സണ്ണിയുടെ അനുഭവ കഥകൾ 1

Posted by

സണ്ണിയുടെ അനുഭവ കഥകൾ 1

SUNNYUDE ANUBHA KADHAKAL BY SUNNY

Fsâ tb^v h®n FWn¡nt¸mÄ 24 k]hp*v ,,Fsâ KoknS AWpek§Ä CknsX Np_n¡p¶p ..M§aptXSv H^p sI_n] NpXpwdfm\v A¸¨³ A½¨n bns¶ ^*p tI¨nfmÀ hwekw WX¡pt¼mÄ FWn¡v 19 k]hp*v tI¨nfmÀ ^*pw C^«Nam\v 21 k]Êv sKÊn ]pw sXÊn ]pw F¶m\v tb^pNÄ Mm³ Zn{Pn bYn¡p¶p tI¨nfmÀ ^*mapw Fw.Fhv hn bYn¡p¶p A¸¨³ Xm¸nwPv B\v tKm`n hz´fm] Np_¨p _ºÀ D*v bp`À¨s¡ A¸Wpw A½]pw b\n¡n_§pw bns¶ M§Ä f¡Ä fmt{S ko«n`pÅp .. Mm³ iman B\v NnX¡pN ^m{Sn Xn kn Hs¡ N*p bSps¡ D_§p ..A§sW Fsâ FN-vhmw Bkm_m]n Njnªk^vgtf N\¡n tSmäp _vXyqg³ Hs¡ D*m^p¶p bs£ CX¡v tbmNpÅq AtSm*v CSk\ ssbh Na]*m¶p tI¨nfmÀ b_ªp AkÀ Xyqg³ FXpt¯mam¶v .A§sW Xyqg³ SpX§n CX¡nsX AXnNn«pw A§sW hpPfm]n bNp_¨p Unkhw tbm]v .. tI¨nfm^pw H¸w bYn¡pfm]n^p¶p Ak^psX hdv–sKÎhpw… H^p Unkhw Mm³ ^m{Sn k^m³ sskNn]tSm*v k^pt¼mta¡pw A¸Wpw A½]pw D_§n sKÊn tI¨n B\v kmSn Sp_¶Sp Nq«pNm^sâ In`km]tSm*v Mm³ Wà cnän B\v k¶Sv AtSm*m A¸¨³ D_§oXv k^mWv k¨Sp…tI¨n Io¯ b_ªp sXÊn tI¨n¡v bWn Bs\¶pw A¸Wpw A½]pw timhvbnä`n sNm*ptbm]n«v k¶p NnXt¶ DÅp F¶v b_ªp ..bnXn¨p sNm*ptbm]n NnX¯n ..Mm³ D_§nt¸m]n ^mkns` 5 f\nNv A¸Wpw A½]pw Xm¸nwPv Wp tbm]n Mm³ iman NnX¶p_§p¶p A¸³ tbmkp¶sSms¡ Mm³ A_nªp bs£ A_n]m¯tbms` NnX¶psKÊn tI¨n F\oän«p*v AkÄ k¶p Fs¶ H¶v knan¨p tWm¡n S«n]pw tWm¡n Mm³ A_n]m¯tbms` NnX¶p AkÄ bn_p bn_p¯p C¶s` tdmVw tbm]v NnX¡tà 10 f\n]mNpw F\o¡m³ Mm³ A_n]* F¶tbms` AW§msS NnX¶p A¸Wpw A½]pw tbm]t¸mÄ AkÄ k¶p Fsâ AXp¯n^p¶p H¶pNqXn knan¨p Mm³ A_n]¯ tbms` Ss¶ NnX¶p tbm]n«nà AXp¯v Ss¶ Ds*¶p FWn¡v fWhn`m]n Np_¨p Njnªt¸mÄ AkÄ Fsâ AXp¯v NnX¶p A§sW CX¡v NnX¡m_p*v AtSm*v Mm³ s{l²n¨nà sN«nbnXn¨p ASpw bSpkpÅSm AtSm*v Npj¸nà Np_¨p Njnªt¸mÄ AkÄ Fs¶ D½k¨p Mm³ A_n]m¯tbms` NnX¶p D½ Ip*nt`¡p k¶p Ft´m FWn¡v fWhn`m]n ASv Wà tbm¡`m\v AtSm*v Fs´¶_n]m³ Mm³ AW§msS NnX¶p AkapsX ssN Smtjm«n_§n Fsâ fp*n F¯n Fsâ {bVmW emP¯p SjpNn FWn¡v ASnl]fm]n hz´w sb§Ä C§sW bs£ Wà hpOw tbm^m¯SnWv skap¯ Wà hpµ^n B] H^p sb®m AkÄ ,,Wm«n tI«·mÀ ss`³ CXm_ps*`pw A¸Wpw MmWpw DtÅm*v H¶v WX¡m_nà ss`³ AXn ..AkÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *