Busile Jacky

Posted by

BUSILE JACKY

 

ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്അമ്മയെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട്വരുകയാണ്,, അമ്മയെ കിട്ടിയഒരു
സീറ്റില്ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാന് അമ്മയുടെ അടുത്ത്ബസിന്റെ കമ്പിയില്പിടിച്ചു നിന്നു..
അപ്പോള്വലിയതിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ബസ്മുന്പോട്ട് പോകെപോകെ ബസില്
കാലുകുത്താന്ഇടമില്ലതെയായി,നേരം സന്ധ്യയായി,,പുറത്ത്മഴയുടെ
മൂടാപ്പ്,,അന്തരീക്ഷംആകെകറുത്തിരുണ്ട്കൂടിഎനിക്ക്ഉള്ളില് ഒരു
പേടിതോന്നി,,ആദ്യമായിട്ടാണ്ഇത്രയുംദൂരം പോകുന്നത്,,പെട്ടെന്നാണ് അത്
എന്റെശ്രദ്ധയില്പെട്ടത്,, ആരോ ഒരാള് എന്റെപിന്നില്നിന്നുംഎന്നെ
തള്ളുന്നുണ്ട്..ഞാന്ആദ്യമൊന്നും അത്കാര്യമാക്കിയില്ല,,ബസിലെ തിരക്ക്കൊണ്ടാണ്എന്നാണു
തോന്നിയത്,,,തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോള് ഒരുകൊച്ചുപയ്യനാണ്,, ഒരു18 –
19വയസുകാണും,,ബസിന്റെബ്രേക്ക്പിടിക്കുംപോളും മറ്റു ചിലസമയങ്ങളിലുംഎല്ലാം അവന്
ശരിക്കും എന്റെചന്തിയിലേക്ക് നല്ലത്പോലെ തള്ളി തുടങ്ങി,,എനിക്ക്എന്തോ ഒരു തരിപ്പ്
തോന്നി എന്റെഉള്ളില്.. ഞാന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കി,,അവന്എന്നെ നോക്കി ഒന്ന്
ചിരിച്ചു,,, കാന്താരി,ഞാന് മനസ്സില് അവനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട്ആരുംകാണാതെ ഒന്ന്
ചിരിച്ചു,,, അപ്പോള്എന്റെ മനസു പറഞ്ഞു അത് കാന്താരിയല്കാരണം അവന്റെസാധനം
നല്ലതുപോലെമുഴുത്ത്പാന്റിനെയും പൊട്ടിച്ച്പോകുന്നരീതിയില് ആയി,,അത് അവന്
എന്റെവിടവിലേക്കു കേറ്റുകയാണ്..ഞാന് എതിര്ക്കാന്പോയില്ല,,,ഒരുനല്ല
കൊച്ചുമിടുക്കനല്ലേ,,എന്ത് പറ്റാനാണ് അവന് എന്തെങ്കിലുംചെയ്തോട്ടെ എന്ന്കരുതി
,,പക്ഷെഞാന് അറിയാതെ അവന്എന്നെ സുഖിപ്പിക്കുക ആയിരുന്നു,,എന്റെ കണ്ണ് തുടിക്കാന്
തുടങ്ങി,, മുലകണ്ണ്കട്ടിയായി, കാലിന്റെ ഇടയില്അണക്കെട്ടിലേക്ക്
ജലംഒഴുകിഎത്തുന്നത്പോലെ എന്റെ കൂതിയില് വെള്ളംഎത്തിതുടങ്ങി,,ഞാന് ആകെ
വല്ലാതെയായി,,കുറച്ചു മാറിനില്ക്കാന്തോന്നി,, അടുത്താണ്അമ്മയിരിക്കുന്നത്,,അമ്മ
കണ്ടാല് എന്ത്കരുതും,, മാത്രമല്ല ഇപ്പോള് എല്ലാം നനഞ്ഞാല്കുഴപ്പമാണ്,,പക്ഷെ ഒന്ന്
അനങ്ങാന്കൂടികഴിഞ്ഞില്ല അവന്റെ കൈ എന്റെകുണ്ടിയില് വീണു,, ദൈവമേ ഇത്
എന്താണ്ഈകൊച്ചന് കാണികുനത്,, അവന്കൈകൊണ്ടു എന്റെ സാരിയും പാവാടയുംഎന്റെ
കുണ്ടിയുടെഇടയിലേക്ക്തിരുകിക്കയറ്റി,, എന്നിട്ട് അവന്റെ മുഴച്ചിരുന്നസിംലാ മുളക്
എന്റെ
അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു ……

ഉള്ളിലേക്ക്തള്ളികേറ്റി,,എനിക്ക് ആകെ നീറിതുടങ്ങി,,അവന്റെസിംലാമുളക് ശരിക്കുംഎന്റെ
സ്വര്ഗ്ഗവാതില്ക്കല് എത്തി,,, ഞാന്അറിയാതെതാനെ എന്റെ കാല് ഒന്ന്കവച്ചുപോയി,, അത്
മുതലാക്കി അവന് ഒന്ന്കൂടിആഞ്ഞുതള്ളി,,എല്ലാം സഹിച്ചുംസുഖിച്ചും
ഞാന്നിന്നു,,പെട്ടെന്നാണ് അവന്റെ കൈഎന്റെ സാരിയുടെ വിടവിലൂടെ വയറില്എത്തിയത്,,അത്
വേണ്ടാ എന്ന രീതിയില് ഞാന്തല ഒന്ന് കുലുക്കി,,അവന്എന്റെചെവിയില്
പറഞ്ഞു,,,സാരമില്ലചേച്ചി ആരും കാണില്ല,,നല്ലഇരുട്ടാണ്,,അത് ശരിയാണ്എന്ന്
എനിക്കുംതോന്നി,,ബസിനുള്ളില് നല്ല തിരക്കാണ്,, അവന്റെകൈ എന്റെ വയറില്
എല്ലാംഎന്തൊക്കെയോതിരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെപൊക്കിളില് ഒരു വിരല് കടത്തി
കറക്കാന്തുടങ്ങി,, പിന്നെ പതുക്കെഅവന്മുകളിലേക്ക് കേറി,, കൈകള്കൊണ്ട് എന്റെമുലയില്
പിടിച്ചു ഞെക്കാന് തുടങ്ങി ,, മോനെവേണ്ടാ ,,അത് വേണ്ടാ,,എന്റെ അമ്മയാണ്
ഈഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു,,എന്നാല് ഒരു അക്ഷരംപോലും
പുറത്തേക്കുവന്നില്ല,,അവന് എന്റെമുലഞ്ഞെട്ടില്പിടിക്കാന്തുടങ്ങിയപ്പോള് ഞാന്
കാലിന്റെതള്ളവിരലില് ഒന്ന്പൊങ്ങി,, ഓ മോനെചേച്ചിയുടെ മുലകണ്ണ് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിപോകും
ഇപ്പോള്,,,ഹാ അതില് പിടച്ചു ഒന്ന്ഉടയ്ക്കെടാ.. എല്ലാം എന്റെ മനസില്മാത്രമായി ഒന്നും
പുറത്തേക്കു വന്നില്ല,, അപ്പോള്അവന് എന്റെ ചെവിയില്പറഞ്ഞു,, ചേച്ചിബ്ലൗസിന്റെ
താഴത്തെ ഒരുപിന് ഒന്ന്ഊരിതരാമോ..രോഗി ആഗ്രഹിച്ചതും പാല്
,,വൈദ്യന്കല്പ്പിച്ചതുംപാല്എന്നത് പോലെയായി,, ഞാന്അമ്മയെ ഒന്ന് നോക്കി,,എന്നിട്ട്
പതുക്കെഒരു പിന് ഊരിവിട്ടു.. അവന് അത്എങ്ങനെകണ്ടുഎന്നറിയില്ല ,,പെട്ടെന്ന്
അവന്എന്റെ ബ്രായുടെ ഹൂക്ക്പൊട്ടിച്ചു,,എന്നിട്ട്മുലകള് എടുത്തുപുറത്തിട്ടു,, ഓ ഞാന്
ആകെനാണിച്ചുപോയി…ചുറ്റുംനോക്കി,,ഭാഗ്യം ആരും
ഒന്നുംശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല..അവന്റെകൈകള്എന്റെ മുലകളെ പിടിച്ചു ഉടയ്ക്കാന്തുടങ്ങി,,
ഒപ്പം മുലകണ്ണില്പിടിച്ചുവലിക്കുകയും പൊട്ടിക്കുകയുംഎല്ലാം ചെയ്തപ്പോലെക്കും എന്റെ
പൂര് വെള്ളംകൊണ്ട്നിറഞ്ഞു,,,ഞാന് സാരിയുടെ സൈട് എല്ലാംശരിക്ക് പിടിച്ചിട്ടു.. ആരും
ഒന്നും കാണാതിരിക്കാന്..അപ്പോളും അവന്റെമുഴുത്തുപൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന കുണ്ണഎന്റെ
പൂറിനും കുതത്തിനും ഇടയില് കിടന്നുപരാക്രമം കാണിക്കുകയാണ്..ഇപ്പോള്
സാരിയോന്നുപൊക്കികൊടുത്താല്അവന്എന്റെ എല്ലാം
അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു ……

അടിച്ചുപൊട്ടിക്കും, എന്റെ മനസ്പറഞ്ഞു.അപ്പോഴേക്കും . എന്റെ
ഞരമ്പുകള്വലിഞ്ഞുമുറുകാന് തുടങ്ങി,, കണ്ണുകള് രണ്ടുംകിടന്ന് ചക്രംപോലെകറങ്ങാന്
തുടങ്ങി..പൂറ്റിലെ വെള്ളം ജട്ടിയുംനനച്ചുകൊണ്ട് തുടകളില് ആയിത്തുടങ്ങി..ഓഎന്റെ
അമ്മെ എനിക്ക് വയ്യാ,,എല്ലാംകൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിഒഴുകിയിരുന്നെങ്കില്,, ഒരു സമാധാനം
ആയേനെ,,ഇതിപോള് എല്ലാംഇരുന്നുവിങ്ങുകയാണ്,,,ആര്കണ്ടാലും വേണ്ടില്ല ,,,മോനെ
സാരിയുംപാവാടയും കൂടി പൊക്കിയിട്ട് നീനിന്റെ ആ സിംലാ മുളക് ചേച്ചിയുടെകൂതിയില്
കേറ്റി ഒന്ന്ഉടയ്ക്ക് എന്ന് പറയാന്തോന്നി..പക്ഷെ ഒന്ന് മൂളിയാല് മതിഅവന്റെ സാധനം
എന്റെ പൂറ്റില്ഇരിക്കുംഎനിക്കറിയാം,,പക്ഷെആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ??
ഞാന്കണ്ണുംഅടച്ചുപൂട്ടി ചുണ്ടുകള്കടിചുപൊട്ടിച്ച്നില്ക്കവേ , അവന്റെമുഖം എന്റെ
പിടലിയിലും മുടിയിലുംഎല്ലാം ഉമ്മവെച്ചുകൊണ്ട് മുലയില്പിടിച്ചു കളിച്ചിരുന്ന അവന്റെ
കൈ അവന്താഴേക്കു നീക്കി,, ഒരു പാമ്പ്ശരീരത്തിലൂടെ ഇഴയുന്ന അനുഭവംആയിരുന്നു
എനിക്ക്,,ശരീരം ആകെവിറയ്ക്കാന് തുടങ്ങി,,, എന്റെ ദൈവമേ കാര്യങ്ങള്കൈവിട്ടു
പോകുകയാണല്ലോ….അവന് എന്റെഅരകെട്ടിലൂടെ കൈ താഴേക്കുകൊണ്ടുപോയി.. ഓ മോനെ നീ
എന്ത്ചെയ്യാന് പോകുവാ,,,ഓ എന്ത്പറിയെങ്കിലുംചെയ്യെടാമോനെ.. ഹാ ഓ മോനെ എടാ ഹാ
ഊ..എന്റെസിരകളിലൂടെ രക്തംഅതിവേഗം എവിടേയ്ക്ക് ഒക്കെയോപാഞ്ഞുകയറി,, അവന്റെ ഒരു വിരല്
എന്റെകൂതിയില് കടത്തി,അവന്,, നിറകുടത്തില് കല്ലിട്ടത്പോലെ അവന്റെ വിരല്
കയറിയതുംഎന്റെ കൂതിയില് നിറഞ്ഞുനിന്നവെള്ളംചാടി എന്റെതുടകളിലൂടെഒഴുകാന്
തുടങ്ങി,,,അവന് രണ്ടുവിരല് ആഴത്തില് കടത്തി ചലിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ എന്റെ
എല്ലാനിയന്ത്രണവും നഷ്ട്ടമായി.., അവന്റെവിരലുകളുടെ വേഗത ആ ബസിന്റെത്പോലെ കൂടിയും
കുറഞ്ഞും നിന്നപ്പോള്ഒന്നും പ്രതികരിക്കാന് കഴിയാതെ ഞാന് നിന്ന്കൊടുത്തു അവന്റെ
ഇഷ്ട്ടത്തിനായി,,എന്റെ കാലുകള് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനുംസ്പീഡ്കൂട്ടാനുംഎല്ലാം
തുടങ്ങി..എന്റഡ്രൈവര് അങ്കിളേ എങ്ങും നിര്ത്താതെഎന്നെ സ്വര്ഗ്ഗത്തില്എത്തിക്കോ…
അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു ……

എന്റെമനസില് എന്തല്ലമോ വിളിച്ചുപറയാന്ഓടിയെത്തി,,ഒടുവില് ഞാന്
സ്വര്ഗ്ഗത്തില്എത്തി,,എന്റെ സ്വര്ഗ്ഗവാതില്അവന് മൂന്നുവിരലുകള് കൊണ്ട് തുറന്നു,,
എന്റെഉള്ളില് ഉരുണ്ടുകൂടിയ കാര്മേഘം ഒരു പേമാരിയായിപെയ്തിറങ്ങി,, ഒരുപ്രളയം
ആയിരുന്നുഅവിടെ എല്ലാം,,ജെട്ടിയെല്ലാംകരകവിഞ്ഞൊഴുകാന് തുടങ്ങി,, അത്
താഴേക്കുഒലിച്ചിറങ്ങാന്തുടങ്ങി,,,ധ്രുതകര്മ സേനയെവിളിക്കെണ്ടാ സാഹചര്യം ആണ്,,
കൈയ്യില്ആണെങ്കില് ഒരു ടവല് പോലുമില്ല ഒന്ന്തുടയ്ക്കാന്..അവന്റെഅരകെട്ടിന്റെ
ബലംകുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു…പതുക്കെ ഞാന് കൈകള്താഴേക് നീക്കി പാവാടയില് പിടിച്ച്
തുടകളില്എല്ല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന തേന്തുള്ളികള്തുടച്ചുനീക്കി,,അപ്പോളുംഅവന് എന്റെ
പിടലിയില് കടിച്ചുകൊണ്ട്,,, അനങ്ങാതെ നില്ക്കുകയായിരുന്നു,,അവന്റെ നിശ്ചലമായ
ശരീരംവിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എനിക്കുംവെള്ളം പോയി എന്ന്…എനിക്ക്
സ്ഥലകാലബോധം തിരിച്ചുകിട്ടി ഞാന്പുറത്തേക്കുനോക്കിയപ്പോള് ആണ് കാണുന്നത്അതുവരെ
അന്തരീക്ഷം കറുപ്പിച്ചകാര്മേഘം ആര്ത്തിരമ്പി മഴയായിപെയ്തിറങ്ങുന്നത്,, അപ്പോള്
അവന്വീണ്ടുംഎന്റെ മുലയില് ഒന്ന്പിടിച്ചു,,എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു,,ചേച്ചി ബ്ലൗസിന്റെപിന്
ഇട്ടോളൂ,, ബ്രായുടെ ഹൂക്ക് ഇടാന് കഴിയില്ല,,അന്നേരത്തെ ആവേശത്തില് ഊരികളഞ്ഞുഇപ്പോള്
ഇടാന് കഴിയില്ല എന്ന്,,കൊച്ചുപൂറിമോന്,, ഞാന്മനസില്പറഞ്ഞിട്ട്ഒന്ന് ചിരിച്ചു,,ഞാന്
പിന്നെ കുറെ നേരംഎല്ലാംമറന്ന് അങ്ങനെ നിന്നു,, അപ്പോളാണ്കണ്ടക്ട്ടറുടെ ശബ്ദം
കാതുകളില്ഒഴുകിയെത്തിയത്,, ആരാണ് രണ്ടുപേര്പുതുപ്പള്ളിയില് ഇറങ്ങാനുള്ളത്??ആ സാറേ
ഇറങ്ങണം,,, അമ്മെ വാ നമ്മള്ക്ക്ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ആയി..ഞാന്അമ്മയെയും കൂട്ടി
ഇറങ്ങാന് തുടങ്ങി,,എന്നിട്ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോള് പിന്നില് അവന് ഇല്ല,,മനസ്
വല്ലാതെ ഒന്ന് പിടഞ്ഞുപോയി,,എന്റെ ഭഗവാനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന്
കാണാന്കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് എന്ന്മനസുപറഞ്ഞു,,പക്ഷെ അവന്അവിടെഎങ്ങും
ഇല്ലായിരുന്നു,,, നേരത്തെഏതോ സ്റ്റോപ്പില് ഇറങ്ങികാണും അവന്…ഒന്ന്പറയാതെ പോലും..
അലെങ്കിലും ഈആണുങ്ങള് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്കാര്യംകാണാന് അടുത്ത്കൂടും പിന്നെമഷിയിട്ടു
നോക്കിയാല് കാണില്ല,,, ഞാനും അമ്മയുംകൂടി ബസില്നിന്നും ഇറങ്ങി ,,ഞാന്
ഒരിക്കല്ക്കൂടിബസിലേക്ക് നോക്കി,, കണ്ടില്ല,,എങ്ങും ഇല്ല,,അവന് കുറെനേരം
തന്നസുഖത്തിനുനന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാന്അമ്മയെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്കു നടന്നു…

Leave a Reply