എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 3

Posted by

എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 3

ENTE AMMAYENNA MISTRESS PART 3 BY  AMITHA | PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=Ente+Ammayenna+Mistress]

 

AkÀ tbm]n¡jnªp Mm³ AknsX Wn¶v Smtj¡n_§n.At¸mjpw Fs¶ kÃmsS A`«p¶ H^p tImUyw D*m]n
,B^m\v tI¨n b_ª BÄ ?! AS_n]\sf¦n tI¨nt]mXv Ss¶ tImUnt¡*n k^psf¶v
FWn¡_n]mfm]n^p¶p.bs£ B H^p tImUyw FknsX sI¶khmWn¡pw F¶v FWn¡_n]nÃm]n^p¶p
ASpsNm*v Mm³ ASv k^p¶nXSv skIv Nm\mw F¶ So^pfmWn¨p .Mm³ sI¶v koXnsâ sd AXn¨p
.tI¨n kmSn Sp_¶p ,tI¨n B Nan Njnªn«v WtÃm\w kn]À¯n^p¶p .

t{l] :””tI¨n F´m kn]À¯n^n¡p¶Sv?””
^lvfn :””H¶pfnsÃXn ,Mm³ AXp¡a]n B]n^p¶p,ASm]n^n¡pw.Wos]´m tW^s¯ k¶Sv?””
t{l] :””AkÀ e£\w Njn¡m³ tbmNpkm,Ft¶mXv 3 f\n¡v k^m³ b_ªp .””
t{l] :””Wo km ,Mm³ e£\w S^mw “”

MmWpw tI¨n]pw H^pfn¨v e£\w Njn¨p.At¸mjpw Fsâ N®n tI¨n]psX SpÅn¡an¡p¶ fp`NÄ B\v
.e£\w NjnIv M§Ä H^pfn¨v NnX¶p_§n .ASn AhmVm^\w H¶pfnÃ,M§Ä CX¡v A§sW
NnX¡m_p*v,bs£ C¯k\ FWn¡v tI¨nt]mXv bänt¨À¶v NnX¡m³ B¬ tSm¶n]Sv .BUyw Hs¡ sk_psS
sN«nbnXn¨p NnX¡pw Ft¶]pÅp .bs£ C¯k\ Mm³ tI¨n]psX fp`]psX AXp¯ fpOw bänt¨ÀSv
sk¨n«m\v NnX¶Sv .tI¨n D_§n .bs£ FWn¡v tI¨ns] fpSs`Xp¡m³ tSm¶p¶nà .

Fs´ms¡ b_ªm`pw Ft¶mXv WÃ hvtWiw DÅ tI¨n]m\v ,Mm³ Fs¶ Ss¶ Wn]{´n¨p NnX¶v Np_¨
tW^w H¶v f]§n .3 f\n B]t¸mÄ Fjpt¶äv A½]psX {ZÊv tfXn¡m³ tbm]n .ASv tfXn¨p k¶v
Im] NpXn¨p Xn.kn sNm*n^p¶t¸mÄ tI¨n AXn¨pkm^m³ k¶p .FWn¡v sbs«¶v H^p NphrSn tSm¶n
.

t{l] :””tI¨n ,C¶v D¨¡v hpWn tI«Wpw AfntS«Wpw k¶n^pt¶m ?””
^lvfn tI¨n sbs«¶v H¶v sM«n .F¶n«v sbs«¶v hztdmVw kos*Xp¯v b_ªp.
^lvfn :””CÃtÃm tfmsa ,F´m bäns] ?””
t{l] :””H¶pfnà tI¨n ,Mm³ BUyw tbm]nk^pt¼mÄ AkÀ H^pfn¨v tbmNp¶Sv N*p ,CknXp¶mt\m
F¶_n]m³ tImUn¨Sm .””
^lvfn :””Biv ,CknXp¶ÃmXn , KnSn³ CÃm¯t¸m AkÀ k^m_nÃt`m “”

FWn¡v sl^n¡pw DÅn In^n k^p¶p*m]n ,bs£ Mm³ AsSms¡ NXn¨p bnXnIv– C^p¶p .Np_Iv
Njnªt¸mtj¡pw A½]pw hntKm tI«Wpw k¶p.A½]psX fpO¯p kÃm¯ £o\w D*m]n^p¶p .k¶t¸mÄ Ss¶
‘A½ NnX¶p_§n .hntKm tI«tWmXv Mm³ Nm^y§Ä F´m]n F¶ tImUn¨p .

hntKm :””AsSm¶pw Npj¸fnà tfmsa ,W½psX N¿n FÃm t^ONapw DÅSm\v ,FÃmw k¡oÂ
tWm¡nt¡mapw .tfmÄ CWn ASv tImUn¨p A½s] sX³g³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B¡*t«m .””
t{l] “”:A½¡v F´m bäns] ? k¶t¸mÄ Ss¶ NnX¶tÃm “”
hntKm :””Cs{S]pw tW^w sk]n`¯v Hs¡ WX¶Sv sNm*m]n^n]v¡pw “”

F¶n«v hntKm tI«³ ^lvfn tI¨nt]mXv Im] FXp¡m³ b_ª fpNant`¡v tbm]n .Mm³ AknsX C^p¶v
Xn.kn N*p .A¶v bns¶ FÃmw hmVm^\ tbms` tbm]n .bntäUnkhw Mm³ h-vNqan tbm]n .A¶v
A½¡v k¿ F¶pb_ªp ‘A½ `okv FXp¯p.’A½ Fsâ h-vNqan Ss¶]m\v bYn¸n¡p¶Sv.ASv C¶s`
sk]n`¯p WX¶Sv sNm*mNpw F¶ knIm^n¨p Mm³ sl^n F¶v b_Mv h-vNqant`¡v tbm]n.A¶v WÃ fj
B]n^p¶p .ASvsNm*v h-vNqan skÅw tN_n]t¸mÄ M§sa D¨¡v kn«p.Mm³ tWs^ ko«nt`¡v
k¶p.A½]pw tI¨n]pw AXp¡a]n B]n^p¶p.M§Ä H^pfn¨v e£\w Njn¨p .A½]pw tI¨n]pw D_§m³
tbm]n.Mm³ AknsX A½]psX tcm\n sP]nw Nan¨n^p¶p.At¸mjm\v A½]v¡v H^p kmXvhm¸v
sfthKv k¶Sv .Mm³ FXp¯v tWm¡n .H^p {Pq¸v B]n^p¶p “”fnhvs{XÊvhv H¬`n “” Nm^yw
FWn¡v fWÊn`m]n.sk`y AÛpSw H¶pfp*m]nà .sk_psS H^p ^h¯nWv Mm³ {Pq¸ns` tcmt«mhv Hs¡
tWm¡n C^p¶p.
ASn KnSn³ tI«sâ tcmt«m N*p.Np_¨pNqXn fpNant`¡v tbm]t¸mÄ N* tcmt«mhv Fs¶ sM«n¨p
Naªp.Fsâ]pw ^lvfn tI¨n]psX]pw tcmt«mhv .ASnsW Ipän¸än]pÅ sftÊKhv Mm³ km]n¨p.ASnÂ
BNväokv B]Sv `£vfn,hvfnS F¶pÅ 2 fnhv{Xhv B]n^p¶p .

hvfnS :””knWosS ,GSm s^lvfn]psX NqsX]pÅ H^p Bäw I^¡v?””
knWoS (Fsâ ‘A½ ):””FXn hvfntS,ASv Fsâ fNam,t{l] .Aksa knt«s^””
`£vfn :””FXn bq_ntfmsa,Wo Fsâ tfmÄ A½pknsW Fs´ms¡]m Nm\n¨pNq«ns] ,F¶n«nt¸m Wnsâ
fNsa knt«¡m³ ,ASv ARv bÅn]n tbm]n b_tª¨ fSn””
hvfnS :””Biv sl^n]m,M§¡v Aksa H¶v tk\ftÃm,Ft¸mjm kt^*Sv ?””
knWoS :””`£v–fn ,Wnsâ fNÄ A½pknWp 19 k]ÊtÃXn,CkÄ¡v 15 SnNsªmÅp,AtSmÀ¯p Aksa
knt«s^””
hvfnS :””As¸m 18 SnN]m¯Smt\m Wnsâ t{blvWw ,sl^n ,ASv Wfp¡v sk]näv sI¿mw .””
`£vfn :””Wo B ^lvfns] AknsX C«v b®n sNmÃpkmt\m ?””
knWoS :””AkapsX eÀ¯mkv sk_pw f*Wm ,AkÄ CknsX Smfhn¡m³ k¶sSms¡ W½psX ¹m³ Bs\¶v
CSpks^ fWÊn`m]nÃ,bäp¶ Unkhw Hs¡ D¨¡v `okv FXp¯v CknsX k¶ B s^lvfn]psX Nj¸v Mm³
SoÀ¡p¶p*v,bs£ AkÄ H^p sW]vfpän] I^¡m ,Sm¦vhv D*v hvfntS “”

Cs{S]pw tN«t¸mÄ ^lvfn tI¨n]pw Ak^psX fNsW tbms` Fsâ A½]psX AXnf]ms\¶v FWn¡v
fWÊn`m]n .F¶m`pw ‘A½ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fs¶ s{bm«Îv sI¿m³ tWm¡p¶p*v ,C¶s` ^lvfn tI¨n B^psX Nm^yfm\v b_ªSv
Fs¶Wn¡v fWÊn`m]nà .ASv A_n]\sf¦n ^lvfn tI¨n]psX tcm¬ tWm¡mw F¶ Mm³
So^pfmWn¨p.tI¨n]psX fp_n]nt`¡v sI¶t¸mÄ tI¨n WÃ D_¡w B\v .Mm³ tI¨n]psX tcm¬ FXp¯v
tWm¡n.BUyw A½]psX Imäv B¬ km]n¨Sv .BUyw fpS km]n¨m fm{Stf FÃmw fWÊn`mkq F¶pÅSv
sNm*v BUyw fpSÂ tWm¡n.
A½]pw tI¨n]pw 2 sNmÃw fp³bpÅ b^nI]w B\v F¶ Imäv N*t¸m fWÊn`m]n .

^lvfn :””it`m ,knWoS Asà ?””
knWoS :””AsS ,CSm^m ?””
^lvfn :””Mm³ ^lvfn ,hvfnS fnhv{Xhv b_ªn«v sftÊKv A]¡p¶Sm\v “”
As¸m hvfnS F¶ hv{So B¬ CSnsâ foZnt]äÀ .
knWoS :””sbm`]mXn tfmsa ,F¶n«mt\mXn Fs¶ tb^v FXp¯p knan¨Sv ,fnhv{Xhv F¶ knans¡Xn
Nq¯n¨n “”
^lvfn :””s£fn¡\w fnhv{Xhv,A_n]msS bäntbm]Sm\v “”
knWoS :””CWn tf`n BkÀ¯n¨m Wnsâ A´yw B]n^n¡pw ,fWÊn`mt]m ?””
^lvfn :””fWÊn`m]n fnhv{Xhv “”
knWoS :””Wnsâ WypZv bnNv–hv SmXn “”
^lvfn tI¨n Nps_ bnNv sNmXp¯p .
knWoS :””Wo hvfnS]psX koXnsâ AXp¯m\tà Smfhw ,Akapw B]n«v Øn^w b^pbmXn Dt*mXn ?””
^lvfn :”” fn¡ Unkhkpw D*v fnhv{Xhv “”
knWoS :””½v ,F¶ Wns¶ FWn¡v H¶v Nn«p¶Sv ?””
^lvfn :””fnhv{Xhv b_]pt¼m Mm³ k^mw “”
knWoS :””Wnsâ eÀ¯mkv F¶ b_]p¶ sbm`]mXn tbm`ohn Asà ,F¶n«pw Wnsâ Nj¸v So^p¶nÃ?””
^lvfn :””At§s^ sNm*v H¶nWpw sNmÅnà fnhv{Xhv ,H^p sNm¨p*v AkWp At§s^¡mÄ Wà Np®
D*v “”
knWoS :””Hmtim ,As¸m Wo Wnsâ sNm¨nsW sNm*pw b\n¡pw AsÃXn ?””
^lvfn :””AÃ fnhv{Xhv ,Ak³ NnX¡pt¼m N*p Ft¶]pÅp “”
knWoS :””Ak³ AknsX Ds*¦n Aksâ WypZv tcmt«mhv SmXn “”
^lvfn :””fnhv{Xhv ASv ….Ak³ 10 CÂ bYn¡p¶ Np«n] “”
knWoS :””ASnWp ?WnW¡v S^m³ bänsöv Mm³ hvfnSt]mXv b_]s«?””
^lvfn :””tk* fnhv{Xhv ,Mm³ S^mw “”
tI¨n KnSn³ tI«sâ Np_¨ tcmt«mhv A½¡v sNmXp¯p .
knWoS :””sNmÅmw ,{bm]bqÀ¯n B]n«v CksW]pw FWn¡v tk\w “”
^lvfn :””sl^n fnhv{Xhv “”
bns¶ Nps_ sftÊKhv D*m]n ,bs£ FÃmw km]n¡m³ ssXw CïSv sNm*v Mm³ tkPw hv–t{NmÄ
sI]vSv tbm]n .H^p koZnt]m N*t¸mÄ WnÀ¯n ,ASnWp Nymbvg³ sNmXp¯Sv hvfnS fnhv{Xhv
F¶m\v ,^lvfn tI¨n A]¨Sm\v ,At¸mÄ hvfnS F¶ hv{So ^lvfn tI¨ns] N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b®p¶Sm\v F¶ fWÊn`m]n .Mm³ B koZnt]m t¹]v sI]vSp .hvfnS F¶pÅ hv{So
ASnhpµ^n B\v ,Wà cnäv B]n«pÅ l^o^w ,Knw CSv tbmNpw F¶ N*m fWÊn`mNpw ,C^pWn_w
,DX]m¯ Ur[w B] fp`NÄ ,H^p `mäN-vhv {dm B¬ C«n^p¶Sv .
koZnt]m SpX§pt¼mÄ ^lvfn tI¨ns] H^p KW`n sN«n C«n^n¡pN]m\v .

hvfnS :””FXn bq_ntfmsa ,Cu koZnt]m Wo knWoS fnhvs{XÊnWp A]¨ sNmXp¡\w ,Akapw
Nm\s« Wnsâ Nj¸v “”
^lvfn :””sl^n fnhv{Xhv “”
hvfnS H^p k`n] ZnÂtZm FXp¯v ^lvfn tI¨n]psX bqänt`¡v BªpSÅn
^lvfn :””As½ ,Fsâ bqÀ sbmanªptbmNpw fnhv{Xhv “”
hvfnS :””tbman]s« ,WnW¡v Asæn`pw F´nWm bqÀ ,Wnsâ tNm´³ eÀ¯mkv Dbt]mPn¡p¶nÃtÃm
“”
Cs{S]pw b_Mv hvfnS Ak^psX ssN fpjpk³ B]n tI¨n]psX I´n]nt`¡v N]än .
tI¨n :””Biv fnhv{Xhv,Fs¶ b®n sNmÃp ,Fs¶ Wn§apsX H^p shN-vhv tXm]v B]n«v
Dbt]mPn¡p fnhv{Xhv ,¹ohv ,As½,FWn¡v k^p¶p “”
hvfnS :””WnW¡v Ct¸m k^m³ Mm³ sbÀfng³ St¶mXn Nq¯n¨n ?””
^lvfn :””fnhv{Xhv bvaohv “”
hv–fnS :””bänà “”
Cs{S]pw b_Mv hvfnS ^lvfn tI¨n]psX ssN Ajn¨p ,ZnÂtZm bp_s¯Xp¯p .Nmf_]pw sNm*v
dmSv_qfnt`¡v tbm]n ,AknsX sI¶v hvfnS ^lvfn sIIn]psX fpOt¯¡v C^p¶v fq{Ssfmjn¨p
,^lvfn tI¨n H^p SpÅn tbm`pw Na]msS ASv NpXn¨n_¡n .C{S]pw N*t¸mÄ H^p hmVm^\
fWpgyWv l^vVn¡m³ k^pw,bs£ Fsâ bqÀ H`n¸n¡pN]m]n^p¶p ,Mm³ bmkmX sbm¡nskIv 3 kn^Â
N]än AXn¨p hpOn¡m³ SpX§n .hvfnS At¸mjpw ^lvfn tI¨n]psX bqän ZnÂtZm
N]äpNm]m]n^p¶p .
^lvfn :””BªXn¡p fnhv{Xhv ,Biv As½ ,Mm³ hzÀP¯n F¯n fnhv{Xhv “”
hvfnS :””F¶ Wns¶ Mm³ eqfn]nt`¡v sNm*pk^mw “”
F¶n«v hvfnS]psX Nm sNm*v tI¨n]psX fq`¡v H^p Ikn«v sNmXp¯p .tI¨n]psX N®v Hs¡
N`§n ,tI¨n]psX {bm\³ tbmNp¶ tkUW B]n^p¶p F¶ B N^¨n tN«m fWÊn`mNpw ,bs£ At¸mjpw
tI¨n]psX Nmfw AX§n]nÃ
^lvfn :””fnhv{Xhv Mm³ k^p¯nt¡ms« ,¹ohv “”
hvfnS :””B k^pt¯Xn Nq¯n¨n “”
^lvfn tI¨n]psX bqän Wn¶v fUK`w bp_t¯¡v ssb¸v sbm«n] tbms` H`n¨p k¶p .hvfnS ASv
fpjpk³ H^p Nbn FXp¯v tI¨ns] sNm*v Ss¶ NpXn¸n¨p .F¶n«v tI¨ns] Njp¯n bnXn¨
sdZv–_qfn sNm*ptbm]n sdZnt`¡v SÅn]n«p .koZnt]m As{S]ptf D*m]pÅq ,bs£ Fsâ Nmfw
ssN kn«v tbm]n¡jnªn^p¶p .tkPw Ss¶ Mm³ hvfnS]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Imäv FXp¯p ,ASn koZnt]m H¶pw N*nà ,bs£ AXp¯nsX DÅ Imäv Mm³ km]n¨p
.
hvfnS :””FXn skXn¨n ,AknsX B knWoS¡v H^p fNantà ?””
^lvfn :””D*v fnhv{Xhv ,t{l] “”
hvfnS :””Biv Aksa FWn¡v tk\w ,knWoS]pw `£vfn]pw A_n]* ,B bq_ntfmsa N* FWn¡v
sNmSn]m]n ,Wo Aksa ka¡\w ,H¶v s_Zn B¡\w ,Mm³ Np_¨p BjvI Njnª k^mw ,Aksa]pw
Wns¶]pw H^pfn¨v FWn¡v tk\w “”
^lvfn :””fnhv{Xhv ,AkÄ H^p bmkw Np«n]m\v “”
hv–fnS :””Wo b_]p¶Sv AWph^n¨m fSn ,Aksa Wo ka¡\w “”
^lvfn :””sl^n fnhv{Xhv “”

Ct¸mÄ FWn¡v FÃmw fWÊn`m]n .hvfnS]m\v ^lvfn tI¨n b_ª B BÄ ,Mm³ Fsâ ‘A½ B]n^n¡pw
F¶ knIm^n¨p .bs£ Fsâ ‘A½ Fs¶ s{bm«Î sI¿m³ tWm¡n]ns«mÅp .hvfnS]m\v A½s]
t^gvfntI¨n¡v b^nI]s¸Xp¯n]Sv ,As¸m hntKm tI«Wv Ct§mXv {Xm³hvcÀ Nn«n]t¸mÄ Nm^y§Ä
AkÀ¡v huN^yw B]n .KnSn³ tI«sW ‘A½ b®p¶ Nm^ykpw t^gvfntI¨n¡v A_n]mfm]n^n¡pw .
bs£ hvfnS¡v NnX¶v sNmXp¯m Mm³ tkUW AWpemkn¡\w F¶ HmÀ¯t¸mÄ tbXn tSm¶ns]¦n`pw
,Fsâ DÅn NnX¶v sNmXp¡m³ Fsâ Nmfw Fs¶ t{b^n¸n¨p .

ASv NjnMv tcm¬ AknsX sk¨ Mm³ Smtj¡v tbm]n .bn¶oXpÅ WmapNÄ Mm³ t^gvfntI¨nt]mXv
hwhm^w Np_¨p ,tbXn sNm*m\v ,A¶v tI¨ns] hvfnS sI]v–]p¶Sv– N*t¸m Nmfw tSm¶ns]¦n`pw
e]kpw D*m]n ,ASpsNm*v Mm³ Fs¶ Ss¶ Nt{*mÄ sI¿m³ s{lfn¨p ,bs£ bns¶]pw bns¶]pw
A½]psX]pw tI¨n]psX]pw tcm\n CsSms¡ N*t¸mÄ Fsâ DÅns` Nmfw K]n¡p¶Sm]n«v FWn¡v
tSm¶n .At¸mjm\v Fsâ 10 FN-vhmw B]Sv ,bns¶ ASnsâ Sn^¡n B]n^p¶p ,ASv Njnª _nhÄ«pw
k¶p ,Mm³ WÃ fmÀt¡mXpNqXn bmhm]n ,At¸mjm\v CWn Ft§mXv tbmN\w F¶pÅ tImUyw k¶Sv
,Mm³ ASnsW CknsX Wn¶v ^£sbXm³ DÅ Akh^w B]n«v N*p ,AXp¯pÅ h-vNqÄ A{S¡v WÃsSm¶pfÃ
ASpsNm*v At`m«vsfâv k¶t¸mÄ Mm³ F_\mNpaSv B¬ Hmbvg³ sk¨Sv ,AknsX Fsâ A½m]n]psX
koXp*v ,AknsX Wn¶v bYn¡mw F¶ knIm^n¨p .

Fsâ emkn]psX Nm^yw B]SvsNm*v ‘A½ FSn^v b_ªnà ,A§sW Mm³ F_\mNpaSv tbm]n WÃ
^oSn]n bYn¨p . In`sbm Wm«n k^pw .A§sW +2 Njnª Mm³ Wm«n F¯n .
Cu 2 sNmÃw Fsâ Nmfs¯ Mm³ AX¡n sk¨n^n¡pN]m]n^p¶p .Wm«n k¶v BUyUnkhw Ss¶ Mm³ N*Sv
Fsâ DÅns` Nmfs¯ ko*pw C^«n]m]n D]À¯n .

Leave a Reply