ത്രീ റോസസ്സ് 7 [Freddy]

Posted by

ത്രീ റോസസ്സ് 7

THREE ROSES 7 BY FREDDY

 ത്രീ റോസസ് – ALL PART CLICK HERE TO READ
[https://Muthuchippi.net/?s=Three+Roses]

ഒരു അറീയിപ്പ് : ഞാൻ ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഇനി പ്രതിപാദിക്കാൻ
പോകുന്നതുമായ എല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രമാണ്…

അത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുമായി എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാരായ, നിങ്ങൾക്ക്
മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളുമായി സാമ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും
യാദൃശ്ചികമാണ്………നന്ദി……..

എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തരം വടംവലി നടന്നു. എന്തൊക്കെയോ, ചിന്തകൾ ഓടിയണഞ്ഞു….

എനിക്കെന്തോ അതുവരെ പിടിച്ചു വച്ച എന്റെ കൺട്രോൾ പോകുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നി…

“വേണ്ട…. ഒന്നും വേണ്ട,” ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിലകുറച്ചു കാണുന്നത് പോലെ ആവും അത്…. ഞാൻ
വേഗം ഗ്ലാസ്‌ മേശപുറത്തു വച്ച് തിരിഞ്ഞു നടന്നു……

തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നേരം,… പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്നും എന്റെ കൈയിൽ കടന്ന് ഒരു പിടി
മുറുകി…..

“ശരത്ത്….. പോകുവാ…. ” ? അവർ വിക്കി വിക്കി, ചോദിച്ചു.

മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.

മുറിയിലെത്തിയ ഉടനെ അവർ “പർദ്ദ” അഴിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു വെങ്കിലും ആ
ശിരോവസ്ത്രതിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാതെ, ശിരസ്സകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന താത്ത എന്തോ
മന്ത്രം ഉരുവിട്ട പോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു…

“ശരത്തെ,.. നീ പോകുവാണോ.”…??

“അതെ…. ഇത്ത.”… !!

“പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ… ശരത്ത്… ?”

“അതെ ഇത്ത നാളെ കാണാം… !!”

“എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാമതി… എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ…. ഞാൻ
വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും…… !!”

“ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം നാളെ പറയാനൊക്കുമോ… ശരത്തെ”…….?? !!!

എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് എന്തോ മന്ത്രമോതുന്നത് പോലെ അവരെന്നോട്
ചോദിക്കുമ്പോൾ, ആ കണ്ഠം ഇടറിയ പോലെ തോന്നി.

അവരുടെ ശ്വാസം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നു,….

ആ സ്വരത്തിൽ ഒരു നേരിയ വിറയലും ഉള്ളതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു….. !!

“കാറിൽ വച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു…. അതിനു നീ എനിക്ക് വാക്കും
തന്നിരുന്നു”….

“അതേ.. ഇത്ത… എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്…. ഞാൻ മറക്കൂല്ല. “

“ആ വാക്ക് ഇപ്പോൾ പാലിച്ചു കൂടെ ശരത്തെ നിനക്ക്…..??? “

എന്റെ കരത്തെ ഗ്രഹിച്ച അവരുടെ കരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് അത്യധികം ചൂടനുഭവപ്പെട്ടു

Nm`nsâ fX¼v NqXpS D]À¯n bnXn¨p, B fpOw ko*pw D]À¶p… Ak^psX knNm^w fpän], F´ntWm
tk*n sNmSn¡p¶, kn_]mÀ¶ Ip*pNÄ, Mm³ NXnIo¼n k`n¨p. B fnjnNÄ Fs¶ tWm¡n bnX¨p…. Mm³
Fsâ Ip*pNÄ B C^p N¬ sbmaNan`pw AfÀ¯n Ipwdn¨p. hÀÆw FWn¡m]n hfÀ¸n¡mWpÅ sk¼Â Mm³
Ak^psX fpOemk¯n N*v…. F¶n Wn¶pw IpwdW§Ä hzoN^n¡p¶tSmsXm¸w…. Fsâ l^o^t¯mXv
H«nt¨À¶p sNm*v Ak^psX fmwhafm] DX`pw frUp`fm] B k`n] fp`Napw Fsâ sW©n k¨v AfÀ¯n
tS¨p…. H^p sNm¨p Nmänsâ tkPS]n AkÀ F¶nt`¡v– bXÀ¶p N]_n… Fsâ sW©nt`¡v ImªfÀ¶
c^oU]psX fmwhafm] tUis¯ Mm³ sN«nbp\À¶p…. Fsâ C^pssNNapw Ak^psX l^o^¯nÂ
FknsXs]ms¡t]m HmXn WX¶p….. sfsà Np_pNn sNm*v AkÀ, Fsâ sW©ns` t^mf¡m«nÂ, B fpOw
HmXn¨p sNm*n^p¶p….. B Ip*pNapw Wm¡pw F¶nÂ, FknsXs]ms¡t]m I^n¨p SpX§n… Ak^pXp¯
Ip^nUm_n Wn¶pw kn`NqXn] tcm_n³ sbÀcyqfnsâ hpPÔw D*m]n^ps¶¦n`pw NqXn B
hpPÔt¯msXm¸w Ak^psX tW^n] kn]À¸ntâSpw NqsX N`À¶ shN-vhnPÔw FWn¡v At¸mÄ NqXpS`m]n
tSm¶n…. Fsâ c^oU..¯….. -! l^¯v… Fs¶ Wo Ct¸mÄ A§sW knan¡^pSv… ¹ohv… -! bns¶ F´v
knan¡\w…?? Fsâ tb^v fm{Sw knan¨mfSn….- FWn¡Sm CãvXw… – Ak^psX B Pm[fm] sN«n
bnXp¯¯nÂ, B SpXp¯p fpj¨ fm_nX§Ä Fsâ sW©n bSnªfÀ¶p… ! Ak^\nª Ip^nUmÀ tXm¸nWpÅnÂ
Wn¶pw Ak ^*pw fhn`pNÄ tbms` SpXp¯p bp_t¯¡v SÅn. B l^o^¯n H«nHSp§n NnX¡p¶
Ip^nUmÀ tXm¸nsâ Db^nS`¯n NqXn Fsâ ssNNÄ CXSXknÃmsS Ak^psX fmwhafm] bp_¯v tfªp
WX¶p….

loSoN^\ ]{´w HmXns¡m*n^n¡p¶ fp_n]n`pw M§Ä C^pk^pw kÃmsS kn]À¯p…- c^o… Mm³ CSv
AjntIms«…..??? … – Ak^psX Ip^nUmÀsâ tXm¸n bnXn¨p sNm*v Mm³ tImUn¨p”… Aks^m¶pw
fn*n]nÃ… c^oU… CSv Ajnt¨ms« Mm³… ?? ½v… Ajnt¨map…. B bSnª lÐw Mm³ tN«p.”… Mm³
ASv bSps¡ S` kjn Du^ns]Xp¯p….- Wn_ª fm_nX§sa HSp¡n sN«n, QWoekn¨p Wn¡p¶ Ak^psX
B N_p¯ {dm]v¡vÅns` Wn_ªp SpXp¯ WnVnNpwe§Ä N*v– Mm³ H^p Wnfngw hvSÏWm]n Wn¶p… Fsâ
sSm* känk^ap¶Sv tbms` tSm¶n…. BUyfm]n bN skan¨¯ns`¶ tbms` Mm³ N*p…. Sm¯]psX
sIt´§]psX kÀ®fpÅ WnVnNpwe§Ä….. CsSms¡ Cu¡*Nm`f{S]pw dpÀO]pw, S«kpw,
fmN-vhn]pfn«v Bk^\w sI]vSp WX¡pt¼mÄ H«pw {l²]n sbXmsS tbm] Ak]psX fpjp¸v Mm³
BUyfm]n Fsâ N×p¶n Wn_UobvSn]n N*p… Fsâ BÀ¯n bq* tWm«w N*v, B SpXp¯ Ip*pNÄ
NXn¨p bnXn¨v AkÀ Fsâ N®pNan tWm¡n sI_p Wm\t¯msX fµhvfnSw SqNn… {dm]v¡v
AN¯Sms\¦n`pw, Wn_b_ tbms` ASn Wn¶pw Spap¼n f_]m³ sk¼p¶ Ak]psX hfr²n Aks^s¶
Nm\n¨p…… A¸w fm{Sw t^mfw kaÀ¶p Wn¡p¶ N£§Ä Nm«n AkÀ B fpO¯p ko\ fpXn]njNÄ HSp¡n
sN«n…. Ip^nUmÀ bmâm]n V^n¨ s`¤n³hnWpÅn ssXäm]n Nm\s¸« SpXp¯p SÅn Wn¡p¶,
BNm^ewPn]pÅ I´nNÄ…. Ft¸mjpw b_]p¶ B`n` tbm`s¯ k]À H¶pfÃ…. bs£ Ak^psX H^¸w fm{Sw
SÅn] k]_pw ASnsWm¯ ewPn]pÅ sbm¡nÄ Npjn]pw NqXn N*t¸mÄ Fsâ tWm«w bn³k`n¡m³ FWn¡v
tSm¶n]nÃ

WX¡pt¼mÄ AkÀ Ft¸mjpw B bÀ±]v¡pÅn B]m`pw, SpÅn Spap¼p¶ Ak^psX hfr²ftWmi^fm]
I´nNÄ Fsâ ssNNsa kÃmsS S^n¸n¨p….. A{S]pw N*t¸mÄ Fsâ hÀÆ Wn]{´\kpw SNÀ¶p
S^n¸\fm]n…. Mm³ sbs«¶v Aks^ bnXn¨v k`ns¨sâ sW©n tIÀ¯v Wn_p¯n….. Fsâ huN^ymÀ°w
^*pw ssNNapw tIÀ¯v Mm³ B ftWmi^fm] I´nNÄ sSm«pSt`mXn…. ]msSm^p ht¦mIkpfnÃmsS Ak
bnXn¡mWm]n AkÀ huN^ybqÀÆw Wn¶p S¶p. Mm³ A¸w Smjv¶p sNm*v Fsâ ssNNÄ Wo«n Ak^psX
I´nNÄ¡p Nojn ssNNÄ tNmÀ¯p bnXn¨p sNm*v Ak^psX fpOw Fsâ fpO¯nWp tWs^ k^¯¡ k®w
Aks^ sbm¡n bnXn¨p…. ASv F´nWms\¶v A_nªp sNm*v Ss¶, Fsâ km]nt`¡v AkÀ B
fmUNfVpkq_p¶ Ip*pNÄ AfÀ¯n k¨p S¶p…. k`n] em^sfm¶pfnÃm¯ Aks^ Mm³ sbm¡nbnXn¨t¸mÄ
Ss¶ B C^p ssNNÄ Fsâ Njp¯nWp Ipän bnXn¨p, H¸w B Nm`pNÄ Fsâ A^]v¡p Ipäpw H^p
hp^£mk`]w SoÀ¯p bn\ªp… A¸w tbm`pw `qhÃm¯ s`¤n³hv bmâ bp_wSÅn Wn¡p¶ Ak^psX B
h¼¶fm] I´nNan Mm³ bp_¯p NqXn kas^ frUpkm]n D^p«n D^p«n SXkn….. ASnWpÅn B A]ª
I´nNsa HSp¡n sN«n Wn_p¯n]n^n¡p¶ Ak^psX kntUl WnÀ\nSfm] tW^n] s`]vhv bnXn¸n¨
bmâohv Fsâ kn^`pNan SXªp…. B Djn¨n`n`pw Fsâ ssNNÄ AkÀ¡p hpOw bNÀ¶p F¶Snsâ
sSankm]n B Nm`pNÄ Fsâ A^s¡«n NqXpS làfm]n k^nªp fp_pNn…. H¸w B Ip*pNÄ NqXpSÂ
làfm]n F¶nt`¡v– AfÀ¶p… H^p fmhvf^nNfm] BjfpÅ IpwdW¯n M§Ä ^*pw H¯n^n tW^w `]n¨p
Wn¶p….

A§sW Nm`pNÄ ANän, Fsâ A^s¡«n k^nªv Wn¡p¶ Nm`pNÄ¡nX]n Ak^psX kn^nªp Wn¡p¶
Np*n¡pw bq_nWpw At¸mÄ F´v sg]v¸v B]n^n¡psf¶v Mm³ fWÊn h¦Â¸n¨p …. tim…. AsSm¶pw
sSm«p tWm¡m³ Fsâ fWÊv sk¼Â sNm*p… IpwdW¯n `]n¨n^p¶ c^oU]psX kn^nª
I´nknXknWXn]n`qsX B s`¤n³hnsâ tf NqXn Mm³ Fsâ k`Sp ssN B frUp` t`m`fm] Ak^psX
knXÀ¶p Wn¡p¶ fmwhbpgv¸w B NkISnsâ bp_¯p NqXn Ss¶ H¶pw sSm«p St`mXn tWm¡n….
tim…. F´m NT…. AkÀ DÅn`\nª bmâohv WW¨ tlgw B s`¤n³hv bmâv NqXn lN`w WW¨p
SpX§n]n^p¶p Ak^psX DÅn Wn¶p kfn¨ bqÀK`w ½vfv…. ½v½w…… -! Fsâ l^s¯”….-! Mm³
AknsX sSm« fm{S]n Ak^n Wn¶pw H^p lo¡m^w k¶p… Fsâ Ip*pNÄ D_p©n fSn]m]t¸mÄ AkÀ
bSps¡ Smsj C_§n. AkÀ Fsâ sW©n fpOw tIÀ¯v Fsâ Npªp fp`¡®pNsa W¡n Wp\ªp D_p©n
k`n¨v C¡nansbXp¯n, Mm³ CX¡v sdZn NnX¡p¶ Sm¯]psX f¡sa tWm¡n… B sdZv_qfns` C^«
XyqdpNapsX skan¨w Fs¶ A¸w AhzØSWm¡n. At¸msjms¡ Fsâ ^*p ssNNapw Ak^psX
bmâohnWN¯p Wn_ªp SpXp¯p Wn¡p¶ I´n¸´pNsa AfÀ¯n DX¨p sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p… ASnWnsX
H¶v Ak^psX s`¤n³hv bmâvsâ kÅns¡«v `qhm¡m³ tbm`pw FWn¡v £f]nÃm]n^p¶p. ASnWp fp³bv
Ss¶ Fsâ ^*p ssNNÄ NqXn DÅnt`¡v NX¯n, B I´n¡p¶pNan Mm³ sM^n¨p fTn¨p. ASv N* AkÀ
B I^Xv H¶v `qhm¡n S¶p… c^oU…..Cu skan¨w.”… !?!? bs£ c^oU]v¡v ASv H^p kng]tf
B]n^p¶nÃ….

AXp¯ Wnfngw Mm³ hwl]n¨ tbms` Ss¶, N«n`n D_§pN]m]n^p¶ _n] tfmÄ H¶v D\À¶p, In\p§n
N^ªp. H^p Wnfngw sNm*v c^oU Fsâ fm_n Wn¶pw kn«N¶p, sbs«¶v Ss¶ N«n`n Imªp, AkÀ
_n]]psX A^nNnt`¡v Cjªp Wo§n N«n`n sshZv I^nªp NnX¶p sNm*v AkÀ _n]]psX tUi¯v
bSps¡ ssN k¨p S«n St`mXn]p_¡n D_¡n sNm*n^n¡pN]m]n^p¶p…. C{S]pw tW^w Mm³
Nm\mf_]¯v SjpNn DX¨mhzUn¨ Ak^psX bp_Np kls¯ knlz^qbw Mm³ B hµÀe¯n`m\v N*Sv.. Fsâ
AXnk]än Wn¶pw H^p B´Â k¶p… CsSms¡ N*m B^m hin¡pN Ak]psX k`n¸kpw SpXp¸v Abm^w
Ss¶… _n] tfmÄ… ko*pw D_§ns]¶p N*t¸mÄ Mm³ bSps¡ N«n`n N]_n, Ak^psX bp_Nn B
s`¤n³hnWN¯v D]À¶p koÀ¸pfp«n Wn¡p¶ B I´nNan Ipwdn¨p… Aks^ AknsX Ss¶ H¶v A`vbw
Nfjv¯n NnX¯n, bp_Nn Wn¶v B bmâv, k`n¨p Smjv¯n tWm¡n…. ASnWN¯p AsS tbm`s¯ Caw
bÀ¸nÄ Wn_¯n`pÅ ewPn]pÅ {cnÃpNtamXv NqXn DÅ hn¡nsâ k`n] bmâohn B k`n] I´nNÄ
H¶n¨v HSp¡n k¨n^n¡p¶ ftWmi^fm] Urlyw…. k`psS¦n`pw, skap¯p Nm\m³ A{S¡pw
AXnsbman]m]n^p¶p Ak… CX]v¡nsX docpw, tbm¯n_¨n]pw Hs¡ Sn¶p B I´nNÄ WÃ NfWo]fm]
BNrSn]n kaÀ¯n Wn_p¯n]n^n¡p¶p H^p Wnfngw tbm`pw Mm³ bmjm¡n]nà B bmâohnsâ
C`mÌn¡n bnXn¨p k`n¨v A¸w Smjv¯n C_¡n bnXn¨p…. B CaNn SpXn¡p¶, sSmXpt¼mÄ
S^wPw§Ä bn_¡p¶ sI¼p NpX§sa Fsâ C^p ssNNÄ sNm*v H¶n¨p SXkn, bnXn¨N¯n, knXkv
knNhn¸n¨p tWm¡n… im]v… ASnWNs¯ ftWmi^fm] knÅ`nWv Caw t_mhv N`À¶ Skn«v Wn_w…. H^p
AWpkmU¯nsâ Bklyfps*¶v FWn¡v tSm¶n]nÃ…

WnfngtW^w sNm*v Fsâ fpOw ASnsâ WXpkns` Bj§ant`¡v NpSn¨p Sm\p… ASnWN¯pÅ B ftWmi^
PÔw H^p sMmXn BhzUn¡m³ SpX§p¶ SnWv fp³bv Ss¶ Sm¯]n Wn¶pw hz^fp]À¶p… ti¿v… l^Sv
…- l^Sv… knXv l^Sv…- AkÀ AfÀ¶ hz^Sn H^p lmhW]psX ^qb¯n Pu^kbqÀÆw b_ªp. F´v–
bän c^o”… ? AknsX WnWs¡´m Nm^yw”…. ? c^o…. FWn¡Spw CãvXfm\v..”.- no…. tk* l^Sv….
l^¯nWv ASntWmXm\v NqXpS Sm`vb^ysf¦n W½p¡v CSv CknsX k¨v AkhmWn¸n¡mw”… l^¯nsW
dp²nfp«n¨Sn £fn¡\w”… CSv W½p¡v CknsX k¨v WnÀ¯mw… l^¯nWv tbmNmw”… ! Wµn]p*v
C{S]pw tW^w Fsâ NqsX”……-! ASv b_ªp fpjpkn¸n¡m³, Mm³ c^oUs] h½Sn¨nÃ,… sbs«¶v Ss¶
Mm³ Ak^psX km]v sbm¯nbnXn¨p… ti]v..ti]v…. F´m c^o CSv.”.. ?? At¸mtj¡pw bn\§nt]m,
Fsâ fpt¯…? F´m c^o…CSv… C§sWs]ms¡ b_]p¶Sv…? C§sWs]ms¡ sI¿p¶Sv N*t¸mÄ b_ªp
tbm]Sm\v.”..! ASv b_ªp Njn]pt¼mÄ Ss¶ Mm³ Ak^psX S¡man Ip*n H^p D½sNmXp¯p.”.. !
Fs´… sbs«¶v.”.. ?? c^oU¡v ASv Cãfæn tk*… FWn¡pw tk*… FWn¡v c^oUsX fp³klw fm{Sw
fSn.”… B Njp¯n`pw sIknNan`pw Sp^pSps^ fp¯nfn«v sNm*v Mm³ Aks^ S\p¸n¨p
hfmVmWs¸Xp¯n…..

ASnWp Cu l^¯ntWmXv C{S]pw tNmbn¡m³ fm{Sw F´p*m]n c^o….?? ASnWp l^¯nsâ {l² sbs«¶v
At§m«v– Sn^nªt¸mÄ Mm³ N^pSn l^¯v ASnsâ Bams\¶m\v … sJ… c^o Fs¶ kÃmsS
sSän²^n¨p”…. c^o…. Mm³ H^p Nm^yw tImUnt¨ms«”…. F´m l^s¯ b_]p.”…. W½p¡v sSm«¸p_s¯
_qfnt`¡v tbm]mt`m…. ??? ‘ F´m… WnW¡v tbXn]pt*m”…. ?? D*v–… c^o…. Wnsâ Np«nNÄ
CknsX NnX¡pN]m\v sbs«¶v D\À¶mÂ…. FWn¡v k¿.”… F¶m bns¶ ss`äv Hmcm¡mw… F´m…?? ‘
G]v–…. ASp tk*.”.. F´v bän”…. ss`äv Hmcm¡n]m bns¶ Cu hpµ^n]m] c^oUs] Mm³ F§sW
N®pWn_s] Nm\pw”…?? tlm… tbmXm”… Ak^psX fpOw Ipk¶p. A§sW N*ns«´m”…. FÃmw
N*mhzSn¨p sI¿m³ DÅ H^p hpOw tks_ Ss¶]tà c^o”….. l^n F¦n Wnsâ CãvXw.”.. Mm³ Wns¶
H¶v FXp¯p sbm¡s«… fw… B]nt¡ms«”… Fsâ C^p ssNNan f`À¶p NnX¶p sNm*v C^pssNNapw
Fsâ Njp¯n Ipän Fsâ fpO¯p tWm¡m³ Wm\n¨n^n¡p¶ c^oUs] sbm¡n Mm³ sSm«Xp¯ fp_n]nt`¡v
{btkln¨p…. B fp_n]ns` Wn_ª skan¨¯n Ss¶ M§Ä Nan B^wen¨p…. AtS SpXÀ¶v Wn`¯v Wn¶
Wn¶ DXsW c^oU kas^ {VpSPSn]n Fsâ bmânsâ ip¡pw hnºpw Ajn¨p fmän….. Aks^sâ fm_¯v
H«n Wn¶n«v, k`Sp ssN Fsâ fp³emP¯v Smjv¯n, Fsâ gZn¡v fpNan k¨v Ss¶ Fsâ kXntbms`
Wn¡p¶ Np®]v¡v tf làn]m]n bnXn¨pjnªp….

l^¯v…. FWn¡nksW tk\w l^¯v.”… B]ns¡mÅp….c^o… ASnWp tk*n]tà Fs¶ Wo CknsX bnXn¨v
WnÀ¯n]Sv…?? ‘ Mm³ b_ªSpw, AkÀ Fsâ fp¶n fp«v Np¯n]Spw H^pfn¨m]n^p¶p…. {em´fm]
Btklt¯msX C¯, Fsâ g[n k`n¨p Smjv¯n Fsâ fp«pNan Wn_p¯n, ASn Wn¶pw hzS{´Wm] Fsâ
fpjp¯ Np® Np`¨p Wn¶p. Fsâ Np®s] AkÀ ko*pw skan]ns`Xp¯Snsâ ht´mgw Nm\n¡m³ Ak³
Np`MmXn… B f`À¶p Ipk¶ SpXp¯ Ip*pNÄ bnaÀ¯n, Aksâ sSm`n bp_tNm«p SÅn Wo¡n, AkWnÂ
Wn¶pw H`n¨p k^p¶ tS³ SpÅnt]mXv NqsX c^oU, AksW Ip*pNapsX DÅnt`¡v Bkmin¨p….
Hucv…. Fsâ c^o CSv C{S]pw hpOw S^p¶ b^nbmXn]mt\m.. c^o… -?? ½vap….. ½v½vapw
½vfapw.”…. ASnWv, Ak^n Wn¶pw A§sW]m]n^p¶p FWn¡p f_pbXn Nn«n]Sv….. Aks^m¶pw
fn*msS ASnt`¡p Ss¶ {l² tN{µoN^n¨p… DÅnt`¡v k`n¨p N]än] Fsâ Np®¡p«sW, Ak^psX
b^pb^p¯ Wm¡v sNm*v Aksâ fp¶ä¯v Djnªp, fnWphfpÅ Ip*pNÄ sNm*v Aksâ D_¨
fmwhtblnNan St`mXns¡m*v FWn¡v H^p hzÀPo] hpOw bNÀ¶p S¶ Sm¯]psX B HmfW¯fpÅ fpOw
Mm³ Fsâ ^*p ssNskÅ]n bnXn¨p St`mXn……. Ak^psX S`]ns` bm_n¸_¶ fpXn]njNan`qsX Fsâ
ssN kn^ HmXn…. Fsâ sbm¶p c^o…., fSn ¹ohv… Fjpt¶Â¡p… tbm^m… FWn¡nWn]pw tk\w.
A{S]pw b_ªp sNm*v Fsâ Sq§n]mXp¶ A*nNan ssNkn^ WO§am ASnsâ tfs` hufyfm]n
SjpNn. Dcvcvcvcvcvcv….. Fsâ bp¶m^ c^oUm¯…. Fs¶ C§av Ft§m«m sNm*v tbm¶Sv… ?

lv lv….. Xm.. Fs¶ Wo A§sW knan¡^psS¶p Mm³ Wnt¶mXv b_ªn^p¶StÃ… ? tks_ F´p
knan¨m`pw Npj¸fnÃ….. ? ‘ Hm… thm_n fpt¯…. -!” F¦n`pw c^o… Hmiv FWn¡v k¿….-
Wn_p¯v c^o…. CWn Wo AksW Fs´¦n`pw sI]v–Sm WnW¡v Mm³ S¶ km¡v FWn¡v sSänt¡*nk^pw,
ASptkt\m c^o…. ???” Nvtambv, Nvtambv.”… F¶ lÐt¯msX Ak^psX sSm*]v¡N¯v Fsâ
Wo*pfpjp¯ Np® kas^ tkPS]n AkÀ N]än]n_¡n…. Mm³ AkÀ¡v fp¶_o¸v sNmXp¯n«pw AkÀ B
b^nbmXn Wn_p¯n]nÃ…. c^oU]psX sSm*Npj ks^ N]_n]n_§n] Fsâ fpjp¯ Np«sâ tf AkÀ
Np_¨p tW^w BVnbSyw Ømbn¨p… N«n`nWv Np_¨p fm_n Ømbn¨ B tfl]nt·Â Mm³ Fsâ WPvWfm]
I´nNÄ Im^n, ssNNÄ bp_Nn tfl]n Np¯n Mm³ Wn¶p sNmXp¯p… Mm³ A{S]pw tW^w Np_¨pNqXn
Fsâ fWÊnsW Wn]{´n¨p…. Fsâ Np®t¡m`nsâ tf`pÅ Ak^psX km]]pw Ip*pw Wm¡pw sNm*pÅ
b^m{Nfw H¯n^n tW^w SpXÀ¶p… AkÀ¡v fSnk^ptkmaw ASv SpX^s« F¶v MmWpw N^pSn… Nm^\w
Bln¨pw B{Pin¨pw Ft¶mXv KoknS¯n BUyfm]n Bklys¸« Nm^yfm\nSv… ASv AkÀ¡v SrbvSn
k^p¶Sv ks^ sNmXp¡pN F¶Sv Fsâ NXf… F¶m`mkp¶Sv tbms` Mm³ Aks^ SrbvSn sbXp¯pw…. ASv
Fsâ D_¨ So^pfmWfm\v. SpX¡¯n AkÀ AksW B km]nt`m«p Sn^pNpt¼mÄ D*m]n^p¶SntW¡mÄ
Woakpw k®kpw k¨v fpjp¯p Wn¡p¶ Fsâ Np®t¡m`nsW AkÀ H^p Sk\ bp_s¯Xp¯p… Fsâ Sp§n
BXp¶ A*nNan AkÀ B Wm¡nsW hufyfm]n HmXn¨p…. H^pS^w fm]mKm`w Nm«nsNm*v Fs¶
FknsXt¡m sNm*ptbm]n…. SpXÀ¶pw ko*pw AksW DtÅm«v Sn^pNn N]än…

tfl]n Im^n Wn¶ Mm³, Fsâ fp¶n fp«pNp¯n] Aks^, B fp_n]ns` k`n] ZdnÄ tNm«nsâ
AXpt¯¡v Wn`¯v £\n¨n^p¯n…. S` N«n`n sdZv–Zn Im^n k¨p, N«n`n ^*v ssNNÄ Np¯n
AkÀ¡v tf Imªp… bns¶ Ak^psX bnaÀ¶ Ip*pNan AksW k¨p Smjv¯n….. H¶v Bªp b®p¶Snsâ
`mQkt¯msX Mm³ Fsâ A^s¡«nsW k¨v Ak^psX km]nt`¡v BªXn¨p…. At¸mjpw Ak^psX fpOs¯
Wn_ª ht´mgw Nan]mXp¶Sv Mm³ N*p….. AkhmWw AksW AkÀ bp_s¯Xp¯p fSn” F¶v b_]p¶Sv ks^
Mm³ Ak^psX km]n SNÀ¯Xn¨p….. F¦n`pw Ct¶ks^ AWpeknIn«nÃm¯ k®w hpOw Mm³ A{S]pw
tW^w Ak^n Wn¶pw AWpekn¨p. B H^p hpO¯nsâ Aakv b_ª_n]n¡m³ bäm¯ H¶m]n^p¶p, ASv…
Fsâ Np®]psX Woaf{S]pw Ck^nsSt§m«m\v k`n¨p N]än sNm*ptbm]Sv Fs¶Wn¡_n]nÃ… Mm³ Aks^
bnXns¨jpt¶`vbn¨p Wn_p¯n, sNmjp¯ b©hm^ `m]Wn]n fp¡ns]Xp¯ GtSm b`im^w tbms`
tSm¶n, FWns¡sâ Np® N*n«v…. Aksâ tUi¯pWn¶pw sNmjp¯ Cu_³ Cänko\p…. DfnWoÀ
H`n¨n_§ns¡m*n^p¶ Ak^psX WWkpÅ Ip*pNÄ Wm¡psNm*v W¡nWp\ªp sNm*v Mm³ tImUn¨p… F´m
Fsâ c^oUNp«n…. fSn]m]ntÃ.. ? Rv–ipw…. CÃ…. – ASv b_]pt¼mÄ H^p sNm¨p Np«n
fnYm]n¡v tk*n sNmSn Nm«p¶Sp tbms`,… CWn]pw tk\w F¶v b_]p¶Sv tbm`pÅ Ak^psX fpO¯pÅ
emkw N*t¸mÄ tSm¶n FWn¡v… bs£ Wnkr¯n]nÃmsS Mm³ ASv Wn_p¯n]Sm… –
Wn_p¯n]nÃm]n^ps¶¦nÂ… FÃmw H^p Wnfngw sNm*v Wãfmkntà Fsâ c^oUmNp«o…?? ‘

Fsâ l^s¯… C¶s` ^m{Sn Mm³ Wns¶ {bSo£n¨p… D½m¡v Sos^ hpOfnà F¶ Nm^yw Wnsâ A½t]mXv
Mm³ b_ªn^p¶p.”…. Njn]psf¦n H^p him]¯nWp Wns¶ Ct§m«v b_ªp knX\sf¶v Mm³
Bklys¸«n^p¶p”….. Mm³ H^pbmXv tW^w A§sW sk_psS Nm¯p Wn¶p”… ASnWv A½ Ft¶mXv CtS
bän H¶pw b_ªnÃ…. c^o”…. bns¶ Mm³ Wnt¶mXv CSnWp fp³bv H^n¡`pw A¯^¯nÂ
sb^pfm_o«nÃtÃm, c^o…? ‘ Mm³ Wns¶ CSpks^ H^p tI¨ns] tbms` fm{Stf N*pÅq… ??? AsS´m
Wnsâ hz´w, tI¨nt]m, AWn]¯nt]m, AkÄfm^p hz´w bq_v Sp_¶v Nm«n S¶mÂ, Wo ASnt`¡p
tWm¡qöpt*m…?? ‘ FWn¡v D¯^fnÃm]n^p¶p b_]m³… ipw…. H¶nsW b®n]Snsâ £o\w SoÀ¶nÃ
A¸jm AtS ¸än b_]p¶Sv…. AtStW^w Mm³ Ak^psX A^s¡«n sfsà S¸n…. Cus]m^p
hwemg\¯nWnsX c^oU Ssâ s`¤n³hv bmânsâ sN«jn¨p kn«p bSps¡ bSps¡ ASv AkapsX
A^s¡«ntWmXv h`mw b_ªp B HSp§n] A^s¡«pw IpanknÃm¯ k]_pw N*m H^n¡`pw tSm¶nÃ, Cu
Wn¡p¶ sWXpkm^n]³ I^¡v ^s*®¯nsW sbän«Sms\¶v…. A{S¡pw Sna¡kpw hufykpfm]n, Ak^psX
l^o^s¯ Aks^{SN*v sf]nsâ]n³ sI]vSp k¨n^n¡]ms\¶v ASv N*m`_n]mw… Mm³ Aks^ lzmhw
fp«n¡p¶ knV¯n H¶v fp_psN sN«nbnXn¨p….. H¸w Mm³ A_n]msS D¨^n¨p tbm]n. Fsâ
c^otfmsa…- Ak^psX AWpkmU¯nWp Nm¯p Wn¡msS B {dm]v¡v tf k¨p Ss¶ Mm³ Ak ^*nsW]pw
H¶v SjpNn Djnªp….. Ajn¨p fmäp¶Sv kn«v, Mm³ Ak^psX {dm B ^*v SpXp¯p Wn¡p¶ ^*v
f`©^nkpNapsX AXn¯«n Wn¶p bnXn¨p k`n¨p sbm¡n]n«p…. B ^*p CXnsk«v fp`Nsa
hzS{´fm¡n.

B dÔW¯n Wn¶pw Aks] Mm³ hzS{´fm¡n. `qhm]nNnX¶ {dm]psX ip¡v AkÀ Ss¶ Ajn¨p fmän
N«n`nt`s¡_nªp….. b_]¯¡ DXskm¶pfnÃm¯ , A§nsW tSm¶n¡m¯, WXpkn Caw Skn«v Wn_¯nÂ
A¸w k`n] fp`¡®pNÄ DÅ fm_n\NÄ Fsâ fp¶n AWmkrSfm]n …… Mm³ fpOw NpWn¨p B k`n] AÀ²
kr¯¯n SÅn Wn¡p¶ B fp`NpX§sa Hmt^m¶nsW]pw tkÀSn^n¨p ssN skÅ]n FXp¯v Mm³ Bªp
fp¯n…. H^p lo¡m^ lÐt¯msX Fsâ B {bkr¯ns] AkÀ BhzUn¨p…. A¸hz¸w kn]À¸nsâ PÔw
Ak^psX fp`NÄ¡v D*m]n^p¶s^¦n`pw FWn¡m PÔw Wt¶ CãvXs¸«p…. Znt]ms{Z*v tS¡pt¼mÄ AkÀ
B HmfW fp`NÄ¡v tfs`]pw ASv tS¡p¶p*v F¶Sn FWn¡v hwl]fnÃ. cm^n]psX _qfn {ZhnRv
tXdnan N* kntUln ^osm`tl^s ASnWpÅ sSankm\v….. Mm³ ko*pw ko*pw B fq`NÄ fm_n fm_n
f\¯p tWm¡p¶Spw, I¸p¶Spw, N*v AkÀ Fsâ fpOw B ^*v fp`NapsX ft²y k¨p sN«nbnXn¨p….
AkÀ B ssNNÄ ko*pw sbm¡n B N£§Ä Nm«n¯¶p… H¶pw A_n]m¯ emk¯n AkÀ Ak^*pw ASptbms`
Ss¶ FWn¡v f\¯p tWm¡m³ Akh^sfm^p¡n¯¶p… A¸w tbm`pw ht¦mIfnÃmsS Mm³ Ak^*n`pw AfÀ¯n
bnXn¨p f\¯p…. CSnsâ f\w A{S¡nãfm l^¯nWv…. ? AsS c^o… H^pbmXv CãvXfm….. As¸m
l^¯nsW Nm¯v ASnsW¡mÄ WÃ f\fpÅ CWns]m^mÄ Nm¯n^n¸p*v… FknsX…. ? ASv tN«]pX³ c^oU
Fsâ S`]n`pw tSman`pw NqXn bnXn¨v Fs¶ Smtjm«v Smjv¯n…..

Ip^nUm_nsâ bmâv Smjv¶v Wn`sNmÅp¶ c^oU]psX Abm^ sg]v¸pÅ WnSwdIm^pS]n H«nk^nªp
Wn¡p¶ B Caw bÀ¸nÄ bmâohv HSp§m¯ I´nNpX§apw fpwdm^¯v ASn HSp¡n, ftWmi^fm]n
Han¸n¨ A¸¡gv\kpw N*v Fsâ km]n skÅfq_n…… H¸w irU]fnXn¸pw…. sMmXn]nX sNm*v Mm³
AkntX¡v fpOw bqjv¯n B bmâohv Bªmªp fp¯§Ä kÀgn¨p bns¶ Bªp f\¯p…. C{S]pw Unkhw
FWn¡v f\¡m³ Nn«n] bmâohpNapw bq_pNan Wn¶psfms¡ c^oU]psX kySyhvSfm] S^w bqÀ f\w
Fs¶ kÃmsS f¯pbnXn¸n¨p… l^n¡pw Hmt^m sb®nWpw Ak^psX bq_nWv kySyhvSfm]
bqÀPÔfm]n^n¡pw F¶v Mm³ A¶m\v fWhn`m¡n]Sv… {btSyNn¨pw, C¶v bp`À Nm`¯v V^n¨ H^p
bmkmXt¡m »uhntWm A¯^sfm^p f\w H^n¡`pw D*mkm³ CX]nÃ…. Cu Dgv\Nm`mkØ]n B l^o^w
F{Sfm{Sw kn]À¯n«p*mNpw F¶v Mm³ Duin¨p…. {btSyNn¨pw Ak^psX koSn]paa A^s¡«nÂ
H«nbnXn¨p Wn¶ B A^pf]m] bmâohn sbmSnªp k¨ bq_v F{SN*v kn]À¯n«p*mNpw F¶pw FWn¡v
Duin¡mw…. Ak^psX DÅn Wn¶pw bp_t¯m«p kfn¨ ^SnK`¯nWpw fq{S¯nWpw kn]À¸nWpw FÃmw
H^pS^w kySyØS co sI]vSp… AkÀ A\n]p¶ bmâohn tbm`pw AkÀ A¸w sbÀcyqw hvt{b
sI¿m_p*v F¶v FWn¡v fWÊn`m]n…… GsSm^p H^p d`ioWWm] C\s]]pw, GsSm^p d`kmWm]
bp^pgsW]pw BNÀgn¸n¡mWpw bnXn¨p Wn_p¯mWpw NjnkpÅ S^w, FÃm fmhvf^ PÔ§apw AX§n]
khvSp…. ASm]n^p¶p Ak^psX bmâohv….. B koSnNqXn] A^s¡«n C_pNn¡nX¶ bmâohn Mm³
bnXn¨p k`n¨p Smjv¯n SpXNan F¯n¨p…… B bq_ntWmXv H«nWn¶ bmânhnsâ koSn Np_ª DÄ
emPt¯¡v Mm³ H¶v F¯ntWm¡n……. Mm³ AÛpSs¸«p tbm]n….. tim… CSv C§sW]pw D*mNptfm….
ASnWN¯p Saw sN«nNnX¡p¶ A¸w skap¸v N`À¶ Wn_kySymht¯msX B knXknÂNqXn kfn¨ N«n]pÅ
t^SÊv….. SpX^pw….. IB: NT km]n¡mWpÅ CWvs{XÌv , H^p Ns½âv CXmWpw NqXn D*mk\w F¶v
FÃmw fmWyS hpir¯p¡tamXpw AeyÀ°n¡p¶p….

Leave a Reply