എന്‍ടെ ഭാര്യ 2

Posted by

എന്‍റെ ഭാര്യ 2

എന്‍റെ കഥയില് കുറച്ച് അക്ഷര െതറ്റ് ഉണ്ടായി, കഥയുെട മറ്റ് കുറവുകള്ളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടക്കില് ആഭിപ്രായം അറിയിക്കു. കഥ എനിക്ക് നല്ലരീതിയില്‍ മുമ്പൊട്ട് െകണ്ട്െപാകാന്‍ നിങ്ങള്െട ആഭിപ്രായം സഹായം അക്കും.
കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കഥ നിര്‍ത്തിയത് അമ്മു മനുവിന് പ്രാമിസ് െകാടുത്ത് െകണ്ട് അയിരുന്ന് .ഈ ഭാഗത്തി മനു ആ പ്രാമിസ് നടപ്പാക്കാന്‍ അമ്മു അയി ഉള്ള സ്രമം അന്,
പിറ്റെ ദിവസം ഞായറാഴ്ച്ച അയിരുന്ന് .മനുന്‍റെ അമ്മക്ക് ഒരു വിവാഹത്തിന് െപായി. റ്റിവി കണ്ട്െകണ്ടിരുന്ന അമ്മുന്‍റെ അടുത്ത് വീട്ടിന്‍റെ വാതില് അടച്ച് മനു വന്നിരുന് .റ്റി ഷര്‍ടും പാവാടയും അയിരുന്ന് അവള്‍ടെ െവഷം. മനു ഷര്‍ടും പിനെ ലുക്കി യും മാത്രം , ലുക്കിക്ക് അടിയില് നിക്കര്‍ ഇടാത്തെ െകണ്ട് അമ്മുന്‍റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് അവള്‍ടെ റ്റി ഷര്‍ടില്‍ െപാങ്ങി നിന്ന മുലയും കാലും കണ്ടെപൊള്‍ അവന്‍റെ കുണ്ണ െപാങ്ങി നിന്നു.ഇത് കണ്ട അവള്‍ അവനെ െനാക്കി ചിരിച്ചു. അവളില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ ചിരിയുടെ അര്‍ത്ഥം മനസിലാകിയ അവന്‍ െസറ്റിയില് അവളെട് െചര്‍ന്നിരുന്ന് െതളില് കൂടി ൈക ഇട്ട് അവള്‍ടെ മുലയില് പിടിചു.അവള്‍ അവന്‍റെ ശരീരത്തിലെക്ക് ചാരി അവന് സൗകര്യം ഒരുക്കി െകാടുത്ത്.അവന്‍റെ ൈക റ്റി ഷര്‍ടി െന ഉയര്‍ത്തി ബ്രാ യില് കിടന് വീര്‍പ്പ് മുട്ടിയ മുലകെള സ്വതന്ദ്രമാക്കി, മുല യുടെ കുഞ്ഞ് നി്പ്പിളില് അവന്‍ വിരല്‍ െകാണ്ട് ഞെരിച്ചു. അവളില് നിന്ന് േവദന യുടെ വികാരത്തിന്‍റെയും ശബ്ദങ്ങള്‍ ഉയന്ന് . അവന്‍ മുല ചപ്പി അവളെ കുടുതല്‍ വികാരവതി അക്കി . അവള്‍ടെ ൈകകള്‍ അവന്‍റെ ശരീരത്ത് തഴുകി നടന്നു . അവന്‍റെ മുല ചപ്പി കുടിക്കുന്നതിന്‍റെ േവഗത കൂടി കുടി വന്നു. അവള്‍ടെ ൈക മനുന്‍റെ വയറിലും പിന്നീട് അ ൈക ലുക്കിക്ക് ഉള്ളില് കമ്പി അയിനിന്ന കുണ്ണല് പിടുത്തം ഇട്ട് .അവനില് അത് കാമത്തിന്‍റെ അഗ്നി പടര്‍ത്തി,പാവാട ക്ക് ഇടയിലൂടെ ൈക കടത്തി പാറ്റി യുടെ മുകളില്‍ കുടി പുറില്‍ െതട്ടു .അവിടെ നനവ് പടര്‍നിരിക്കുന്ന്,അവള്‍ടെ പുറില്‍ വികാരത്തിന്‍റെ െതന്‍ ഒഴുകി തുടങി .വികാരത്തിന് അടിമആക്കിയ അവളെ അവന്‍ ഹാളിലെ െസറ്റിയില് ഇരുന്ന് ബാക്കി െചയ്യുന്നതിലും നല്ലരീതിയില്‍ െബഡ്റൂമിലെ െവച്ച് അവള്‍ടെ കളിക്കാന് മനു തീരുമാനിച്ചു.അവളെ കുട്ടി ബെഡ്റൂമില് എത്തിയ അവന്‍ അവള്‍ടെ െകട്ടിപിടിച്ച ചുണ്ടിലും കവിളിലും ഉമ്മ െകടുത്ത്. അ ചുണ്ട്കള്‍ അവന്‍ കടിച്ച് വലിച്ചു .

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *