ഭാര്യയും ഭർത്താവും (rishi-kambi jokes)

Posted by

ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണക്കത്തിലായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരു കട്ടിലിൽ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.  കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു,

ഭർത്താവു : വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി അലക്കട്ടെ ?(കളിക്കട്ടേ )

Bharya: കറണ്ടില്ല (മൂഡില്ല )

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ : അലക്കിക്കൊ

ഭർത്താവു : കറണ്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ടലക്കി.

എങ്ങനെ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *