തീർത്ഥയാത്രക്കിടെ [AK]

Posted by

തീർത്ഥയാത്രക്കിടെ

THEERTHAYATHRAKKIDE BY RAHUL

 

im]v Mm³ ^mip bm`¡mXnWXp¯v H^pÄ WmX³ {Pmf¯n Smfhw..A½]psfms¯m^p ]m{S¡nsX WX¶
hwek§am\nknsX b_]m³ tbmNp¶Sv.Np_¨p Nm`w fp³bm\v ko«ns` In` {blvW§apsX
b^nim^¯nWm]n tKymÂhy³ b_ª{bNm^w sS¡³ tN^a¯ns` {blhvSfm] tUkot£{S¯ns` {bVmW
DÕk¯nWp tbm]n kjnbmXpNÄ WX¯pkmWm]n^p¶p B ]m{S SoÀ°]m{S.AN¶ In` dÔp¡apw
A]¡m^pfm] Np_¨p tbÀ FÃmkÀgkpw tbmNm_p*v. C¯k\ M§apw k^s«s]¶p tImUn¨t¸mÄ B\p§Ä
fm{Stf A¡q«¯n tbmNm_pÅq F¶pw ]m{S¡nsX NÅpNpXn]pw fäpw D*mNpw ASp

Wn§Äs¡m^p dp²nfp«mNpsfs¶ms¡ b_ªp.hm^fnà W½saÃmw A_n]p¶k^tà AWys^m¶pfÃtÃm Fs¶ms¡
b_ªv tbmNm³ Ss¶ So^pfmWn¨p.ko«n In` bqKNsams¡ WX¯n ^m{Sn]m\v ]m{S
bp_s¸«Sv.MmWpw A½]pw H^pfn¨m\n^p¶Sv NmjvINÄ Nm\p¶SnWm]n kn³tZm]v¡Xp¯p MmWpw
sSm«Xp¯v A½]pfn^p¶p.Np_¨p Uq^w Njnªt¸mÄ Nq«¯n H^mÄ Sma¯n bm«pNÄ bmXmWm^wen¨p.

M§saÃmw Smaw bnXn¨p sNm*v Gäp bmXmWpw SpX§n ..bmXn bmXn bm«n fmäw k^m³ SpX§n
sS_n¸m«m\]mÄ bmXp¶Sv.FWn¡msN `Ö tSm¶n A½]Xp¯n^n¡tÃ.Mm³ diaw k¨p WnÀ¯q CsS´p
kr¯ntNXm\n]mÄ bmXpt¶ CsSm¶pw bänÃ..At¸maks^Ãmw Fsâ tWÀ¡v S«n¡]_n..bq_ntfmsW
bänsæn C_§nt¸mXm..Wnt¶msXms¡ BUytf b_ªStà k^*m¶v..

AkhmWw A½ CXs¸«p Akt^mXp £f tImUn¡pN]pw Ft¶mXp fn*mSn^n¡m³ b_]pN]pw sI]vSp
..A§sW ko*pw bm«p SpX§n tUkns] b®p¶Spw sNmXnf^w tbm`pÅ Np®s]¡p_n¨psfms¡]m\v bm«v
Mm³ tUgyt¯msX bp_t¯¡pw tWm¡n]n^n¸m]n.H^mÄ Spa¨ ^*naWo^pNapfm]n k¶p M§Ä¡p Wo«n
ASnsâ NqsX Hmt^m bnXn SknXpw S¶p.CaWoÀ km]nt`¡p Nfnjv¯n] Mm³ sM«nt¸m]n ASn skÅw
Naªv fUyw tIÀ¯n«p*v.Mm³ bp_t¯¡p Sp¸n..

bve St]mao Sp¸n¡a]msS fpjpk³ NpXns¡Xm Wn]pw NpXn¡sX AsS§mWpw Sp¸n¡aªmÂ…

A]mÄ Bt{Nmln¨p.Mm³ fn*msS tkPw k`n¨p NpXn¨p tlgw SknXpw km]nt`¡n«p.A½]pw bSps¡
N®pNÄ AX¨p NpXn¡mWm^wen¨p….

Np_¨p Njnªt¸mÄ fUyw l^n¡pw S`¡p bnXn¡m³ SpX§n ..A½]pw Wà bqhm]n«p*v..AkÀ BÀ¸p
knan¡mWpw Smaw bnXn¨p bmXmWpw SpX§n Mm³ tWm¡pt¼mÄ A½]pw GäpbmXpN]pw Smaw
bnXn¡pN]pw sI¿p¶p.sS_¸m«ms\¦n NqXn Wà ^hfp*m]n^p¶p tNÄ¡m³..bSns] FWn¡pw i^w
bnXn¨p SpX§n A½]ps*¶p tWm¡msS MmWpw ssNsNm«n bmXm³ SpX§n FÃmk^pw WÃ
i^¯n`m\v..tW^s¯ fUyw S¶]mÄ A½s] Im^n Wn¡]m\v Smaw bnXn¡p¶SnWnsX A]mÄ A_n]m¯
emk¯n A½]psX fp`]v¡v S«p¶pfp*v.Mm³ A]msa tWm¡n]t¸mÄ A]msam¶p N®n_p¡n..

H^p ¥mhv fUyw FXp¯p sNm*v k¶p FWn¡p Wo«n MmWSp km§n¡pXn¨p…

Np_¨p Njnªt¸mÄ bm«p Wn¶p FÃmk^pw f]¡¯n`m]n A]mat¸mjpw A½]psX tSman Im^n
Wn¡]m\v..k*n]ns` sI_n] skan¨¯n Mm³ N*p A]mÄ A½]psX fp`NÄ bnXn¨p
Nl¡pN]m\v.A½]v¡v FSnÀs¸m¶pfnà MmWpw Nm^yfm¡n]n`v–`..

Aѳ f^n¨n«p kÀg§am]ntà A½]v¡pw H^p hpOfm]nt¡ms«..A¸tW^w Njnªp tWm¡pt¼mÄ A½]psX
H^p ssN A]mapsX fp*nWnX]n`m\v.A½ A]mapsX Np® bnXn¨p Np`p¡ns¡m*n^n¡]m\v A]mapsX
Np`¨ Np® Mm³ N*p A]mÄ A½]psX fpOt¯¡p B sb^pwNp® k¨p A½ ASn D½ k]v¡pN]pw
sSm`nWo¡n W¡pN]pw sI¿pN]m\v..bSns] A½ B Np® Du¼m³ SpX§n.sbs«¶p k*n WnÀ¯n ss`äp
sSanªp.A]mÄ sbs«¶p fpt¶m«p tbm]n. ss{ZkÀx CWn Np_¨p tW^w FWn¡pw D_§\w BÀs¡¦n`pw
fq{Sw Hjn¡mWps*¦n C_§nt¡m CSv BanÃm¯ Hjnª Ø`fm\v.A]mÄ bp_¯n_§n fq{Sw Hjn¨p k¶p
ss`äpNÄ sNXp¯n ss{ZknwPv hoän`n^p¶v D_§m³ SpX§n ..FÃmk^pw f]¡¯n`m\v Mm³ fq{Sw
Hjn¨p k^mw F¶pw b_ªv Fjpt¶äv bp_¯n_§n.t_mZn Wn¶pw fq{Sw Hjn¡m³ SpX§n tWm¡pt¼mÄ
hmVWw WWªn^n¡]m\v tW^s¯ N* NmjvINan N¼n]m]n^n¡]m]n^p¶p..At¸mÄ A½ bp_t¯¡p C_§n
k¶p k*n]psX bp_Nnt`¡p tbm]n..Mm³ bSps¡ k*n]n Im^n Hanªp tWm¡n..

A½ fq{Ssfmjn¡mWm]n Ipäpw tWm¡n bp_Nn`m]n Wn¡p¶ Fs¶ {l²n¨nÃ..sbs«¶½ hm^n sbm¡n
N_p¯ bmâohv Du^n SXn¨p^p* I´nNÄ Fsâ fp¶n AWmkrSfm]n..Fsâ sW©nXn¸p NqXn A½ fq{Sw
Hjn¡m³ SpX§n ASp Njnsª\oäp Nm`p knXÀ¯n N¿n`n^p¶ gÍnsNm*v bq_p SpX¨v hm^n Smjv¯n
Mm³ tkP¯n Sn^nªp tZm_nWXpt¯¡p WX¶p ..

N]_p¶SnWnsX Sn^nªp tWm¡n]t¸mÄ fWÊn`m]n A½ Fs¶ Ns*¶p..Mm³ AN¯p N]_n hoän`n^n¸m]n
A½]pw hoänWXps¯¯n fpNans` _m¡n Wn¶pw dmsPXp¯v N¿n Ip^p«n¸nXn¨n^p¶ fpgnª bmân
ASnt`¡n«SnWp tlgw FâXp¯n^p¶p. A½ ho__n Imªp_§m³ SpX§n .A½]psX Np*n N*tSmÀ¯v
FWn¡p N¼n]m]n Wn¡]m\v Mm³ Np® bp_¯n«p SXkm³ SpX§n …

C^p«n bSns] A½]psX ssN Mm³ bnXn¨p bSps¡ Fsâ Np®]n k¨p..A½ ssN k`n¨p Wm³ d`fm]n
B ssN bnXn¨p Fsâ Np®]n bnXn¸n¨p bSps¡ AXn¡m³ SpX§n A½]psX d`{bt]mPw Np_ªt¸mÄ
Mm³ Ns¿Xp¯p.A½ Np® bnXn¨p Np`p¡ns¡m*n^n¡]m\v.Mm³ bSns] A½]psX SpX]n ssN k¨p
bSps¡ hm^n sbm¡m³ SpX§n..hm^n SpX]psX fpNan ks^s]¯n.fnWphfm] SpXNan SjpNn
SjpNn ssNNÄ hwPfØmWt¯¡p Wo§n..

t^mf¡mXpNÄ¡nX]n`qsX bSps¡ kn^`pNÄ sbm]vN]nt`¡qan]n«p.A½ H¶p]À¶p AtSmsX kn^`pNÄ
NqXpSÂ DÅns`¡p tbm]n Mm³ kn^`qNÄ fpt¶m«pw bnt¶m«pw I`n¸n¨p..A½
NnS]v¡p¶p*v..ssNNan`qsX Wos^m`n¸p SpX§n Cu hf]w A½ Fsâ Np®]ns` bnXn fp_p¡n
BªXn¡pN]m\v..A½]psX fUWtbm]vN]ns` K`Vm^ Fsâ ssNNan`qsX H`n¨p sNm*n^p¶p…

sb«s¶sâ Np® bm`p Ioän A½ hm^n¯`¸p sNm*v SpX¨p kr¯n]m¡n hm^ns]ms¡ l^n]m¡n
M§an^pk^pw Np_¨p hf]s¯ hzÀ¤o]mWpeqSn]psX B`hy¯n f]§n……

tW^w b^b^ skap¯p SpX§n]t¸mÄ t£{S¯nWXps¯¯n bmÀ¡n§v {Pu*n k*n]n«v FÃmk^pw
Npan¡mWpw fäpfm]n C_§n..Wà Sn^¡ms\Ãm]¯pw tXm]v`]v`änWXps¯¯n]t¸mÄ e]¦^
Nyq..B\p§saÃmk^pw AXp¯pÅ b_¼nt`¡pw fäpw Nm^yw hmVn¡m³ tbm]n..MmWpw A½]pw Sq_m³
fp«n Wn¡]m\v F´p sI¿pw FWn¡nknsXs]knsXs]¦n`pw Nm^yw hmVn¡mw bt£ A½t]m??M§Ä Hjnª
Ø`w tWm¡n WX¶p..

Nps_ Uq^w WX¶t¸mÄ Bsamjnª H^nXs¯¯n.AknsX b_¼nsâ fq`]n b¨¡_n Nrgn]m\v..bSps¡
DÅnt`¡p N]_n.A½t]mXknsX]n^n¡m³ b_ªp MmW¸p_t¯¡p Wo§n Np_¨¸p_¯n^p¶p Nm^yw
Njn¨p…CWn]m\Xp¯ NX¼ NjptNt*???A½t]mXknsX Wn¡m³ b_ªv Mm³ WX¶p A§sW tWm¡p¶SnWnsX
b_¼nsâ fq`]n H^p Nn\_p N*p.Mm³ sI¶p tWm¡n emPyw H^p sI_n] d¡äpw N]_pw AXp¯p
Ss¶]p*v AknsX]Xp¯p Ss¶,C`vNv–{XnNv tbmÌn dÄdpÅSnWm skan¨w D*m]n^p¶p…Mm³ tkPw
skÅw tNm^n NjpNn.d¡än sI_n] Hm«NÄ DÅSnWm ^*p Sk\]m]n tNm^n]m\v NjpNn]Sv.Mm³
H^p d¡äp skÅkpfm]n A½]psX AXpt¯¡p sI¶p..skÅw tbm]ns¡m*n^n¡]m\v A½t]mXp Sn^nªp
Wn¡m³ b_ªp ..A½ h½Sn¨nà Mm³ tUgys¸«p NjpNps¶¦n fSn skÅw tIm^p¶p*v Ct¸m So^pw
Nn\_nWXp¯v WÃ skan¨ fp*v At§m«p tbm*..AkhmWw A½ Sn^nªp Wn¶p Mm³ B NqSn]nt`¡p
skÅsfmjn¨p sNmXp¯p..ko*pw skÅsfXp¯p k^pt¼mÄ A½ Np*n]pw Nm\n¨p NpWnªp Wn¡p¶Sm\p
N*Sv Mm³ AXps¯¯n bSps¡ H^p ssNsNm*v skÅsfmjn¨v ftä ssNsNm*v I´n NjpNn sNmXp¡m³
tWm¡n A½ kn`¡ns]¦n`pw Mm³ kn«nÃ..WtÃm\w NqSn]n`pw bq_n`pw NjpNpN]pw
NpSnSpa]nt`s¡m^p kn^Â N]ämWpw tWm¡n..Zm tkUWn¡ps¶Xm Mm³ kn^`q^n bqänt`¡p N]än
immm A½ Wn¶p hpOn¡]m\v..

MmsWsâ Np® bp_t¯¡n«v A½t]mXp tIÀ¶p Np®¯`¸p t]mWoNkmX¯nt`¡p N]än.Np® kjpkjp¯
bqänt`¡p N]_nt¸m]n..bp_Nn`qsX temPn¡p¶SnWnsX C^ssNsNm*pw fp`Nsa
Nl¡nsNm*n^p¶p..Mm³ Smsj]n^p¶v A½]psX I´nNan fpOffÀ¯n NqSnsbm«n W¡n sNm*n^p¶p
bSps¡ A½ NqSn knXÀ¯n¯¶p MmWNt¯¡p Wmkp N]än Wp\ªp..

bn¶oX½s] Sn^n¨p WnÀ¯n t^mf§sa kNªp fmän bq_nt`¡p Wmkp tIÀ¯p W¡n]n«v N´p km]n`n«p
Du¼nk`n¨p A½ FWv–s_ S` AfÀ¯n¸nXn¨p knXÀ¶ bq_nt`¡p Wmkp N]än A½ hpO¯m bpaªp…
bn¶osXjpt¶äp Np® WWª bqänt`¡p N]än ^m{Sn tN« sS_n¸m«pNÄ HmÀ¯p bmXn B Sma¯n Mm³
A½]psX bqän AªXn¨p.A½]pw sS_n b_ªpsNm*n^p¶p..AXn¡Xm ssft^ A½]psX bqän Wnsâ
sNmXnf^w fp_n]p¶Sp ks^ BªXn¡Xm…

FWn¡mtklfm]n Mm³ A½s] Bªp b®n.Mm³ Np®]q^n A½]psX NqSn]nt`¡p k¨p SÅn WÃ ssXäm\v
tN_p¶nà A½ tkUW]n bpaªp..

Mm³ dmsPXp¯v ASn Wn¶pw tS¡mWm]n sNm*p k¶ skans¨®s]Xp¯v Np®]n`pw NqSn]n`pw bp^«n
tlgw N]än Np® bSps¡ bSps¡ N]_m³ SpX§n..

Mm³ ssN fp¶nt`s¡Xp¯p A½]psX bp_nsW SjpNn ^*p kn^`pNÄ DÅnt`¡p N]än Ht^ hf]pw
bq_pw NqSn]pw temPn¨p..AXn]psX tkPS NqXn FWn¡p k^m_m]n Mm³ Np® NqSn]n Wn¶pw
bp_s¯Xp¯v bq_nt`¡p N]än]Xn¨p Wm`©Xns¡mXpkn Ak³ bp`p Ioän Np_¨p tW^w AW§msS
Wn¶pw fpjpk³ bm`pw Naªv Np®]q^n bq_pWn_ªv bms`mjpNn NqSn¯pa]ns`¯n …

Leave a Reply