വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 2

Posted by

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 2

VEDIMULLAYUDE RATHRY 2 BY അർച്ചന | – | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=vedimullayude+rathry]

im]v Nq«pNms^ BUyemP¯nWv S¶ ht¸m^vXnWp Wµn CSm ^*mfs¯ emPw….

Mm³ Fsâ ssN AkapsX fp`]nt`Nv sNm*v tbm]n Wln¨ tW^¯nWp sdÃXn¨p….Mm³ {bmNnsNm*v
M§apsX Ip*pNÄ tkÀsbXp¯n…

“”tbms«Xm Np«m CWn]pw ssXw D*v Nm\mt«m””

“”Òvfv “”

AkÄ B^pw Nm\msS Smtj¡p tbm]n bp_sN MmWpw……

bntä¶v M§Ä¡v ]q\näv sXÌv– B]SnWm N`mb^nbmXn H¶pw WX¯m³ FWn¡v bän]nÃm…

F¶n^p¶m`pw Akapfm]n H^p Nan Fsâ hzbvWfm]n^p¶p……

A§sW sXÌv– Njnªp bns¶]pw M§Ä b\n SpX§n…..

AkapsX fp`]psX frUp`S A_n]pt¼mtj¡pw B Wln¨ sd AXn¨p Nm\pw……

C{S]pw Unkhfm]n«pw AkapsX bq_n H¶v sSmXmtWm ASnsâ ^pIn A_n]mtWm
bän]n«nÃ….WsÃm^p Akh^¯nWm]n Mm³ Nm¯n^p¶p……..

A§sW]n^ns¡]m\v M§apsX ]q¯v scÌnk F¯n]Sv…..

CSn`pw WÃ Akh^w FWn¡v Nn«mWnÃm¯SpsNm*v Mm³ ASp {bt]mKWs¸Xp¯m³ So^pfmWn¨p..

Mm³ So^pfmWn¨Sptbms` M§Ä Gäkpw bp_Nn H^p sZh-vNn AXp¯SXpSv B\v C^p¶Sv…..M§sa
B^pw {l²n¡nà F¶v D_¸p*m]n^p¶p..

sZh-vNn Ipk^ntWmXv k`Spklw tIÀ¯p Mm³ Aksa C^p¯n C¸p_SvÚWpw C^p¶p….ASnWpf¸p_w
Fsâ {c*vhpw…….

Nt`mÕk¯nWv b^pbmXn SpX§n…FÃmk^pw ASn `]n¨p C^n¡pkm]n^p¶p…..M§Ä¡v fp¶n sd©pNÄ
B]n^p¶p..M§Ä sZh-vNn`pw….ASnWm B^pw {lVnNpN]nÃ….

Mm³ AX¡nsk¨n^p¶ Btklw bp_s¯Xp¯p……

Fsâ CXSpssN AkapsX dm¡n`qsX AkapsX CXp¸n sk¨v AfÀ¯n…..

Fsâ B Wo¡¯n Aksam¶p In^n¨p Fs¶ Np_¨pNqXn AXp¯v C^p¯n….{c*vhnWp hwl]w H¶pw
tSm¶mSn^n¡m³ Mm³ Akt^mXp hwhm^n¨psNm*n^p¶p…AktamXpw Mm³ b^nbmXns] bän
b_tªmXn^p¶p…At¸mjpw Fsâ b^pbmXn WX¡p¶p*m]n^p¶p..

Mm³ bs¿ AkapsX fp`]nt`Nv ssN sk¨p AkaSv A_nª DXsW B^pw Nm\msS C^n¡m³ Ipk^ntWmXv
Im^n C^p¶p H¸w AkapsX ssN ^*pw Fsâ ssN f_]p¶ knV¯n AkÄ bn\¨psN«n sk¨p…. Cs¸m
Fsâ ssN BÀ¡pw Nm\m³ bäm¯ S^¯n B]n……

AkapsX fp` sM«pNÄ tXm¸nsâ fpNan NqXn Ss¶ Mm³ sM^n¨p…..AsS C^p¸n S¶ Fsâ
tSmant`¡v AkÄ S` Im]v¨p….H¸w AkapsX k`t¯ ssNsk¨p AkapsX fp`]n C^p¶ Fsâ ssNs]
H¶pNqXn AfÀ¯pN]pw sI]vSp……FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hin¡m³ bäp¶p*m]n^p¶nÃ…..Fsâ ssN Mm³ bSns] Smtj¡p sNm*p
tbm]n..AkapsX tXmbnWv dm¡v kl¯p F¯n imcv tXm¸pw Ko³hpw B]n^p¶p AkapsX
tkgw………ASnWm Ss¶ dm¡n NqXn Mm³ tXmbnÂWpÅn ssN NX¯n…..Aksas¶ H¶v tWm¡n B
N®pNan Nmfw N¯n Wn¡p¶Sv Úm³ N*p…..Fsâ huN^y¯nWp AkÄ FWn¡v tXmbv `qhm¡n S¶p…
MmWp AkapsX B`n` tbm`pÅ k]_nt`¡v ssN NX¯n H¶v St`mXn….

B sbm¡nÄIpjn]n kn^`n«p H¶v N_¡n….. Aksam¶p bpaªp……..

Mm³ bns¶]pw Fsâ ssN Smtjm«v sNm*p tbm]n AkapsX Ko³hnsâ d«\pw hnºpw H^p ssN sNm*p
Ss¶ Mm³ Du^n. k`y C_p¡w CÃm¯SnWm ASv tkPw Du^m³ bän…..

Mm³ BUyfm]n Npänt^mfw Wn_ª AkapsX hzÀ\sI¸n H¶v kn^t`mXn¨p…..F¶n«v B N´n H¶v
bSns] sM^n¨p.. Fsâ IqXv kn^ AkapsX N´nsW sM^n¨p….. AkÄ C^n¡p¶SnWm FWn¡v kn^ B
bq_n tNäm³ bäo`…..

Mm³ B^pw tNÄ¡msS AktamXv– tImUn¨p

“”WnW¡v hpOnt¨m fpt¯ “”

“”Òv½v “”

“”WÃ hpOfm]n^pt¶m “”

“”Òvfv AsS””

“”CWn]pw hpOw tkt\m “”

“”A¨p Fs¶ H¶v NXn¨p Sn¶ptfm ¹ohv….””

AkÄ fq¯p Wn`vNpkms\¶v FWn¡v fWhn`m]n…

“”Wns¶ Mm³ cpÄ Nan¡s« “”

“”Òvfv Fs¶ tkPw Ft´`pw sI¿q””

“”sl^n Wo ¢mÊnt`¡v tbm AknXnt¸m B^pw k^¯nÃ….Mm³ bp_sN kt¶mamw “”

AkÄ Fs¶ tWm¡n H¶v In^n¨p F¶n«v C_§n ¢mÊnt`¡v tbm]n…Mm³ A`vbw Njnªp B\v tbm]Sv…

Mm³ ¢mÊn sI¶v tZmÀ AX¨p t`m¡v sI]vSp.. .

Sn^nªp Wns¶ Aksa sN«nbnXn¨p……kÃm*v AkÄ Fs¶ C_p¡n bnXn¨p.

“”Biv FWn¡v hin¡m³ bäp¶nà A¨ptk Fs¶ F´m¶psk¨ sI¿q””

sI¿msfXn ssft^ Wnsâ bq_p C¶v Úm³ sbman¡pw….ASpw b_ªp Mm³ Aksa sZh-vNnÂ
bnXn¨n^p¯n…AkapsX tXm¸nsâ d«¬ Ajn¨p Mm³ tXmbv ^*p klt¯¡pw fmän…….Fsâ gnÀ«nsâ 2
d«³hpw Mm³ Du^n….AkapsX gn½n Mm³ sbm¡n sk¨p F¶n«v {dm]psX iqNv Du^n….

B ^*p sk® NpX§apw Fsâ fp¶n WWvPvWfm]n NnX¶p…Mm³ AkapsX Wn¸nÄ H¶v sM^n¨p. … AkÄ
H¶v hpOn¨p……Mm³ ASv km]n`m¡n I¸m³ SpX§n……

“”Biv At½ “”

AkÄ bpaªp….

5 fnWp«vHmaw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ ^*pw fm_n fm_n I¸n……

“”F´v ^pIn]mXn bq_ntfmsa Wnsâ fp`]v¡v…..

CSpw b_ªp Úm³ AkapsX Ko³hpw bm³äohpw Du^n Smjv¯n sk¨p F¶n«v AktamXv– sd©nÂ
NnX¡m³ b_ªp….

AkÄ NnX¶tlgw Mm³ AkapsX bq_n H¶v SXkn ASnWp tlgw Npänt^mfw Wn_ª B bq_n Mm³
fpOw D^¨p…..F¶n«v Mm³ AkapsX N´v W¡m³ SpX§n…..AkÄ Fsâ fpOw AkapsX bq_nt`Nv AfÀ¯n
sk¨p kÃm¯ f\fm]n^p¶p AknsX…AsSs¶ AsSs¶ kÃmsS f¯pbnXn¸n¨p…..

Mm³ AkapsX bq_nt`Nv Wmkp sk¨p H^p W¡Â {bt]mPw WX¯n……..AkÄ bpaªpsNmt*]n^p¶p……..

tlgw Mm³ Fsâ Wmkv ANt¯¡v N]än C_¡n…C§sW sI]vSpsNm*v C^p¶p….

“”Biv ssft^ tkPw sI¿q “”

Mm³ Fjpt¶äp AkapsX sshZn NnX¶p AkapsX fpXn¡v Np¯nbnXn¨p b_ªp

“”AXt§Xn bq_n Wnsâ bq_p Mm³ kn^`n«p sbman¡pw ssft^ “”

b_ªpsNm*v Mm³ AkapsX Ip*v km]n`m¡n I¸m³ SpX§n…..WmkpNÄ b^hvb^w Ipän….Cu hf]w Fsâ
ssN AkapsX bq_n tN_n C_§p¶p*m]n^p¶p……

1 2 3 hvboZWph^n¨p Mm³ kn^`pNapsX F®w Nq«n……..

A§sW AkapsX l^o^w H¶v kn_¨p..

“”Biv FWn¡v tbm]n “”

Mm³ H^p SpÅn tbm`pw bmjm¡msS AkapsX tS³ NpXn¨p….

“”AkapsX Ip*n H^p½]pw sNmXp¯p Mm³ Smtj¡p tbm]n””

M§Ä¡v ASpsNm*v fSn]m]n^p¶nà D¨¡v tlgw M§Ä bns¶]pw Nan¨p….

tlgw WsÃm^p Nan Nan¨Snsâ £o\kpfm]n MmWpw Mm³ fmN-vhnfw hpOn¸n¨Snsâ ht´mg¯nÂ
Akapw ko«nt`¡v tbm]n….

So^p¶nÃ……. AkÀ Ak^psX ko«n`pw Nan¨p H^p ^m{Sn fpjpk³…

B NT AXp¯ emP¯nÂ….

Wn§apsX Aen{bm]w Nfâv– B]n WÂNpN….

Leave a Reply