പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും

Posted by

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും

Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum

By PADIPPIST KUTTAN(പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ)

{bn] hpir¯p¡sa ,
CSv N¼n¡p«Wns` Fsâ BUys¯ NT]m\v . Cu NT SnN¨pw hm¦`vbnNfm\v.Cu NT]ns` NTmbm{S§Ä Bs^]pw tkUWn¸n¡m³ Dt±ln¨n«Ã.Cu NT BhzmUW¯nWp tk*n fm{Sfm\v. CSns` A£^ sSäpNÄ¡v BUytf £f tImUn¡p¶p .Wn§apsX t{bmÕmiWkpw knfÀlWkpw H^p tbms` hzoN^n¡p¶Sm\v…

emPw 1

Fsâ tb^v f¯m]n . k]Êv 49 Njnªp . ko«n em^y]pw 2 f¡apfp*v . Mm³ Sn^pkW´bp^w hztUln]m\v. CknXps¯ H^p {bfpO h-vNqansâ dÊns` Nnan]m]v tKm`n sI¿p¶p. Mm³ H^p hmVm^\ NpXpwd¯n KWn¨p A¸Wpw A½]pw NqXn Ns*¯n] sb®nsW knkmikpw Njn¨p ASn 2 Np«nNsa D*m¡n hpOfm]n Njn]p¶p.

Fs¶ Np_n¨v b_ªm Mm³ Np_¨p N_p¯ Bam\v GNtUlw hnWnf WX³ {bNmlv ^mKnsâ Wn_w.Np_¨v NpXk]_pw D*v.Nm\m³ b_]¯¡ ewPn H¶pw CÃ. tN^a ¯ns` H^p {bm^mÏNm^³ eÀ¯mknsâ ewPns] DÅq.

CWn Fsâ NpXpwds¯ Np_n¨v b_]mw. em^y]psX tb^v hqhn. Fs¶ tbms` C^pWn_w B\kÄ.k]Êv 45 Njnªp.Nm\m³ k`n] S^t¡XnÃ.Nm`¯nsâ]pw Fsâ f¡apsX]pw bns¶ Fsâ N¿n`n^n¸pw sNm*v AkapsX fp`NÄ Wà tbms` koÀ¯n«p*v. Np_¨p Sq§n«p*v. AkÄ H^p bmkw ko«½]m\v. ko«n S¿Â tKm`n sI¿m_p*v ASv NqXmsS 2 blp¡Ä D*v ASn Wn¶pw DÅ bm`v AXp¯pÅ koXpNan sNm*v tbm]n sNmXp¡pw. Akav kas^ bmkw B\v. Bklyw DÅ Nm^y§Ä¡v fm{Stf SÀ¡n¨p WnÂNm_pÅp.

AkapsX l^o^s¯ Np_n¨v b_]pN]ms\¦n AkÄ¡v {bhkw NjnªtSmsX AkapsX A^sN«pw I´n]pw H¶v NqXn knNhn¨p. k]_pw A¸w ImXn]n«v D*v. Ct¸mapw AsSms¡ Nm\pt¼mÄ B Np*o W¡n sNm*n^n¡mWpw ASn`qsX Fsâ Np® tN__mWpw tSm¶pw.C§sW Hs¡ Bs\¦n`pw Cs¸mÄ A§sW dÔs¸Xm³ AkÄ¡v SmÂb^yw CÃ. “”””{bm]f]nsà Wm\fntà fWpgym ,bntÅs^ sN«n¡m_]nsÔ Fs¶ms¡ B\v tImUn¡p¶Sv.W½Ä B\p§Ä F´v sI¿m³ {bm]w B]ntà AsSmsN AwPoN^n¨p bpS¨p fqXn D_t§* PSn tNXn B\v.
em^y]psX Cu AN¨ H^p kl¯v FWn¡v h¦Xw B]n^p¶p. CSnsWms¡ b^nim^fm]n Wà I^¡v Xo¨Àfm^pw Asæn h-vNqans` Wà sb\vNp«nNavsX]pw fpOkpw fp`]pw Np*n]pw HmÀ¯p km\w knXm_pWvXv. ASm\v H^p hfmVmWw k]Êmw Nm`¯v.

CWn dm¡n DÅ BÄ¡ms^ Np_n¨v b_]mw. CWn DÅSv 2 f¡Ä B\v. H^mÄ `nÊn fsä]mÄ tXm\n. `nÊn¡v Cs¸mÄ 23 k]Êp*v.tXm\n¡v 19Dw.
`nÊn Cs¸mÄ H^p In«n N¼Wn]n tKm`n¡p tN_n.tXm\n sF «n Njnªp Znt¹mf N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *