ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 6 [Robin Hood]

Posted by

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 6

LIFE OF HAIMACHECHI PART 6  BY ROBIN HOOD | LATEST STORIES BY ROBIN HOOD
[http://Muthuchippi.net/author/Robin-Hood/]

 

sskNn]SnWv £fmb\w. C¯n^n Woa¡qXpSÂ D*m]n^p¶Sv sNm*m\v sskNn]Sv.

Wdo tbm] Un¡nt`¡v ssif tWm¡ns¡m*p Wn¶p. “”CSn§sW kn«m bänÃtÃm””…AkÄ In´n¨p…””
Culz^m…CSnWp F§sW]m\v H^p AkhmWw D*m¡pN?”” A§sW Wn¡pt¼mjm\v kaknW¸p_¯p Wn¶v tN«
bmUbYW lЯnsâ DXf kakp Sn^nªp At§m«v– k¶Sv. ASv ssif]psX koXnWp Np_¨Ns`]pÅ H^p
Blm^n¨n]m]n^p¶p. ssif¡v tW^s¯ b^nI]w D*m]n^p¶p Aks^. F´m]m`pw koXv ks^ ssif¡v
N¼Wn Nn«n. Wdo`nsâ l`ykpw D*m]nÃ.

C{¸lvW¯nWp H^p b^nim^w F´m]m`pw D*m¡\w F¶p So^pfmWw FXp¯pw sNm*m\v ssif A¶v
^m{Sn D_§m³ NnX¶Sv. In` b²SnNÄ AkÀ fWÊn Bhq{S\w sI]vSn«p*m]n^p¶p. hf]¯nWv D_§m³
tk*n AkÄ A¶v Éo¸nRv bnÂhpw Njn¨n^p¶p.

bntä¶v ASnNm`s¯ Fjpt¶äp cÌv dÊnWv– AkÄ F_\mNpat¯¡p þ ASm]Sv AkapsX ko«nt`¡p
kn«p.(tWm¡t\…hv{So]m]n¸n_¶Snsâ H^p dp²nfp«pNÄ). fp¯Ènt]mXv ASymklyfm]n H^p hmVWw
FXp¡m_p*v F¶pw b_ªm\kÀ tbm]Sv. ko«n sI¶p Bklyw tk* hmVW§Ä FÃmsfXp¯p H^p fq¶v
fq¶^t]msX S_km«n Sn^ns¨¯n. C¯k\ K]l¦_nsâ Nm_pw HmXn¨m\kÀ k¶Sv. ssif WÃ
ss{Zk_m\v. Wà hvboZn Nms_ms¡t]mXn¡pw. ASv sNm*m\v C{S]pw sb«¶v F¯m³ bän]Sv.

ko«n Sn^ns¨¯n] ssif DXsW ‘Hm¸t_g³ Wdo`n’WpÅ H^p¡§Ä SpX§n. AkÀ sNm*v k¶n^p¶
hmVW§Ä CsSms¡]m]n^p¶p. tfmg³ sh³h_pw hqw s`³hpfpÅ H^p Hmt«m tcmtam fqkn
Nymf_(K]l¦_nWv– sskÂZv ss`cv tcmt«m{Pmcn k`n] N¼fm]n^p¶p. C´y]n`pw kntUl¯pw Hs¡
A]mav ASnWp tbm]n«p*v. In`t¸msjms¡ ssifs]]pw NqsXs¡m*p tbm]n^p¶p. ASv sNm*v
ASnsâ {bkÀ¯n¸n¡s`ms¡ ssif¡pw irUnØfm]n^p¶p.)H^p ss{XtbmZv, tks_ H^p sNm¨p
im³ZnNymw, H^p kn.hn.BÀ, ^*p fq¶v NmhäpNÄ H^p c]À {bqcv s{X¡n§v hq«v, H^p tKmZn
Pw dq«vhv,Nymf_ N\Îv sI¿mWpÅ tNdnÄ, N_âv tbm]m`pw kn.hn.BÀ {bkÀ¯n¸n¡mWpÅ
dmä_n…C{S]pw sFäwhv.

ss`äv B]n«v Np_¨p e£\kpw Njn¨p(At§m«pfnt§m«pw Ht^ bnXp¯fm]n^p¶p. e£\w tbm`pw
Njn¡m³ hf]w Nn«n]nÃ) Nymsf_Napw ss{XtbmZpsfXp¯p ssif b_¼n`pÅ Npa¯n¶Xpt¯¡p tkPw
kn«p. emPy¯nWv B hf]¯p ko«n`v tk`¡m^pw D*m]nÃ. ASv Nm^\w AWmkly tImUy§apw D¯^kpw
Hjnkm]n¡n«n. Npa¡^]n Ft´m Nů^w Ak·mÀ¡p*v. AsS´m]m`pw sSankv hinSw bnXn¡\w.
ASm]n^p¶p `Nv–gyw. ssWän

B\v C«n^n¡p¶sS¦n`pw AXn]n s{X¡n§v hq«v B]n^p¶p At¸mÄ V^n¨n^p¶Sv.

Npaw S_ Wn^¸n Wn¶pw kas^ Smsj]m]n^p¶p. Npa¯nWp Wm`v Ipäpw bXkpNÄ D*v. ASnWp
fpNan`m]n H^mÄs¸m¡¯n Ipf^pw.( GSm*v W½psX B_mw S¼p^m³, W^hnwiw fpS`m] hnWnfNanÂ
W½Ä N*n^n¡p¶ Npaw tbms`. Npa¯nsâ H^p kl¯p fm{Stf {btklW NkmXfpÅq. dm¡n Wm`p
sshZpw Ipf^m\v.{btklW NkmX¯p¶p FSnÀkls¯ Ipf^nWp A¸p_¯pÅ emPw Wn_s] Nm«psIXnNÄ
H^mÄs¸m¡¯n Nm«psIXnNÄ kaÀ¶p Wn¡pN]m\v. B emPfm\v ssif Ssâ Hm¸t_gWv tk*n
Sn^sªXp¯Sv. Nm^\w AknsX Nymf_ sk¨m BÀ¡pw NmXp bnXn¡m³ Njn]nÃ. sbm´¡mXv kNªp
fmän ssif Ssâ hmVWhmf{PnNapfm]n Ipf^nWXps¯¯n. s{X¡n§v hq«v AXn]n`n«Sv sNm*v
ssif¡v Ak]psX N¼p sNm*v sIm_n¨nt`m Woät`m H¶pw AWpeks¸«nÃ. H^p knVw NrSySt]msX
ssif AknsX ss{XtbmZv D_¸n¨p. F¶n«v Nymsf_ ASn D_¸n¨p Npaw Nm\mkp¶ D]^¯n ASnsâ
D]^w Nq«n. “”sNmÅmw…CWn]o Npa¯n F´v khvSp I`n¨m`pw Nymsf_ ASv sh³hv sI]vSp
tcm¡hv sI]vSp FXpt¯mapw”” ssif¡Sm]n^p¶p Bßknlzmhw. ssif ko*pw ko«nt`t¡mXnt¸m]n
F_\mNpa¯p Wn¶pw sNm*v k¶ tNdnÄ FXp¯p kn.hn.B_n N\Îv sI]vSp. F¶n«v tNdnÄ ssk³Zv
sI]v–Sn^n¡p¶ hvbqÄ D^p«ns¡m*p Nymsf_¡Xpt¯¡p tbm]n ftä Aäw ASn N\Îv sI]vSp.
F¶n«v ko«n`v tbm]n ASnsW kngzÂhv Xn.kn]n Nn«p¶pt*m F¶v b^ntlmVn¨p.”” sNmÅmw…WÃ
N`¡mWm]n«p Nn«p¶p*v””. FÃm b^nbmXn]pw fp¡m f\n¡qÀ sNm*v SoÀ¶p. Xn.kn.]pw
ko.ho.B_pw ssif]psX fp_n]n B]n^p¶p. CSv {bfm\n¨p ssif Ìm³Zv hinSw Xn. kn.
hzoN^\ fp_n]n Wn¶pw Ssâ _qfnt`¡v– D^p«ns¡m*p k¶Sm\v. B fp_ns¡m^p {btSyNS]p*v. B
fp_n¡p ^*p kmSnÂp*v. H¶p koXn¶Nt¯¡pw fäSp bp_t¯¡pw. ANt¯¡pÅ kmSn AkÄ fp_n]nÂ
Wn¶pw Npän]n«p. kn.hn.B^ s_t¡mÀZnRv tfmZn C«SnWp tlgw bp_t¯¡n_§n B kmSn`pw H^p
Smjn«p bq«n.(ASnsâ BklyfnÃm]n^p¶p. F¶m`pw H^p fp³N^pSÂ). Ssâ sNm¨p im³Zn
Nymfpfm]n ssif Npa¯n¶nWXps¯¯n Ak·m^psX k^knWm]n Nm¯p Wn¶p. tbmNp¶SnWp fp³bv Sm³
In` AbqÀk b£nNapsX tcmt«m FXp¡m³ tbmkpN]ms\¶pw ASnWm Bs^]pw b_¼nt`¡v kntXs*¶pw
fäpw fp¯Ènt]mXv I«w sN«m³ ssif f_¶nÃ. (ASpw H^p thcvän sfgÀ. CWn k]_pw
tNdnapsfm¶pw S¸n¸nXn¨p B^pw B kjn¡p k^*.) AVnNw tW^w ssif¡v Nm¯p WnÂt¡*n k¶nÃ.
Ak^psX

lÐw tN«p SpX§n. AkÀ AXp¯Xp¯v– k^nN]m\v. Ft´mWm«pkntlgw Hs¡]m\v. AkÀ k^p¶Sv
ssif¡v tNÄ¡m³ hmVn¨n^ps¶¦n`pw Nm\m³ hmVn¨n^p¶nÃ. Nm^\w fSn`nWp Aksa¡mÄ D]^fp*v.
AkÀ Npa¸XkpNÄ C_§p¶ lÐw. SpXÀ¶p Sos¸«n D^¡p¶Snsâ]pw…

“”½vfv…hnP^äp k`n¡pN]m]n^n¡pw…AtSm N©mtkm?.””ssif In´n¨p.

“”sÈ..AknsX F´m WX¡p¶sS¶_n]m³ H^p kjn]pfnÃ..? im³ZnNymw sbm¡n¸nXn¨p H^p sI_n]
s_t¡mZnRv WX¯n]mt`m..? tk*…Ak·m^v In`t¸m ASv N*mt`m…Ak^v ^£s¸«p tbms]¶pw
k^pw.””. bns¶ Nm^yfm] lЧsam¶pw tNÄ¡mSm]t¸mÄ ssif lÐfp*m¡msS AknsX Wn¶pw
bn³km§n. F´m]m`pw ssif At¸mÄ Wn¶n^p¶]nX¯p N^n]n`]pw fäpw D*m]n^p¶nÃ. AÃm..ASv
tWm¡n¯s¶]m\v ssif B Ø`w Sn^sªXp¯Sv. Asæn N^n]n`Napw fäpw sM^n]p¶ lÐw tN«v
bntÅÀ¡v Zu«Xnt¨sW…

StâSp fm{Sfm] fp_n]n k¶p N]_n] ssif DXsW kmSn`pw KW`psfÃmw AX¨p Xn. kn. Hm¬
sI]vSp. hv–{NoWn Npa¡Xkv sSanªp. Nymsf_ Ak·ms^¯s¶]m\v tcm¡hv sI¿p¶Sv.

“”Aks^´m bphvSNw km]n¡ymt\m? F´v bphvSNfm ASv? Nk_n H^p AÀ²WPvW hv{So]psX
bXw…Hm…bohv dp¡v–! Ck·mÀ¡v Cu b\n]pw D*tÃ…”” ssif sWXpkoÀ¸v(thm_n…kan]Ã) C«p.

“”CsSms¡ CkÀ¡v FknsX Wn¶pw B\v Nn«p¶Smtkm?”” CSymUn Nm^y§saÃmw
Bt`mIn¨n^n¡pt¼mjm\v ssif sM«n¡p¶ B NmjvI N*Sv. Ak^psX ^*p tb^psX]pw ssNNa
fä]mapsX fp*n¶nX]nt`¡p Wo§p¶p.

“”Culz^m…Cks^s´ms¡]m\v Nm\n¡p¶Sv?””

F¶m ssif]psX BßPS¯nWp B¡w Nq«ns¡m*p sMmXn]nX]n Ak^psX `PmWpNÄ fp*nsâ skan]n`
Urlyfm]n. bm¼p fma¯n Wn¶pw S` Wo«p¶Sv tbms` BUyw fNpXw…bns¶ DX Np_¨p
NqsX…A§sW]§sW! AkÀ kn. hn.B_n tWm¡n s_t¡mZnRv l^n¡p WX¡p¶ntà F¶v H^n¡Â¡qXn D_¸p
k^p¯n. Ct¸mÄ Ak^psX fp*p bqÀ®fm]n fXn]n Wn¶pw fm_nt¸m]n Ak^psX Ppiyt^mf§apw
A*n¡m]Napw bNÂhq^yWv fp¶n skankm]n. Np®NÄ AkÀ kas^ sfsÃ]m\v Np`p¡p¶Sv. Np_¨p
tW^w A§sW bphvSNw km]n¨p b^hvb^w Np® Np`p¡ns¡mXp¯SnWv tlgw AkÀ bphvSNw Smsj k¨p.
tlgw fp*p b_n¨p Naª AkÀ b^hvb^w skySnsâ emP¯pw bm`m]n`pw fäpw bnXn¨p NqsX]pÅ Bsa
C¡nans¸Xp¯n. AkÀ Fs´ms¡t]m b_]p¶p*v. bs£ lÐw bnXn¡m³ ssf¡v ¶pw sk¡m¯Sp sNm*v
F´m\v bm]p¶sS¶p ssif¡v tNÄ¡m³ hmVn¨nÃ. Ak^psX hmfmW§apw bnXn¨p

sNmXp¡`pw fäpw N*t¸mÄ ssif¡pw Ssâ AknsX sI_n] Nn^pNn^p¸v AWpeks¸«p. Ak^psX
k]_nt·`pw fäpw Hs¡]pÅ C¡nan]m¡Â N*t¸mÄ ssif¡pw C¡nan]m]n…A_n]msS Akapw Ssâ
k]_nWn^pkl¯pw NqXn ssNNtamXn¨p hz]w C¡nan]m¡m³ SpX§n.

bntÅ^psX hmfmW§Ä Ip«p bjp¸ns¨Xp¯ t`mi U*v– tbms` Wà N¼n]m]n Asä³gWXn¨p kaªp
NqÀ¯p Nq«pNm^psX ssNNan NnX¶p fÊmKpNÄ Gäp km§p¶p. ASn hµobnsâ Np®¡m\v
Woa¡qXpSÂ. ASnsWSm*v F«v Cs©¦n`pw Woaw Nm\pw.(K]vl¦_ntâSv Gjp C©m\v.)…ssif N\¡p
Nq«n. sWdo`nsâ Np®¡v Woaw hmfmWyw Np_km\v. G_n]m H^p A©^ C©p k^pw. bs£ WÃ
k®fp*v. Nm^yw AsS k®w Ss¶ hµobnsâSpfps*¦n`pw Woa¡qXpSÂ Nm^\w A{S tSm¶nÃ. . Np_¨p
Njnªt¸mÄ Wdo hµobnsâ H^p Nm FXp¯p Aksâ SpX sWdo`nsâ SpX]psX fpNan¡qXn CXSp
hµobnsâ Nmk W¶m]n sbman¸n¨p. F¶n«v Aksâ DavSpX]n W¶m]n Djnªp sNmXp¡m³ SpX§n.
hmVm^\ Djn¨n AÃ…Wà Sn^p½n]pX¨pÅ Djn¨nÂ. hµobnWms\¦n tkUWt]m C¡nant]m A§sW FÃmw
NqXn]pÅ AWpeqSn. hpOw sNm*v hµobv A_n]msS sbm§nt¸m]t¸mÄ d`w {bt]mPn¨p Wdo AksW
S_]n bnXn¨n^p¯n. F¶n«v CWn]pw NpS_n]m Wà CXn S^pw F¶pÅ AÀ°¯n Aksâ tWs^ fpãn
Ip^p«n¡m«n. sWdo`nsâ fpOw B tW^¯p H¶v Nmt\*Sv Ss¶]m\v. H^p S^w Bhp^ emkw. F¶n«v
ko*pw hµobnsâ DÄSpX bnXn¨p sM^n¡m³ SpX§n. CX]v¡nsX Aksâ krg\¯nWpw Np®¡pfn«pw
sI_pSm]n sM¡pw. CXn tbXn¨p hµobv FÃmw hin¨n^n¡pN]m\v. tkUW Ds*¦n`pw AkWp WÃ
hpOfps*¶p ssif¡v Aksâ fpOs¯ emk§an Wn¶pw km]ns¨Xp¡m³ Njnªp. ssif HmÀ¯p; “”CkWtÃ
Fs¶ Nan¡\w F¶pw b_ªp k¶Sv? At¸mÄ C§sW Hs¡ B]n^n¡nà Ckm³ Ft¶mXpw sb^pfm_p¶Sv-“”
A_n]msS ssif]psX ssNNÄ hz´w DÄSpX bnXn¨p sM^n¡m³ SpX§n. F¶m\v {X¡nRv bmânWv
fpNan`m]m\v sNm*pw hz]w sM^n¡p¶Sm]Sp sNm*pw ASnWp k`n] hpOsfm¶pw tSm¶n]nÃ. H^p
bs£ tks_m^mapsX ssNNÄ B]n^p¶p C§sW sI]vSsS¦n SWn¡p hpOw Nn«nt]sW F¶v AkÄ
HmÀ¡pN]pw sI]vSp.

Np_¨p tW^w hµobnsW Sn^p½n tkUWn¸n¡pNt]m hpOn¸n¡pNt]m sI]vSSnWp tlgw ( tkUWt]m
hpOtfm ?ASv km]W¡mÀ¡p kn«p S^p¶p) Wdo hµobnsW Fjpt¶Â¸n¨p WnÀ¯n. F¶n«v AksW
frP§sat¸ms` Wm`p Nm`n NpWn¨p WnÀ¯n. F¶n«v Aksâ NqSn]n³ krg\§apw W¶m]n W¡n
hpOn¸n¨p.

“”lo…Cu bntÅs^´m Nm\n¡p¶Sv?

A{loN^w…Du^]ns`ms¡ W¡pNt]m? NãvXw. ASv H^m\nsâ Du^!”” ssif fq¡¯p kn^ sk¨p.
H^m\nsâ Du^]n WÂNp¶Sv ssif¡v h¦Â¸n¡m³ tbm`pw Njn]pfm]n^p¶nÃ.

At¸mjm\v Wdo AknsX Wn¶pw Fjpt¶Â¡p¶Spw Ssâ fq¸n¨p WnÀ¯n]n^n¡p¶ A©^ C©p bp«pNpän
hµobnWps_ PpU¯nt`¡p SÅn¡]äp¶Spw. FÃmw H^p sh¡âv– sNm*v Njnªp. bns¶ WX¶Sv frPo]
b®`m\v. hµobnWp hpOn¡p¶pt*m Btkm? ssif¡v Aksâ fpOw Nm\m³ bäp¶nÃ. Wdo ssNNÄ
sNm*v hµobnsâ I´n W¶m]n k«¯n Sn^p½n DX¡p¶p*v–. C¡\¡nWp tbmkpN]ms\¦n hµobnsâ
Np*n sb®p§sat¸ms`]mNm³ Gs_ Smfhfnà F¶v ssif Hs«m^p sWm¼^t¯msX HmÀ¯p. .
Fs´ms¡]m]m`pw ^*p fq¶p Unkhw fp¼v ks^ ssif AksW H^p AWpKWm]n Asà N*n^p¶Sv…

Wdo H^p Nma¡qäsWt¸ms` AXn¨p SnfnÀ¡pN]m\v. Gs_ tW^w Njnªn«pw AkWp bm`p tbmNp¶nÃ.
Aksâ ÌmfnW Abm^w Ss¶ F¶p ssif fWÊn HmÀ¡pN]pw sI]vSp. F¶m hµobnsâ ÌmfnW ssif
Nm\m³ C^n¡p¶tS D*m]n^p¶pÅp.

Gs_ tW^w Njnªn«pw Wdo AXn SpX^p¶Sv N*n«v hµobv sf`vsa Fjpt¶äp AksW SÅn fmän
Fjpt¶äp Wn¶v. Ak³ ^*pfq¶mkÀ¯n fp^n WnkÀ¯n. Wdo ko*pw AktWmXp NpWnªp Wn¡m³
b_ªp. bs£ Ak³ bänà F¶p b_ªp. (ASm]n^n¡\w b_]p¶Sv. Nm^\w Ak^psX hwhm^w ssif¡v
tNÄ¡m³ bänÃtÃm. tdmZn `mwtPzKv sk¨v ssif fWÊn`m¡ns]Xp¯ Nm^yfm\nSv.) SpXÀ¶v
SÀ¡fm]n. SÀ¡¯nsWmXpkn ssif N*Sv Npa¯nt`¡n_§n Np¶ NjpNp¶ sWdo`nsW]m\v. Ssâ
Np®]n bän¸nXn¨n^p¶ hµobnsâ f`mklnã§Ä Ak³ NjpNn¡a]pN]m\v. F¶n«v Ak³ sI¶v
N`vbXkpNan H¶n Wo*p WnkÀ¶p NnX¶p. hµobv AXpt¯¡v sI¶t¸mÄ ^*p Nm`pw sbman¨p Ssâ
sNmSw Sp_¶p sk¨v. hµobnWv b®m³!

hµobnsâ F«n©v Np® Wn¶p sk«n kn_¨p. B B]pVs¯ Ak³ sWdo`nsâ NqSn]nt`¡p Np¯n¡]än.
bs£ ASv Wdo Ssâ NqSn]nt`¡p N]än] tbms` sb«¶m]n^p¶nÃ. hmkVmW¯nÂ…kas^ hmkVmW¯nÂ
Ak³ Ssâ NXt¡m`nsW fpjpkWm]pw sWdo`nsâ f`¡pX`nt`¡v {btkln¸n¨p. F¶n«v Ssâ
fpWvtbm«pw bn³tbm«pfpÅ I`Ww B^wen¨p. H¶v hoänRv B]SnWp tlgw Ak³ H^p ssN sNm*v
sWdo`nsâ Np®]n bnXn¨p km\w AXn¨p sNmXp¡mWpw SpX§n. Wdo BNs« Cu hpOsfÃmw
BhzUn¨p sNm*v ssNNÄ S`]v¡p bn¶n bn\¨p sk¨p sNm*v NnX¡pN]m\v. GSp emP¯p
Wn¶v…ASm]Sv PpU¯n Wn¶mt\m Np®]n Wn¶mt\m AkWp NqXpSÂ

hpOw Nn«p¶Sv Btkm F¶v ssif Bt`mIn¨p tWm¡n. hµobv bSns] AXn]psX hvboZv Nq«n. H¸w
km\fXn]psX]pw…Wdo hpOw sNm*v S`]n«p sk«n¡m³ SpX§n. H^p fmSn^n… sb®p§sat¸ms`!
Aksâ ØmW¯p Sm³ B]n^ps¶¦n F¶v A_n]msS ssif H^p k«w B{Pin¨p tbm]n. hµobv F´m]m`pw
sNmÅmw. Aksâ Np®]pw. F´m]m`pw Kt]«³ St¶mXv tks_ Bs^¦n`pfm]n tk\sf¦n sI]vtSmam³
AWpkmUw S¶n«p*v. bs£ Sm³ CSv ks^ A§sW H¶pw ss{X sI]vSp tWm¡n]ns«m¶pfnÃ.

VK]l¦À {lotUkntZmÎs_m¶n¨pÅ Ssâ ^mh`o`NÄ ssift]mXv b_ªn«p*m]n^p¶p. A§sW tbm]SnÂ
bÝm¯mbw tSm¶n]n«m\v K]l¦À ssif¡v Cu AWpkmUw sNmXp¯v. fm{SfÃ…ssif¡v sI_ns]m^p
fmWhnN {blvWkpw D*m]n^p¶tÃm.(A_n]\sf¦n bmÀ«v 3 tWm¡pN)b. CSv ks^ ssif ASnWp
{lfn¡mªSv Sm`vb^yw CÃmªn«Ã…bs£ eq^nb£w B\p§sa]pw AkninS¯nsâ Nm^y¯n bänÃ. Ak^m
dÔkpw b_ªp fpSs`Xp¡m³ tWm¡pw. ASm]n^p¶p Nm^yw. CknXnt¸m Nm^y§Ä SWn¡WpNq`fm]n
k¶n^n¡pN]m\v. Ck·ms^ Wn`¡v WnÀ¯m³ H¶mw S^w sSanktà Ssâ ssN¿n Nn«n]n^n¡p¶Sv.
Np*·mÀ Bs\¶v Wm«pNmÀ A_n]p¶Sn`pw k`n] tfmlw H¶pw CÃtÃm. ^*p tb^pw WÃ Nan¡m^m\v.
S¶n Sm`vb^ykpfp*v. H¶p ss{X sI]vSp tWm¡n]mt`m? bs£ hq£n¨p tk\w. B Wdo F¶p
b_]p¶k³ Hädp²n]m\v. AksW sf^p¡ns]Xp¡mWm\v bmXv. ½vfv…k^s« …tWm¡mw. .

Ak^psX Nan N*p Nj¸v N]_n]n^ps¶¦n`pw At¸mÄ Ss¶ hz]w temPw sI¿mtWm tk*t]m F¶
N¬cyqgWn`m]n^p¶p ASv ks^. F¶m Cu bntÅs^ Sm³ sf^p¡ns]Xp¡pN]pw Nan¡pN]pw sI¿pw
F¶v So^pfmWw FXp¯ ssif bSns] ssN F¯n¨p Sm³ V^n¨n^p¶ bmâv Smtj¡v– bSns] DuÀ¯n.
bSns] Ssâ fn`nä_n ]q\ntcmfnsâ Na_n`pÅ bmân]psX k`Sp kl¯pÅ SpX hvsb]nhnWpÅn`qsX
AN¯p N]_n] AkapsX k`Sp ssN kjp kjp¯ bqän Smaw bnXn¨t¸mÄ gÀ«nsâ CX]n`qsX N]_n]
AkapsX k`Sp ssN GtSm H^p fp`]psX fÀUw Aa¡pN]m]n^p¶p. Npa¡Xkn hµobnsâ AXn]psX
Smaw fp_pNn]t¸mÄ ssif]psX]pw Ak]k§ans` Smakpw tfakpw fp_pNpN]m]n^p¶p.
S^nNnX¯^nNnX¯^nNnX¯^nNnX Vnw Vnw Vnw Vpw…Njnªp skXns¡«v.

“”Wo]n¶s` FknsX]m]n^ps¶Xn sbm`]mXn tfmsa….”” Wdo Wn¶p Io_pN]m]n^p¶p.

bntä¶v Nm`¯p ssif A¼`¯n tbmNp¶ kjn¡m]n^p¶p hwekw. B NmXv bnX]v¨ b_¼nWXp¯pÅ Ø`w
Ss¶ s`mt¡g³.

“”Wo tbXnt¨mXn F¶m\v Mm³ knIm^n¨Sp…bq_n

tfmsa…””Wdo D_ªp SpÅp¶

‘tY’…sb«¶v CXn sk«n]Sm]n«m\v sWdo`nWv tSm¶n]Sv. Aksâ N®n Wn¶pw sbm¶o¨ b_¶p.

ssif N¿n` Wn¶pw sI^p¸v Smsj C«p.

“”FXm b«n sI¡m… Wo F´m tfs`s¯ ssifs]¸än N^pSn]Sv? Wnâ½t]w sb§taw tbms` N*kÀ¡v
Nm`N¯ns¡mXp¡p¶ A_pkm\n¨n]ms\t¶m…? WnWs¡s¶ sl^n¡_n]nÔ”.

sb«¶v BsN bN¨p tbm]n WdoÂ. Ak³ H^n¡`pw {bSo£n¨nà C¯¯n`pÅ H^p {bSym{Nf\w. Ak³
km]n¨n«pw tNäpfpÅ NTNan C§sWs]m¶pfm]n^p¶nà Nm^y§Ä.

ASns`ms¡ C½mSn^n eog\nNÄ tN«m As¸m¯s¶ sb®p§Ä tbm]n bqÀ sbman¨p NnX¶p
sNmXp¡pfm]n^p¶p. “”CknsX´m Cs¸m CSnsWm^p kySyhv–SS?””

“”FXm Np*m””… ssif]psX A`À¨ tN«v Wdo NnXp§nt¸m]n.

Aksâ b^n{efw BhzUn¨p ssif SpXÀ¶p:”” Wo]pw Wnsâ Nq_pNm^³ hµobpw NqXn C¶s`
Npa¡^]n sk¨v Nm«n¡q«n] tb¡q¯pNsaÃmw Mm³ N*p. ASv sNm*v CWn]pw Fsâ Npanho³ N*p
F¶v Wo Bt^msX¦n`pw b_ªp WX¶m Wn§Ä WX¯n] ^mh`o` Mm³ WmsXm«p¡p¡pw bm«m¡pw””.
C{S]pw b_ªp ssif Ak³`]pw NX¶p A¼`¯nt`¡v WX¶p.

“”H¶v Wnt¶…”” bn³knantN«p ssif Sn^nªp tWm¡n.

“”AÃ…M§Ä sI]vSsSms¡ tI¨n Hanªp Wn¶v N*p.”” (Aksâ emg]n`pÅ kySmhkpw hz^¯ns`
fm]kpw ssif Sn^n¨_nªp.) Ak³ SpXÀ¶p:””bs£ CknsX B\p§apsX km¡pNÄ¡m\v kn`.AkÀ
b_]p¶tS BapNÄ knlzhn¡q…hv{SoNapsX km¡pNÄ¡p AkÀ bpÃp kn`s] N¸n¡q…ASv sNm*v Wn§Ä
F´v b^mK]`pw BapNÄ knlzhn¡nÔ”.

“”tU ko*pw ‘Wn§Ä’….BUyw tI¨n…bns¶ Wn§Ä…Ck³ F{S sb«¶m\v tNm¬cnZ³hv
kos*Xp¡p¶Sv!””. ssif BÝ^ys¸«p. F¦n`pw AkapsX BSv–fknlzmhs¯ ASv dmVn¨nÃ.

“” i…ivi…i…ivi…i…ivi”” ]£nNÄ In^n¡p¶Sv tbm`pÅ B In^n tN«v sWdo`nWv A`vbw e]w
tSm¶n.

“”FXm fµdp²o…Wo Fs¶¸än F´v knIm^n¨p? Wo]pw hµobpw S½n`pÅ Nan Mm³ koZnt]m]nÂ
s_t¡mÀZv sI]vSn«p*v…Hmiv..WnW¡v koZnt]m F´ms\¶v A_n]nÃtÃm AsÃ…? Wo
Xn.kn.N*n«ntÃ…Wnsâ Hs¡ bq^¡an Mm³ Xn.kn. kjn Wm«pNmÀs¡ms¡ Nm\n¨p sNmXp¡pw.
Aks^ms¡ Wn§sa ‘Np*³’ F¶v knan¡pw. ASv tkt\m?

Wdo`nsW fpO¯p At¸mÄ H^p tIm^]pfp*m]n^p¶nÃ. kna_n skap¯ Aksâ AXp¯v Wn¶pw
H^mßhwSrbvSnt]msX ssif A¼`¯nt`¡v sfsà IpkXpNÄ sk¨p.

hf]w

GNtUlw H^p ^*p f\n…^*^

B]n«p*mNpw…H^p knan:””ssitf¨o””…ssif bqfpOt¯¡p k¶p.

(bqfpOw F¶m knhnänRv _qw…Asæn k^m´; ASm\v

Np«n¡m`¯p Mm³ bYn¨n«pÅ foWnRv ATkm AÀTw.)

AknsX hµobv Wn¡p¶p.

ssif]psX bn¶ms` tks_m^mÄ NqXn At§m«v– k¶p…fp¯Èn!

“”Wo F´nWm hµotb Cs¸m ssifs] knant¨?”” fp¯Èn¡v hwl]w.(bns¶ . N\¡n {PmKptkäv B]
ssif b`t¸mjpw N\¡n`pÅ hµobnsâ hwl]§Ä SoÀ¯p sNmXp¯n^p¶p. ASv fpSs`Xp¯mWmkm³
Ct¸mjpw k¶n^n¡p¶Sv. ssif¡o¡m^yw fWÊn`m]n. AkÄ hµobn³WXpt¯¡p sI¶p. fp¯Ènt]mXv
tbm]ns¨¶p_§nt¡mamWpw b_ªp.

“”§pw..?”” ssif B^mªp.

hµobv:””Mm³…ASp…ssift¨¨o..Mm³…. H^p Nm^yf_n]m³ k¶Sm…

ssif F´ms\¶pÅ emk¯n Aksâ fpOt¯¡v tWm¡n Wn¶p.

hµobv:””tI¨n…ASp…”” Ak³ Wn¶v kn¡n.

ssif: “”F´m\v tImUn¡m³ k¶sS¶v sk¨m tImUn¨n«p tbm hµotb…sk_psS fWpgysâ hf]w

sfWs¡Xp¯tÃ.””

“”ASp…bns¶…””

“”WnW¡v tImUn¡mWpÅSv F´ms\¶v Wo f_¶p tbms]¦n Wo bns¶ k¶p tImUn¡p hµotb…Mm³
tbm]n NnX¶p_§m³ tWm¡s«…”” ssif ANt¯¡v tbmkm³ emkn¨p.

“”tI¨n…””hµobnsâ N^¨n tbm`s¯ knan tN«t¸mÄ ANt¯¡v tbmNm³ Sn^nª ssif bn´n^nªp
tWm¡n.

AÃ…hµobv N^]pN Ss¶]m]n^p¶p. Aksâ N®pNan Wn¶pw N®pWoÀ Vm^ Vm^]m]n
H`n¨n_§p¶p*m]n^p¶p. bs£ ssif]psX fWÊn A`vbw tbm`pw A`nkv tSm¶n]nÃ.

hµobv:””tI¨n l^n¡pw M§apsX Nm^y§Ä knZnt]m]n bnXnt¨m?””

ssif:””GSp Nm^y§Ä?””

hµobv:””Npa¡Xkns`….tI¨n ASv bnXn¨p F¶v Wdo`v b_ªp. l^n]mt\m tI¨n?

ssif fn*msS Wn`v¡p¶ N*t¸mÄ Ak³ H¶p NqsX tImUn¨p;”” b_ tI¨n. bvaohv…AtSm ASv M§sa
tbXn¸n¡m³ Ip½m b_ªSmt\m?””

ssif At¸mjpw H¶pw fn*n]nÃ.

hµobv:””Ip½m b_ªSm\tÃ?”” NmÀtfQw fm_n sk]n` sSan]p¶Sv tbms` Aksâ fpOw
{bh¶fmNp¶Sv ssif N*p.

“”AkWp A{S ht´mgw tk*m””…ssif So^pfmWn¨p. AkÄ sfuWw skXnªp.;””tfmsW hµotb…Mm³
knZnt]m FXp¯n«ps*¶p b_ªm FXp¯Sv Ss¶]m. bns¶…C¶v Nm`¯pw Wnsâ B Nq«pNm^³ k¶p AkWp
Mm³ NnX¶p sNmXp¡\w F¶p b_ªp. Fs¶ Nps_ sS_n]pw knan¨p. CWn]pw Ak³ k¶p Ft¶mXn§sW
b_ªm Mm³ SoÀ¨]m]pw

B knZnt]m skan]n Nm\n¡pw. bns¶ WnWs¡m¶pw Cu Wm«n Wn¡¡Ån D*mknÃ. Np*³…Np*³…F¶pw
b_ªp FÃmk^pw Wns¶s]ms¡ CknX¶p HmXn¡pw. WnWs¡m¶pw bns¶ sb®p tbm`pw Nn«nÃ.
HmÀt¯m…”” ssif Wn¶p NnS¨p. (Hs¡ W¼_m)…F¶m`pw…

bn¶oXv ^*p fnWnäv AkÀ S½n hwhm^sfm¶pw D*m]nÃ. sfuWw fm{Sw.

ssif tbmNm³ Sn^nªt¸mÄ Ak³ knan¨p.””tI¨o..””

ssif:”” CWns]´m?””

hµobv: B knZnt]m FWns¡m¶p Nm\m³ bäptfm?

ssif:””l^n…Nm\mtÃm. bs£ Mm³ Nshäv S¶m Wo ASv FknsX sNm*n«p Nm\pw?””

hµobv;”” CknXs¯ Xn.kn.]n¯s¶ Nm\n¨p S¶m fSn. tks_ bp_s¯knsX sk¨pw Nm\m³
bänÃtÃm.””

ssif hwl]n¨p Wn¡p¶Sv N*t¸mÄ Ak³ ko*pw b_ªp;”” ASn Fsâ fpOw F{S fm{Sw ¢n]À
Bs\¶v A_n]mW tI¨n. CWn A_n]msS AsS§mWpw tI¨n]psX N¿n` Wn¶pw tbm]m FWn¡v ASpw
b_sª¦n`pw bnXn¨p Wn¡mtÃm. Wdo`nsâ tI¨n Nm\n¨p sNmXpt¯m. Fsâ fpOfpÅ emP§Ä fm]n¨p
Naªv…””

ssif;””AsSm¶pw bänÃ…F´m]m`pw WnW¡o knZnt]m Nm\\sf¦n Wo H^p Gj^ f\n]mNpt¼mÄ Fsâ
fp_n]psX bp_¯p km. Mm³ WnW¡v KWm`]n¡qsX Nm\n¨p S^mw. Ct¸mÄ CknsX b\n¡m^¯nNapw
Wnsâ A½]psfms¡ D*v.””

F¦n¸ns¶ ^m{Sn Nm\msf¶p h½Sn¨p AkÀ ^*p tb^pw S¡m`w bn^nªp.

A§sW ssif b_ª hf]sf¯n. hµobv ssif]psX fp_n]psX bp_¯p k¶p. b_ª {bNm^w ssif Xn.kn.
Ssâ fp_n]nt`¡n^p«ns¡m*p k¶n«p*m]n^p¶p. KW`n fp«p tN«v AkÄ KW Sp_¶p. AkÄ Xn.kn.
KW`nWp tWs^ Sn^n¨p sk¡m³ tWm¡n. bs£ F{S {lfn¨n«pw Xn.kn. hµobnWv Nm\¯¡ ^oSn]nÂ
sk¡m³ hmVn¡p¶nÃ. Nm^\w Xn.kn. ]psX k]_nWp WoafnÃ! tks_ k]_ N\Nväv sI¿mWms\¦nÂ
ASnWp bän] k]_pw ssif]psX N¿n`nÃ. HXpkn ssif AktWmXp ANt¯¡v N]_n k^m³ b_ªp.

bp_¯p Wdo Cà F¶p hµobntWmXv b` {bmklyw tImUn¨p D_¸p k^p¯n]SnWp tlgfm\v ssif
AkWp kmSn Sp_¶p sNmXp¯Sv. bs£ hµobv ANt¯¡v N]_n ssif kmSn AX¨p bNpSn]m]t¸mjm\v
sb«¶v H^p fn¶Â¸n\À tbms` kmSn SÅn¯p_¶p H^p ^qbw ANt¯¡v N]_n k¶Sv! WdoÂ-! k¶
bmsX Ak³ ssifs] SÅn fmän kmSn Npän]n«p.

“”F´m]m`pw Wn§Ä CkWv M§apsX Nan Nm\n¨p sNmXp¡msf¶p b_ªp. F¦n¸ns¶ MmWpw NqXn
AsSm¶p N*n^n¡mw F¶p sk¨p.””

ssif:””Wo bp_¯p tbm””.

WdoÂ:””Mm³

Wn§sa H¶pw sI¿nÃ. FWn¡pw GSm\v bnXn¨sS¶p H¶v Nm\\w. Nm^\w Ck³ bmkfm\v. Fs´¦n`pw
Wnj Hs¡¡m\n¨p ASm\v M§Ä F¶p b_ªm Ck³ knlzhn¡pw.””

ssif:””F¦n tbm]n Nm\v””.

F¶n«v f_pklt¯¡p Sn^nªn^n¡p¶ Xn.kn.]psX tWÀ¡v ssif ssN Iq*n. At¸mjm\v AknsX A§sW
H^p hmVWw C^p¶p kÀ¡v sI¿p¶Sv hµobnsâ]pw sWdo`nsâ]pw {l²]nÂs¸«Sv. Nm^\w AknsX
WX¡p¶ hwhm^sfm¶pw bp_¯p tNÄ¡mSn^n¡m³ ssif tX¸v s_t¡mZ_n Wà AXn sbman inµn bm«p
sk¨n«p*m]n^p¶p . ASv Nm^\fm\v Ak^psX {l² BUyw Xn.kn. ]nt`¡v F¯mSn^p¶Sv. AkÀ WX¶p
Xn.kn.¡p fp¶nt`¡v sI¶p. ASns` Urly§Ä N*p AkÀ ^*p tb^pw WXp§nt¸m]n.

AkÀ b^hv¸^w km\fXn¨p sNmXp¯p sNm*n^n¡p¶ ho³ B\v At¸mÄ WX¶p sNm*n^p¶Sv. ssif]pw
Xn.kn.¡p fp¶nt`¡v k¶p. bntÅ^psX fpOs¯ b^n{efw N*t¸mÄ ssif¡v In^n k¶p. F¶m Ak^nÂ
Wn¶pw H^p AN`w bm`n¨m\v AkÄ Wn¶n^p¶Sv.

“”N*tÃm””…ssif tImUn¨p. “”CWn dm¡n NqXn Nm\v””….

AkÄ _ntfm«v sk¨v koZnt]m cmÌv tcmÀtkÀZv B¡n. Wdo hµobnsW NpWn¨p WnÀ¯n
Np*WXn¡p¶Spw hµobv sWdo`nsW f`À¯n NnX¯n ‘sb«n’]Xn¡p¶Spw B] emP§Ä Hs¡ k¶t¸mÄ ssif
hvboZv tÉm B¡n kyàfm]n Aks^ Nm\n¨p sNmXp¯p. HXpkn ho³ FÃmw Njnªt¸mÄ ssif
kn.hn.BÀ. Hmcv– sI]vSp Nmshäv bp_s¯Xp¯p ssN¿n sk¨p.

F¶n«v b_ªp:””Cs¸m fWÊn`m]ntà Mm³ b_ªSv hSyfms\¶v…? CWn Fsâ Npanho³ N*p F¶pw b_ªp
Wos]ms¡ WX¶m Cu knZnt]m Mm³ sbmSp {bUÀlW¯nWv sk¡pw. Wm«pNms^ms¡ Wn§sa Np*³ F¶v
knan¡pw. ASn Wnsâ…(ssif sWdo`nWv tWs^ ssN Iq*n.) Ip®n]psX k`n¸w N*m Wns¶
HmXn¨n«v Np*WXn¡pw Cu Wm«ns` B\p§av!””

ssif sWdo`ntWmXm]n SpXÀ¶p…(hµobnWv tWs^ Iq*n)””CkWv bns¶ ‘sfm«¡p’ Bkly¯nWv
k`n¸fp*v. WntâSnWv Cu k`n¸w Bs\¶v b_ªm Cu Wm«ns` sb®p§av NmÀ¡n¨p Sp¸pw….ASp
sNm*v tfmsW…Wo Cu eog\ns¸Xp¯Â b^nbmXn CknsX WnÀ¯nt¡m.”” ssif A«ihn¡pN]m]n^p¶p.
bm«p DÅSv sNm*v ASv bp_¯m^pw tN«nÃ.

ssif:””B..CWn ^*p tb^pw C_§n tbms]…””

ssif]psX BÚ tN«p ^*p tb^pw C_§n tbmNm³ SpX§n. ssif H^p Xo¨s_t¸ms` Nmshäv H^p ssN
sNm*v bnXn¨p ftä ssN¿n Smaw bnXn¨p PÀtkmsX Wn¶p. Ak^psX tkgw bÀ¸nÄ Na_n Npªp
Npªp bq¡apÅ H^p ssWän B]n^p¶p.

sb«¶m\Sv hwekn¨Sv. bp_t¯¡p tbmNmWn_§n] Wdo ssif]psX ssN¿n Wn¶pw Nshäv
S«n¸_n¡m³ {lfn¨p. AkÄ sNmXp¯nÃ. f`vbnXp¯¯nsWmXpkn Ak³ Aks^ Ipf^ntWmXv tIÀ¯v
Afp¡n¸nXn¨p. Wdo F{S {lfn¨n«pw ssif]psX ssN¿n Wn¶pw Nshäv km§n¡m³ NjnªnÃ. Ak³
hµobntWmXv A`_n;”” km]n tWm¡n Wn¡msS B tX¸v bnXn¨p km§ns¡Xm Smt]mao””….

Aksâ BÚ tN«Spw hµobv ssif]psX ssN¿n Wn¶pw B knZnt]m Nshäv bnXn¨p km§n. WdoÂ
ssifs] GNtUlw fpjpkWm]n bnXn¨p sk¨Sv sNm*v AkWp ASv Wngv{b]mhw S«n¸_n¡m³ hmVn¨p.

“”Wo ASv FknsX¦n`pw sNm*v tbm]v– SÃns¸mant¨m N¯nt¨m ASnsâ tX¸v Wln¸n¡v….ASv ks^
Mm³ Cksa bnXn¨p skt¨mamw…””Wdo ko*pw A`_n.

Nmshäpfm]v hµobv fp_n¡p bp_t¯t¡mXn. Ak³ tbm]n Np_¨p Njnªt¸mÄ Wdo HmXns¨¶p kmSnÂ
Npän]n«p. B hf]w ssif ftä kmSn Sp_¶p bp_t¯¡n_§m³ tk*n HmXm³ SpX§pN]m]n^p¶p.
F¶m Wdo fn¶Â tbms` AkapsX tf ImXn ko\p sN«n¸nXn¨p. Ak³ D½ k¡m³ k^p¶Sv N*p AkÀ
fpOw Sn^n¨p. B S¡¯nWv Wdo Aks^ SÅns¡m*v tbm]n NnX¡]nt`¡v kojv¯n. bj] f`]ma
hnWnf]ns` d`mÕwP hoWpNan Nm\p¶Sv tbms` Ak³ Ak^psX tf ImXn ko\p. F¶m Ak³
A_n]p¶p*m]n^p¶nà þ AknsX WX¡p¶ hwek§Ä Hmt^m¶pw..Ct¸mÄ ssif]psX tf Ak³ WX¯p¶ Cu
Aeymh§Ä tbm`pw ssif]psX NrSyfm] Sn^¡T{bNm^w WX¡p¶Sms\¶v-!

ssif AkWp fpOw sNmXp¯nÃ.””Cu Smt]man Ssâ Ips*Ãmw NXn¨p b_n¨mt`m? bp_t¯¡p Nm\p¶
emPftÃ…””

“”AtÃ`pw Ip*mÀ¡p tk\w? d`mÕwP¯n l^o^¯nWtà {bmVmWyw?”” Wdo`nWv GNtUlw A§sW]m\v
tSm¶n]Sv. Ak³ ssif]psX ssWän k`n¨p No_n.(Asæn`pw AkWp No_m³ tk*n B]n^p¶tÃm AkÄ
B bpSn] ssWän km§n]Sv…ASmNpt¼mÄ B^pw “”Wnsâ B ssWän FknsXt¸m]n…Cu ssWäns¡´p
bän…”” Fs¶m¶pw tImUn¡nÃtÃm…) hwekn¨p sNm*n^p¶ Hmt^m Wnfngkpw ssif W¶m]n BhzUn¨p.

ssWän tN_n]t¸mÄ Fjpt¶Â¡m³ tbm] ssifs] Ak³ Njp¯nWv Np¯n¸nXn¨p. Aksâ N^p¯pä ssN
Ssâ Njp¯n Af^v¶t¸mav ssifm¡v lzmhw fp«n Sm³ f^n¨p tbmNpw F¶p
tSm¶nt¸m]n.””Culz^m…Cu {bm]¯n B¬bntÅÀ¡nt{Sw N^pt¯m?CkWv bSnsW«tà B]n«pÅp?””

sb®p§apsX {dm Nm\p¶Sv Wdo`nWnãfm]n^p¶p. F¶m B hf]¯p Ssâ fp¶n`v kjnfpX¡ns]t¸ms`
k¶p sb« B {ds] Ak³ làfm]nn sk_p¯p. H^p

{dm N¸nWpÅn N¿n«p làfm]n H^p k`n: {dm ^*p Ng\fm]n..! H^p fp` bp_¯p Urlyfm]n.
ftä fp` Ct¸mjpw kn«p tbmNm¯ {dm]psX ftä Ng\¯nWpÅn¯s¶..! AkWp hf]w Atlgw
bmjm¡mWnÃm]n^p¶p.B emPw Nq«n Ak³ t{d¡v bp_¯p skankm¡n. AkWp knlzhn¡mWm]nÃ. Njnª
Np_¨p Unkh§am]n Ssâ D_¡w sNXp¯n]n^p¶ B bm NpX§Ä Ssâ ssNs¿¯pw Uq^¯v!

AkWp F´m\v sIt¿*sS¶v A_n]m³ bmXnÃm]n^p¶p. bnXn¨p sM^n¡t\m? I¸t\m? Npj¡t\m? AtSm
Sn¶t\m..? H^p Wnfngw Ak³ Nnan tbm] f«n`m]n. F¶m Wnfng tW^w sNm*v {bÚ kos*Xp¯
Ak³ AXp¯ Wnfngw Ss¶ Ssâ b\n SpX§n.

Aksâ km] ssif]psX H^p fp`s] AksWs¡m*v Bkmkp¶ k`p¸¯n k]v¡pÅnt`¡p k`n¨p N]än
ASnsW Ssâ hÀklàn]pw Dbt]mPn¨v ANt¯¡v làfm]nn I¸n k`n¨p. AtSmsXm¸w Aksâ {co
B]n^p¶ ssNsNm*p ftä fp`s] làfm]n bnXn¨p Npj¨p. GSm*v sbmt_m«¡v fmkv Npj¡p¶Sv
tbms`!

fp`]n làfm] fÀUtfät¸mÄ ssif bnXªp tbm]n. ASkWn NmfmPvWn Ban¡¯n¨p. Ak³
bqÀkmVnNw làfm]n Ssâ sM^n¡Â b^nbmXn SpXÀ¶p. Aksâ Np® ASnsâ fpjpk³ làn]pw
S¶nt`¡mN^vgn¨p sNm*v skNnan bnXn¨ NpSn^s]t¸ms` Wn¶p N]_p sbm«n¡m³ SpX§n.
At¸mjm\v AkWp A¸w fp³bv ssif Ssâ Np®s] Nan]m¡n¸_ªSp HmÀ½ k¶Sv. B tUgy¯nWv Ak³
ssif]psX fp`]n Bªp NXn¨p. “”Fât½m….”” ssif tkUW sNm*v A_n]msS fq{Ssfmjn¨p
tbm]n. tkUW sNm*v N®o^pw k¶p. AkÄ¡p Aksâ S`]v¡p H^p AXn sNmXp¡\w F¶p tSm¶nt¸m]n.
F¶m sb«¶v Ss¶ hfIn¯S kos*Xp¯ AkÄ CsSms¡ d`mÕwP¯nsâ H^p bmÀ«v Bs\¶v hfmVmWn¨p
AW§msS A§p NnX¶p sNmXp¯p.

sb«¶pÅ ssif]psX H¨ tN«t¸mÄ A_n]msS Wdo fp«pw I¸Â WnÀ¯n fp`]n Wn¶v fpOw AN¯n.
Sm³ NXn¨ fp_nkn Wn¶pw Cänäm]n tIm^ sbmXn]p¶Sv N*t¸mÄ AkWp SrbvSn]m]n.

“”Fsâ Np®]psX k`p¸s¯ Wo Nan]m¡n AsÃ..? F¶m l^n¡pw AWpekn¨_ns]Xo Wo ¨p®n F¶v
Nan]m¡n b_ª Fsâ Np®]psX k`n¸w”” F¶pw b_ªp AkapsX km]nt`¡v Ssâ hmfmWw Np¯n sN«m³
tSm¶n sWdo`nWv. F¶m Sm³ ssif]psX fp` NXn¨p b^nI tbms` H^p bs£ Akapw Ssâ b_n
NXn¨p b_n¨mt`m F¶v N^pSn Ak³ B {lfw tks*¶p k¨p. bN^w Ak³ ssif]psX k`t¯ fp`]nÂ
ssN{Nn] sI]vSp sNm*n^p¶ Aksâ CXSp ssN AkapsX Ppiy{btUlt¯¡p sNm*v tbm]n. AkapsX
Njp¯n`pÅ Aksâ ssN H¶v NqsX fp_p¡ns¡m*p Ak³ ssifs] H^p Wnfngw

d`ioW]m¡n. B Pym¸n Ak³ Ssâ ssN ssif]psX bmân¡pÅnt`¡v– Sn^pNn¡]än. AtSmsXm¸w Ss¶
Aksâ fmkv Npj¡`nWv kntV]fm]n^p¶p¶ ssif]psX fp_n]m¯ ftä fp` Ak³ km]n`m¡pN]pw
sI]vSp. bmân¡pÅn N]_n] Aksâ ssN bqÀIm`nt`¡pÅ kjn tSXpN]m]n^p¶p. BUyw Ss¶ Aksâ
N¿n`p*m¡n]Sv AkapsX N´v B]n^p¶p. bs£ B sbm«Wv AsS´ms\¶p fWÊn`m]nÃ. AksW b_ªn«v
Nm^yfnÃ. A¡m`¯p `eyfm]n^p¶ »m¡v– B³Zv sskäv bohv bphvSN§ans` skXns¸®p§apsX
tcmt«m]n N*n«pÅ C^p* H^p No_p (ASpw tgkv sI]vSp kXn¨p sk¨n^n¡p¶ In` sb®p§aptXSp
fm{Sw.) ASv fm{Sfm\v bq_nsW¡p_n¨pÅ Aksâ FN-vhvbo^n]³hv. Nm^yw Ak³ Aksâ D½]psX]pw
sb§apsX]pw DÄs¸sX b` sb®p§apsX]pw Npanho³ Hanªp tWm¡n]n«ps*¦n`pw Ak^psXs]ms¡
t^mfw tgkv sI¿m¯ bq_pNÄ fm{Sfm\v Ak³ N*n^p¶Sv.

Nm´v ssN]n SXª Ak³ ASnsâ {bmVmWyw F´ms\¶_n]msS ASnsW Hjnkm¡ns¡m*v ko*pw
APmVS]nt`¡pÅ {b]m\w SpXÀ¶p. t]mWn¸naÀ¸ns` kjpkjp¸pw sI_pIqXpw FÃmw
bqÀUzm^¯nt`¡pÅ Aksâ ]m{S B]mh^inSfm¡n. Aksâ WXpkn^ Uzm^¯nsâ H^p fnÃnfoäÀ
AXps¯¯n]t¸mÄ ssifm¡v BsN Npan^v tNm^n.;””ssUktf…Cs¸mtN_pw! AkapsX Ip*n A_n]msS
H^p bp©n^n knXÀs¶¦n`pw kas^ hfÀ°fm]n AkÄ AsSmSp¡n. AXp¯ Wnfngw kn^Â
t]mWolz^n]psX Sn^pWX]n fp«n. ASnsâ fmÀUkw sNm*pw sI_ns]m^p sbmjn tbms` tSm¶n]Sv
sNm*pw b` {bmklyw f`Uzm^¯n N¿n«p b^nI]fpÅ AkWp FkntXNvB\v Ssâ kn^` F¯n
Wn¡p¶sS¶v fWÊn`m¡m³ k`n] {b]mhsfm¶pw D*m]nÃ. Hs^mä SÅv; ‘¹w’…kn^` fpjpkWm]n
t]mWn¡N¯m]n. Ak³ kn^` At§m¿pfnt§m«pw I`n¸n¨p t]mWn]psX knhvSm^w fWÊn`m¡m³
{lfn¨p. t]mWoen¯n]n H^p emP¯p kn^` D_¸n¨p Ak³ làfm] H¶v N_¡n. ssif]psX k]änÂ
Wn¶pw sW©nt`¡v làfm] H^p tkUW bmªp tbm]n. ssif A_n]msS H¶v WXpkv ka¨p tbm]t¸mÄ
Njp¯n bnXn¨p sM¡n ko*pw Aksa Wdo AwPs¯ NnX¯n. Ak³ kn^` bSns] bqän Wn¶v Du^n
sb«¶v Ss¶ Iq*p kn^`pw tIÀ¯v ko*pw ASnt`¡p Ss¶ N]än. Ak³ kn^` sNm*v ssifs]
temPn¡pkm³ SpX§n. kas^ tkP¯n Ak³ kn^apNÄ N]än]n_¡n. Ak³ Ct¸mÄ fp`
I¸p¶p*m]n^p¶nÃ. fpjpk³ {l²]pw kn^¸®`n`m]n^p¶p. kas^ _cv B]n«m]n^p¶p Aksâ
kn^Â{bt]mPw. Hmt^m AXn¡pw Aksâ SÅ kn^` AkapsX f\nN´n £Stf`vbn¡p¶p*m]n^p¶p.
ssif¡v hpOw NqXn¡qXn k¶p. tkUW]pw C¡nan]pw

CXN`À¶ H^p {btSyN S^w hpOw. AkÄ N®pNaX¨p. AkÄ¡p BUy ^Sn fqÀ¨ k^p¶p*m]]n^p¶p.
“”Êv..im..im…Êv…””knNm^w sNm*kÄ ho¡m^ lÐ§Ä bp_s¸Xpkn¨p. ^*p fq¶p sM«`pNtamsX
AkapsX t]mWn]n Wn¶pw D^pÄsbm«Â tbms` t]mWo{hkw sWdo`nsâ N¿nt`¡v Ioän!

ssif]psX Ip*pNÄ H^p IpwdW¯nWp tk*n Umin¨p. AkÄ lkw tbms` SaÀ¶p NnX¡pN]m]n^p¶p.
Wdo`nWpw Aksa H¶v D½ sk¡\sf¶v tSm¶n. Ak³ fpOw ssif]psX fpO¯ntWmXXp¸n¨p.
fp³{bmklys¯t¸ms` C¯k\ Ak³ NXn¨mt`m F¶ tbXn ssif¡v tSm¶n]nÃ. Ak³ tk\sf¦nÂ
NXn¡pNt]m fp_n¡pNt]m sI]vtSms«; k^p¶nX¯p sk¨v Nm\mw F¶ emkw.

Ak³ ssif]psX bknjmV^§sa Ssâ Ip*pNÄ¡NSmNn làfm]n D_n©n. ssif]psX FSnÀ¸nÃm]vN AkWp
NqXpSÂ ssV^yw W`vNn. bs£ AkWp F´v sNmt*m AkapsX Ip*v NXn¨p fp_n¡\sf¶p tSm¶n]nÃ.
Ak³ AkapsX fp` bnXn¨p sM¡n. “”Bivhhv…”” ssif sM«n¸nXªp. Nm^\w ASk³ NXn¨p fp_n¨
fp`]m]n^p¶p. Ad²w fWÊn`m¡n] Ak³ bnXn kn«p. N®v Sp_¶p AksW H¶v tWm¡n]m ssif ko*pw
N®pNaX¨p. Nm^\w tWm«¯n Fs´¦n`pw sSänVm^\…ASm]Sv AksW b^nihn¡p¶Sm]n«kWv tSm¶n]mÂ
Ak³ ko*pw Db{Uknt¨¡ptfm F¶ In´ Ss¶..

At¸mjm\v hµobv sb«¶v NSNpw Sp_¶p ANt¯¡v k¶Sv. fp_n]ns` NmjvI B³Zv Ak³ sM«nt¸m]n.
ssiftI¨n ssWän bmSn No_n] Wn`]n N«n`n NnX¡p¶p…Ak^psX tf NnX¶p Wdo ks^ D½
sk¡p¶p!

hµobnsW¡*p Wdo sb«¶v Fjpt¶äp. B £\w ssif]pw NpS_n Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p. Nm^\w
CWn]pÅ Nan]n`pw SWn¡p NXn fq¯n«Ã Wdo d`{bt]mP¯n`qsX]m\v Ss¶ NojvsbXp¯p¶sS¶p
hµobv fWÊn`m¡nt¡ms« F¶v knIm^n¨m\v. fm{Sfà A§sW]pÅ ^p Nan]m\v Sm³ B{Pin¨n^p¶Sv
SmWpw.

bnXsª\o¡m³ tbm] ssifs] Wdo ko*pw d`fm]n NnX¡]nt`¡v bnXn¨p NnX¯n hµobntWmXv tkPw
AkapsX ssN bnXn¨p sk¡m³ Ak³ A`_n.

F¶m AkÀ¡Xpt¯¡p k¶ hµobnWv ssif]psX tf ssN sk¡m³ ssV^yw k¶nÃ. Ak³ A^¨v Wn¡p¶Sv
N*t¸mÄ Wdo AksW fpjp¯ sS_n knan¨p. sWdo`nsâ N¿n` Wn¶pw SÃp Nn«psf¶v tbXn¨ Ak³
ssif]psX ssN`m ^*pw sI¶p bnXn¨p. F¶m Wdo bnXn¡p¶Sv– tbms` A{S làn]n`à Ak³
bnXn¨Sv.”” Fsâ ssUktf…Cu sI¡sâ H^p Nm^yw…””d`{bt]mP¯n¶nX]n`pw ssif
In´n¨p.””½vfv.. S¡m`w Cksâ FXp¯SnWp d`fpÅSp tbms` Ss¶ NnX¶p sNmXpt¯¡mw. AsænÂ
Cu bmk¯nWv sk_psS

SÃp Nn«pw””. ssif ssN AW¡msS sk¨p. B hf]w Wdo AkapsX Aktlgn¡p¶ ssWän]pw k`n¨p
No_n. bmkmX HmÄs_Zn C«n«p*m]n^p¶nÃ. ASv Nm^\w AkWp B Xmhv¡v Hjnkm]n.bns¶]pÅSv
bj] H^p bmân]m\v. ASnt·Â ssN sk¡p¶SnWp fp³bv Ak³ ssif]psX ^*p SpXNÄ¡Xn]n`qsX
N¿n«p Nm`pNsa d`fm]n D]À¯n Aksa Xn¨p fX¡n PphvSn¡mÀ ^Snt]mPns] f`À¯n AXn¡p¶Sv
tbms` t`m¡v C«p bnXn¨p. F¶n«v Ssâ ssN¸¯nNÄ sNm*v ssif]psX ssN¯*NÄ d`fm]n
AfÀ¯n¸nXn¨p. F¶n«v hµobntWmXv b_ªp…””gZv–Zn Dus^Xm…”” Ak³ fXn¨p Wn¡p¶Sv N*t¸mÄ
Wdo ko*pw sS_n knan¨p; “” Bt`mIn¨p Wn¡msS gZv[n Du_n FXps¡Xm Smt]man…””

F¶m hµobv knIm^n¨Sp Aksâ gZv[n Du^m³ b_]p¶Sms\¶v. Ak³ Aksâ fp*p sbm¡n hz´w
gZv[n Du^m³ tbm]n.

WdoÂ:””FXm sbm«m…Wnsâ gZn Du^mWÃ…CkapsX gZn Du^mWmXm b_ªSv tNmt¸..

B Akh^¯n F§sW Sm³ In^n HSp¡n F¶v ssif¡v Ct¸mjpw A_n]nÃ.

Wdo`nsâ SÃp tbXn¨pfXn¨p fXn¨ms\¦n`pw Ak³ k¶p ssif]psX ‘gZv[n’ k`n¨q^n.
ssif¯pXNan sWdo`nsâ Nm C«p t`m¡v B¡n]n^n¡p¶p sNm*v AkWv B s`k ks^t] Du^m³
bän]pÅq. AkWp hz´w N®pNsa knlzhn¡mWm]nÃ. tN«_nkv fm{SfpÅ hv{Sot]mWn]psX
DÄklw…ASpw ssifs]t¸m`pÅ skapSv SpXpSv hpµ^n]m] hv{So]psX bq_nXw…AS§sW Ssâ fp³bnÂ
H^p t_mhm¸qkv tbms` bn¦v Wn_¯n kn^nªp Wn¡p¶p. AkWp AknsX H¶v sSm«p tWm¡\w
F¶p*m]n^p¶p. F¶m Wdo`nsâ Io¯knan e]¶v Ak³ fXn¨p Wn¶p. Aksâ fWÊv km]n¨ns«¶ k®w
sWdo`v b_ªp;””Wo tk\sf¦n kn^`p sN«n ^*p fq¶p AXn AXnt¨m””. F¶m Ak³ kn^`p
N]ämsWm¶pw tbm]nÃ.Ak³ Ssâ Iq*p kn^`pw WXpkn^`pw tIÀ¯v sfsà B bqÀ¯X¯n H¶p^*mkÀ¯n
SXkn. N´n sfsà H¶v sskt{däv sI¿n¨p. Smsj]pÅ Nq¯ns¸m«n`pw H¶v sSm«p tWm¡n Ak]psX
kySymh§Ä fWÊn`m¡n. Aksâ B {bkÀ¯nNÄ ssif]n Wà Wos^mjp¡p*m¡n.

“”B fSn fSn…CWn Fsâ Np® FXp¯p bqs_knsX]ms\¶p sk¨m ASnt`s¡m¶p sk¨v Ss¶…””

Aksâ N\ Ssâ l^o^¯n {btkln¡m³ tbmkpN]ms\¶v fWÊn`m¡n] ssif làfm]n H¶v NpS_n. A§sW
Ip½m B\v NnX¶p sNmXp¯m Nm^y§Äs¡´ms\m^p ^hfpÅSv? Wdo`nsâ _cv–Whv ASnsâ FÃm
So{kSt]mXpw NqXn SWn¡Wpekn¡\w. fm{Sfà Sm³ AW§msS NnX¶p sNmXp¯m Sm³ A{St] DÅp
F¶v hµobpw fWÊn`mNnÃ? tW^s¯ Wdo SWn¡p

kn^`n«p Naªp S¶Spw H¶pw AkW_nªn«nÃm¯ ØnSn¡v…

ssif]psX B sk«n¸nX¨n`n Wdo`nsâ dm`³hv sSän AkapsX tf Wn¶pw NnX¡]nt`¡v ko\p.
ssif {bSo£n¨Sp tbms` Ss¶ AkWp tUgyw k¶p.

“”AfÀ¯n¸nXnt¡Xm Cu Nq¯n¨n]psX Nm`v…”” BÚ tN«Spw hmWvtZcv–]vf]psX Nm`pNÄ AkapsX
S`¡t`¡p AfÀ¯n¸nXn¨p AkÄ¡W§m³ bäm¯ knVfm¡n. F¦n`pw AkÄ NpS_p¶p*m]n^p¶p.

tUgyw k¶ Wdo NpS_p¶SnsWm¸w SpÅn¯pap¼p¼p¶ AkapsX skap skap¯ bªn¡p*nNan Ssâ
Sj¼pÅ ssNNÄ sNm*v ^*p sbX A§v sk¨p sNmXp¯p. “”imtkm…””ssif N^ªp tbm]n. l^n¡pw
tkUW FXp¯n«v Ss¶ N^ªSm\v. F¶n«pw NpS_nfm_m³ {lfn¡p¶ ssif]psX bq^v At¸mjm\k³
{l²n¨Sv. Ak³ bmªp sI¶v B bqän Hä¡Xn-! “”sâ Nrgv\m…”” A§sW]m\v knan¡m³
Dtlgn¨sS¦n`pw Akàfm] H^p Nm_n¡^¨n`m]n«m\v ssif]psX km]n Wn¶pw ASp bp_¯p k¶Sv.

bq_nsâ H^p CSan`m]n]p¶p NXn sNm*Sv. NmSp Np¯p¶Sv tbms` ASn Spa ko\p. bns¶ ssif
AW§n]nÃ.

^àw k^p¶Sv N*p tUgyw AX¡mWmNmsS Wdo AkapsX I´n]n ko*pw ^*p fq¶v AXnNÄ NqsX
AXn¨p. ssif sbm«n¡^ªp tbm]n. kn§nkn§n¡^]p¶ AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n]t¸mÄ hµobnWpw
h¦Xw k¶p. ssif¡v hfmVmWfm]n. CWn Wdo`nWv Sm³ F§sW NnX¶p sNmXp¯m`pw hµobnWv
St¶mXv dipfmW¡p_kv H¶pw tSm¶nÃ.

Wdo ssif]psX No_n] ssWän sk¨v AkapsX KWtW{µn]¯ns` tIm^ SpX¨p Naªp. AkWp H^p
Np`p¡kpw D*m]n^p¶nÃ. CsSms¡ Mm³ F{S N*Sm F¶pÅ emkw. N*t¸mÄ hµobnWv tUgyw k¶p.
ssif¡pw tSm¶n;””CsSs´m^p Nm«ptbm¯m?”” H^p s¹]väp SpX¡p¶ `mQkt¯msX B¬ ssif]psX
t]mWn¡Nw SpX¨p kr¯n]m¡n. F¶n«v ASnt`¡p H¶v ^*p {bmklyw NmÀ¡n¨p Sp¸n. hµobv BNs«
CsSms¡ {Nq^S Bs\¶v knIm^n¨p Cu Urly§Ä Nm\mWmNmsS fp_n¡p bp_t¯¡p tbm]n. Wdo Aksâ
tbm¡v H¶v W¡n]SnWp tlgw ssif]psX bqän b\n SpXÀ¶p. Ak³ bq_nWNw W¶m]n Af^v¯n
Sn^p½n. N´p bnXn¨p W¶m]n Sn^p½n]pX¨p. tW^s¯ fp`]n sI]vSt¸mÄ D*m]n^p¶Sv
tbms`…H^p bs£ ASntW¡maptfs_ hpOw N`À¶ tkUW Asæn tkUW N`À¶ hpOw…ssif¡v Ssâ
Nk¡q«nÂ! AkÄ FÃmw BhzUn¨p W§msS NnX¶p. At¸mjpw HmXn¨p fX¡n sk¨ AkØ]nÂ
Ss¶]m]n^p¶p tNt«m.

HXpkn B fpiqÀ¯kpw ks¶¯n. Ssâ t]mWn]nt`¡v H^p AWy bp^pgsâ `nwPw {btkln¡m³
tbmNp¶p. Ssâ Im^n{Syw CSm Wãs¸Xm³

tbmNp¶p. Nm^yw Cu b^nbmXn Hs¡ tW^s¯ ¹m³ sI]vSSms\¦n`pw Cs¸m…Nm^yw WX¡m³
tbmNpt¼mÄ H^p h¦Xw. CWn H^p Sn^n¨p tbm¡nÃ. hm^fnÃ…””In`t¸m FÃmw WÃSnWms\¦ns`m?””
AkÄ ePkSv PoS]ns` kmNy§sa HmÀ¯v sNm*v _n`mN-vhv sI]vSp NnX¶p.

“”N]_n!”” ^*p tb^pw Ht^ hf]w fWÊn ASp Ss¶]m\v b_ªSv. B hSyw knlzhn¡m³ ^*p
tbÀ¡pw Np_¨p hf]w tk*n k¶p. Ak³ sfsà AXn SpX§n. Nm^yw bqän AXn¨n«sæn`pw
Np*W¡m^pÅSv sNm*p AkWp AXn]psX _nTkpw ssXfn§pw A_n]mw. ASp sNm*p tdmÀ ×
hv–t{XmNv N_Nväm]n^p¶p. BUys¯ bN¸v Njnªt¸mÄ Ak³ hvboZv FXp¯p. WÃ BªmªpÅ
AXnNam]n^p¶p. Ak³ NXn¨p fp_n¨ l`¯p BUyfp*m]n^p¶ tkUW AkapsX t]mWo {lk¯nsâ
`q{dnt¡g³ fq`w CÃmSm]n. Aksâ ªnXp§mf\nNÄ AkapsX f`Uzm^¯nWp fotS¡v k¶p AXn¨p
sNm*n^p¶p. ssif¡v knNm^w NqXn¡qXn k¶p. Aksâ Du¡nsâ làn]pw BUy AkninS¯nsâ {SnÃpw
Aksa H^p {btSyN fmWhnN S`¯nt`s¡¯n¨p. inÌo^n] dmVn¨ksa tbms` AkapsX l^o^w kn_
sNm*p. {btSyNn¨p SpXNÄ. SWn¡p em^fnÃmSmNp¶Spw BNml¯p NqXn b_¡p¶Spw B]n AkÄ¡p
tSm¶n. AtSmsXm¸w Ss¶ Ssâ k]än Ft´m D^p*p tN_p¶Spw ASp Ssâ k]À Np¯ns¸man¨p
bp_t¯¡p ImXm³ sk{bmaw Nm\n¡p¶Spw AkÄ A_nªp. HXpkn ASm ASp bp_t¯¡pÅ kjn
Ns*¯n¡jnªp…AÃm…ssif ASnWp kjn Nm\n¨p sNmXp¯p F¶p b_]p¶Smkpw l^n. ASv bp_t¯¡p
sbm«ns¯_n¨p. F¦n`pw tW^s¯t¸ms` skÅw H¶pw D*m]nà tNt«m. H^p ss{Z ^SnfqÀÑ…Nm^\w DÅ
skÅw fpjpk³ tW^s¯ Ak³ kn^ C«p AXn¨t¸mÄ tbm]ntÃ… skÅkpw NqXn D*m]n^ps¶¦n hq¸À
B]n^pt¶sW F¶v ssif fWÊn knIm^n¨p.

hwekn¨Sv H^p ^Sn fqÀ¨]ms\¶p Wdo`nWv fWÊn`m]n. Ak³ ASv ks^ hv{SoNapsX ^SnfqÀÑ
N*n«nÃm]n^p¶p F¦n`pw…(tW^s¯ D*m]Sv AkÄ fq{Ssfmjn¨Sms\¶m\v Ak³ N^pSn]Sv.) ssif
SaÀ¶p NnX¡pN]m\v. F´m]m`pw ssifs]t¸ms` hpµ^n]m] H^p hv{Sos] AkapsX FSnÀ¸nsW
ASnKokn¨p temPn¨p AkÄ¡p ^SnfqÀÑ h½mWn¡m³ tbm`pw tNffm\v S³s_ sbÀtcmf³hv F¶m
Sn^n¨_nkv AkWp WÂNn] Bßknlzmhw InÃ_]m]n^p¶nÃ.(hSy¯n ASv Aksâ sSänVm^\ B]n^p¶p.
CsSm¶pw km]n¨p B^pw Bs^]pw d`mÕwPw sI¿msWm¶pw tbmt]¡tà F¶v HmÀfn¸n¡p¶p. ssif
AksWs¡m*v Ss¶ d`mÕwPw sI¿n¸n¡pN]m]n^p¶p.)

ssif]psX ^SnfqÀÑ N*Sv AkWp BWµUm]Nfm] H^p AWpeqSn]m]n^p¶p. bs£ AkWnWn]pw bm`v
tbm]n«p*m]n^p¶nÃ.

fm{Sfà Ak³ AkapsX bq^n NXn¡m³ tW^¯p fn¶m]w Hs` AkapsX N_p¯ Nq¯ns¸m«pw N*n^p¶p.
AknsX]pw H¶v N]än¡an¡\w F¶kWv tSm¶n]Spfm]n^p¶p. F¶m¸ns¶ AXp¯v sNm¯n`m]nt¡ms«
F¶k³ knIm^n¨p. Ak³ At§m«v– Ssâ `nwPs¯ SÅn¡]äm³ {lfn¨p.

F´m\v WX¡m³ tbmNp¶sS¶v fWÊn`m] ssif AksW SX]m³ {lfn¨p. Nm^\w K]l¦À CSv ks^
A§sWs]m^p b^nbmXn Akan WX¯n]n«p*m]n^p¶nÃ.

“”tU…AW§m*v NnXt¶m «m AknsX…Csçn Mm³ F´m sI¿m F¶v b_]m³ bänÃ…sk_psS Fs¶ tUgyw
bnXn¸n¡^pSv…”” Wdo`nsâ B eog\n¡p fp³bn ssif NojX§n. AÃmsS AkÄ¡p tks_ tks_
fmÀPfp*m]n^p¶nÃ. FÃmw WÃSnWms\¶p sk¨v ePkSns] fWÊn VymWn¨v AkÄ AkWp fp³bnÂ
Nm`N¯n NnX¶p. bs£ sb«¶v Wdo AknsX Wn¶pw fm_n. Npanfp_n]nt`¡m\v Ak³ tbm]Sv.
Sn^n¨p k¶Sv ^*p hmVW§apw B]n«m\v. hmVWw W¼À1: skans¨®¡p¸n. Ak³ F´m\v sI¿p¶Sv
F¶_n]m³ ssif NuSpNt¯msX tWm¡n. AkapsX Wm\sfms¡ Ft§m tbm]vf_ªn^p¶p. knUPvVWm] H^p
Djn¨nÂNm^sWt¸ms` Ak³ ssif]psX f`Uzm^¯n F® tS¨p bnXn¸n¨p.

ssif Bt`mIn¨p…””Nm`s¯ H¶v N¡qhn tbm]Sm\v. Cu b^nbmXn WX¯n]m Sm³ Sq_nt¸mNptfm?
Culz^m…Wmänt¨¡tÃ…””

Wdo Aksâ Np®]n F®]nXp¶SkÄ N*p. At¸mjm\kÄ Aksâ b\n]m]pVs¯ l^n¡p N*Sv.
“”””knZnt]m]n N* tbms` AÃ. A{S Woa¡p_skm¶pfnÃ. B{P IÀfw CÃm¯Sp sNm*mkpw A`vbw
Woa¡p_kv co sI¿p¶Sv. bs£ hµobnsâSpfm]n S«n¨p tWm¡pt¼mjm\v A`vbw…Culz^m…At¸mÄ
]TmÀ°¯n ASnsW´p Woafm]n^n¡pw! l^n¡pw H^p ePkm³ Ss¶ Ak³! F¶n«m\v Cu Np*³ b\n
sI]vSp WX¡ps¶…”” AksW Sm³ l^n¡pw H^p WÃ Nan¡m^³ B¡ns]Xp¡pw F¶v ssif AknsXNnX¶p
Ss¶ {bSnÚ FXp¯p.

Wdo AkapsX NqSn]n AXn¨t¸mÄ sSm«p fpNan ‘NkXn’ f`^vSn sk¨n^n¡p¶ tbms` knXÀ¶p
Wn`v¡p¶ AkapsX tS³bqknsW `man¡m³ f_¶nÃ. hSy¯n ASnt·Â sSmXpt¼mjm\v ssif¡v NqXpSÂ
hpOw tSm¶n]Sv. F´m]m`pw {bSo£n¨ tbms` Nan¡nX]n Sm³ A¸n]n«nà F¶m hfmVmWw
ssif¡p*m]n^p¶p. fm{SfÃ…Ak³ AkapsX I´n¡Xn]n H^p S`]n\ sk¨v D]À¯n]n«pfp*m]n^p¶p.
Aksâ ANt¯¡pÅ AXn]n AkÄ¡p Npj¸fnÃm]n^p¶p. bs£ bp_t¯s¡Xp¡pt¼mÄ GSm*v So«N*n
bp_t¯¡p sNm¡p¶ tbm`pÅ H^p AWpekw B\v AkÄ¡p tSm¶n]Sv. H^p bs£ {bNrSn Wn]ffWph^n¨p
Cu H^p Ak]kw fsäm^mkly¯nWp

tk*n fm{Sw hrãn¡s¸«n^n¡p¶Sv sNm*m]n^n¡pw.

‘sb«n]Xn’ ssif¡{S Cãfm]nà F¶v fWÊn`m¡n] Wdo Sm³ Npanfp_n]n Wn¶pw sNm*v k¶
^*mfs¯ hmVWw bp_s¯Xp¯p. ASv fsäm¶pfm]n^p¶nÃ…Npanfp_n]n khv{S§Ä Sq¡n]nXm³
Dbt]mPn¨n^p¶ Ìm³Zns` H^p Npän]m]n^p¶p. f^w sNm*p*m¡n]Sv. ASnWp GNtUlw ssN¿psX
H^p SÅkn]`nsâ A{S]pw k®kpw H^p A©n©p Woakpfp*mNpw. Aä¯p PU tbms` H^p D*]pw! A¯^w
Wms`®fp*m]n^p¶p Ìm³ZnÂ. ASn CaNn¡nX¡p¶ Hs^®w skans¨® FXp¡m³ tk*n tbm]t¸mjm\v B
hmVWw Aksâ N®nÂs¸«Sv. F¶m¸ns¶ N¿n`n^n¡s«…Ft¸msj¦n`pw DbNm^s¸Xpw F¶v
N^pSn]m]n^p¶p Ak³ ASv FXp¯Sv…Ct¸mÄ H^p DbNm^fm]ntÃ..?

B hmVWw Ak³ ssif]psX bq_nt`¡n_¡n. F¶n«v ‘ZnÂtZm’ tbms` ANt¯¡pw bp_t¯¡pw
N]än]n_¡n. bqän hmVWw N]_n]tSmsX ssif Gs_¡ps_ im¸n]m]n. ^*p Nm^y§Ä Ht^ hf]w
Hm¸t_äv sI¿p¶SnWm Aksâ AXnNÄ kas^ hmkVmW¯n`m]n^p¶p. Asæn`pw CWn H^p HmÀPmhw
k^m³ ssifm¡v SmfhsfXp¡pw. ASv sNm*v tkP¯n tbm]n«v Sm³ £o\n¡pN F¶ÃmsS ]msSm^p
Nm^ykpfnà F¶v Wdo fWÊn`m¡n. Ak³ Nps_ tW^w W¶m]n AXn¨p. bs£ AkWpt*m bm`p
tbmhunnfp? “”Np*Wp A*n Ip^¯\sf¦n Np*n]n A*n Ss¶ N]_\w”” F¶v {bm]fm] Bt^m
b_]p¶Sv tN«n«p*v Ak³. HXpkn ssif¸qän Wn¶pw B f^¡pän Du^ns]Xp¯p hz´w sNmS¯nÂ
N]än Du^n]q^n]Xn¨t¸mjm\v Aksâ Np® ssif¡q¯n]nt`¡v bm`v Ioän]Sv.

bm`v tbm] DXsW Ak³ ssiftI¨n]psX hfob¯p NnX¶p. F¶n«v ssifs] H^p D½]pw sk¨v Ak³
AknsX Wn¶pfn_§nt¸m]n. ssift]m..? £o\sfÃmw A`vbw H¶X§n]t¸mÄ kmSn`pw bq«n Npan]pw
Njn¨p A¶v WX¶sSÃmw H¯p SrbvSnt]msX NnX¶p_§n.

bntä¶v {bemSw…ASv AXp¯. emP¯n`mNs«. Wµn…Wfh-vNm^w.

F¶v Wn§apsX t_mdn³ipZv.

Leave a Reply