n]n AX¨p C^n¸ms\¶pw Ak^psX tfmsW knan¨n«v Nn«p¶nà F¶pw
b_ªp N^]pN]m]n^p¶p B A½ .. Mm³ DXsW F¯mw F¶v b_ªp imÂcvtZ `okpw FXp¯v C_§n..
AkapsX koXv ks^]pÅ A^ f\n¡qÀ A£^mÀ°¯n Mm³ b_¡pN]m]n^p¶p.. HmXn¡nS¨p cv`mänt`¡v
sI¶ Mm³ A½t]mXv Mm³ hwhm^n¡mw F¶v b_ªp AkapsX tZm_n BªXn¨p sNm*v tUkq F¶v
knan¨p.. Sp_¶nsæn Mm³ Ikn«n sbman¡pw F¶v b_ªp H¶pNqXn CXn¨t¸mtj¡pw tUkp kmSnÂ
Sp_¶p.. N^ªp N`§n koÀ¯ fpOw B]n«v tbm`pw Fs¶ N*Sn DÅ BÝ^yw AkapsX fpO¯p
{bNXfm]n^p¶p.. tbXn]pw sX³gWpw Hs¡ sNm*v {em´v bnXn¨ AkØ]n B]n^p¶ Mm³ AkÄNv
Bsªm^Xn sNmXp¯p sNm*m\v fp_n]psX DÅnt`¡v N]_n]Sv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ss¶.. H^p Wnfngs¯ Ø`Nm`tdmV Wã¯n Aksa sN«n¸nXn¨p sNm*v B fpOw
fpjpk³ Mm³ D½NÄ sNm*v fqXn.. F´nWmXo CsSms¡ WnW¡v Mm³ Ctà F¶p tImUn¨p H^p 2
fnWnäv tW^w Aksa C_ps¡ tIÀ¯v bnXn¨p.. H¶v lzmhw tWs^ kn«p NnSs¸m¶p fm_n]t¸mjm\v
Mm³ sI]vSp sNm*n^n¡p¶Sv Hs¡ FWn¡pw tdmVys¸«Sv.. sbs«¶v Aksa kn«p fm_n fpO¯p
tWm¡msS thm_n b_ªp.. Wo C§sW Hs¡ sI]vSn«tà Mm³ HmÀ¯nà thm_n F¶v b_ªSpw, AkÄ Fs¶
sN«nbnXn¨p H^p Wo* N^¨n B]n^p¶p.. fp_n]v¡p bp_¯p Wn¶v A½ CsSms¡ tWm¡n WnÊwP
emk¯n Wn¡p¶Sv N*p Mm³ tWm¡n]t¸mÄ, A½ Ss¶ hm^fnà AkÄ H¶pw Njn¨n«nà F´m\v F¶v
sk¨m H¶v hfmVmWn¸n¨p Fs´¦n`pw H¶v Njn¸n¡p tfmsW F¶pw b_ªp imant`Nv tbm]n.. Mm³
Aksa Sn^nsN sN«n bnXn¨p fpXn]n`pw bp_¯pfm]n SjpNn.. F¶n«p sfsà sWän]n H^p½
sNmXp¯n«v F´m tUkp CsSms¡ F¶v tImUn¨p.. f_pbXn]m]n AkÄ AkapsX tcm¬ FXp¯v sfÊ©À
Sp_¶p Fs¶ Nm\n¨p.. ASn AkapsX eÀ¯mkpw ftätSm H^p sb®pfm]pÅ NmftNanNapsX In{S§Ä
B]n^p¶p.. C¶s` tUkp Ft¶mXv b_ªk³ A]¨p sNmXp¯k.. H^p Wnfngw F´v b_]\w F¶_n]msS
MmWpw C^p¶p.. bns¶ B tcm¬ km§n bp_t¯¡v WX¶p.. F¶nXv AksW sfÊ©_n knan¨p Ø`w Fhv
sF B\v F¶ tbms` hwhm^n¨p.. Aksâ emP¯p CWns]m^p l`yw D*mknà F¶ D_¸p Nn«n] tlgw
DÅn SnN«n k¶ h¦Xw fpjpk³ Aksâ bnSmfi·mÀ¡v hfÀ¸n¨nXv Mm³ tcm¬ sk¨v Sn^nªp..
fp¶n A½s] Mm³ Sos^ {bSo£n¨n«p*m]n^p¶nÃ.. AkÀ Wn_ N®pNtamsX Wn¡p¶p*m]n^p¶p..
NpätdmVt¯msX B A½ fN³s_ knkmi bqÀk dÔs¯ bän]pw, ASp f_¨p sk¨p tUkpkn³s_
NpXpwd¯n Wn¶pw H^p dÔw fm{Sw fp¶n N*p Cu N`ym\w WX¯n]SnsW bän]pw, knkmi tlgw
AkÀ S½n kaÀ¶p k¶ AN¨ N*p tkUWn¨SnsW bän]pw Hs¡, Ft¶mXv b_ªp.. bs£ B ‘A½ Sos^
{bSo£n¡m¯Sm]n^p¶p Ak^psX fN³ knkmi tlgkpw fsäm^p dÔw SpX^pw F¶pÅSv.. HmcohnÂ
FÃmkÀ¡pw fp¶n Nan¨p In^n¨p Ft¸mjpw ht´mgt¯msX Nm\p¶ tUkp ko«n k¶ tlgw F{Sfm{Sw
fqN B]n^p¶p F¶pw, Cu Njnª Nm`]akn AkapsX B WãvXs¸«p tbm] NanIn^nNÄ Hs¡ bSns]
Sn^n¨p k^p¶Spw ASnWp Nm^\¡m^³ Mm³ B\v F¶Spw, Hs¡ B A½ b_ªp.. Fsâ ssN bnXn¨p
H^pbmXv Wµn b_ªn«v, Aksa sNm*v Fs´¦n`pw Njn¸n¡p tfmsW A½]v¡ In` So^pfmW§Ä
FXp¡mWp*v F¶v b_ªp A½ fp_n]nt`¡v tbm]n.. Mm³ tUkpkn³s_ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fp_n]nt`¡pw.. AkapsX AXp¯ F¯n Mm³ NqsX N«n`n C^p¶p.. F¶nXv B ssN
FXp¯v sfsà Fsâ ssN¡p¼nan B¡n fäksW sNm*v CWns]m^p l`yw D*knà F¶v b_ªp.. AkÄ
H¶pw fn*msS Fsâ tSmant`¡v Imªp NnX¶p.. Np_¨v tW^w Njnªp Mm³ Aksa d`fm]n Ss¶
bnXn¨v F\o¸n¨p Bim^w Njn¸n¨p.. Njn]m_m]t¸mÄ A½ k¶p b_ªp bpÅn¡m^n fNsâ AXpt¯¡v
tbmNpkm\v.. AksW tWs^ B¡n F¶v D_¸m]nt« CWn Sn^n¨p k^pÅq.. ASv ks^ tUkpknWp H^p
him]fm]n Mm³ D*mN\w.. AkapsX ko«pNms^ A_n]n¨m Cu dÔw Ss¶ CÃmSmNpw.. ASm A½]v¡v
hin¡m³ Njn]nÃ.. NqXnt¸m]m H^p kÀgw, ASnWpÅn Ak^psX fNsW b_ªp fWhn`m¡n H^p
bpSn] fWpgyWm¡n CknsX F¯n¡pw Fs¶ms¡.. Mm³ Cu WX¡p¶sSms¡ hSytfm fnTyt]m F¶v A¼^¶p
C^p¶p.. ^wPw Gs_¡ps_ lm´fm]t¸mÄ Mm³ AknsX Wn¶pw C_§n.. A¶v ^m{Sn tUkp b_ªSv
fpjpk³ AkapsX A½s] tbms` Aksa hvtWin¡p¶ eÀ¯mknsâ A½s] bän]m]n^p¶p.. A½]psX
WnÀtUl {bNm^w tUkp eÀ¯mknsW Sos^ tNm¬XmÎv sI¿msS]m]n.. M§Ä Bks« H^pbmXv AXp¡mWpw
SpX§n.. fNsâ sSänsâ {bm]Ýn¯w F¶ k®w A½ ASn H^p FSnÀ¸pw Nm\n¨nÃ.. fm{Sfà Fs¶]pw
H^p fNsW tbms` Nm\mWpw DbtUln¡mWpw SpX§n.. tUkp bSns] bj] Wn`]nt`¡v F¯n.. fm{SfÃ
Ft¶mXv AkapsX AkNmlw F¶ tbms` AfnS hzmS{´yw FXp¯v SpX§n.. A½ FWn¡v NqXn DÅ `©v
S¶p knXmWpw.. MmWpw tUkpkpw D_§p¶ tW^w HjnsN dm¡n]pÅ hf]§an GsS¦n`pw S^¯nÂ
H^pfn¨v BkmWpw SpX§n..

A§sW]n^ns¡ 3 BjvINÄ¡p tlgw A½]vNv tbmNmWpÅ Nm^y§sams¡ tl^n]m]n.. F]ÀtbmÀ«nÂ
sNm*v knXmWpw fäpw Mm³ Ss¶]m\v tbm]Spw.. Sn^nsN k^p¶ kjn tUkp Ft¶mXv AkÄ ss`cnÂ
C{S]VnNw {co B]n tSm¶n] H^p hf]w D*m]n«nà F¶v b_ªp.. tUkpknsW Sn^n¨p ko«n B¡n
tbm^pw kjn CWns]s´¶p fm{Sfm]n^p¶p fWÊnÂ.. A¶v ^m{Sn Hä]v¡p Smfhn¡m³ tbXn BNp¶p
F¶v b_ª Aksa Mm³ Nan]m¡n.. fWÊv Sp_¶pÅ AkapsX In^n Fs¶]pw H^pbmXv im¸n B¡n.. H^p
Btkl¯n³s_ bp_¯p ss`cn B{Pin¨n«v WX¡m¯ Fs´¦n`pw Dt*m Ds*¦n Mm³ ASv hmVn¡pw
Fs¶ms¡ km¡v sNmXp¯p.. bntä¶p Hmcohn sk¨v AkaSv HmÀfn¸n¨t¸mjm\v AkÄ AsSms¡
Nm^yfm]n FXp¯p F¶v Ss¶ FWn¡v fWhn`m]Sv.. bs£ AkapsX B{Pi§Ä tN«t¸m FWn¡v In^n]m\v
k¶Sv.. sNm¨p bntÅs^ tbms` fj]n sFhv {Now Njn¡\w F¶pw skŨm«¯n Npan¡\w F¶psfms¡
AkÄ b_ªt¸m Mm³ In^n¨SnWp ko*pw bntÅs^ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbms` fpOw koÀ¸n¨p AkÄ C^p¶t¸m B SXn¨ Nknan H^p NXn sNmXp¡m³ B\v
tSm¶n]Sv.. F´m]m`pw B kos¡³Zv Fsâ Wm«n sNm*p tbmNmw F¶pw, FÃm B{Pi§apw hmVn¨p
S^mw F¶pw km¡v sNmXp¯n«m\v B fpOw H¶v sSanªSv.. bns¶ 3 Unkhw
Nm¯n^n¸ntâSm]n^p¶p.. tUkpfm]pÅ BUy ]m{S AktamXv AXp¯v CXbjNmWpw H^pbs£ AkÄs¡m¸w
H^p ^m{Sn In`kjn¡mWpw A§sW Wq_p Wq_p In´§an DÅn N]_n C_§n sbm]vs¡m*n^p¶p.. Fsâ
H^p hpir¯nsâ kN NmXnWpÅns` H^p FtÌäv dw¥mkn 2 Unkht¯¡v S§mWpÅ H^p¡§Ä Hs¡ sI]vSp
sk¨p.. AknsX AXp¯m]n AVnNw BÀ¡pw A_n]m¯ H^p Wà skŨm«w DÅSv sNm*m\v B CXw Ss¶
fSn F¶v So^pfmWn¨Sv.. FÃm H^p¡§apw bqÀ¯n]m¡n.. Fsâ tUkpkpsfm¯v F§sW tk\sf¦n`pw
AkhmWn¡mkp¶ H^p ]m{S]nt`¡v CWn H^p Unkhw fm{Sw dm¡n..

തുടരും……

Leave a Reply