അമ്മായി [Xxx]

അമ്മായി Ammayi | Author : Xxx   കഥ എഴുതുന്നത് ആത്യം ആയി ആണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെകിൽ ഷെമിക്കുക, ഇതു എന്റെ തന്നെ കഥയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട്‌ വയസ് ഒരു 40 അടുത്തു കാണും തട്ടിച്ചു ഇരു നിറത്തിലാണ് അവർ വലിയ സുന്ദരി ഒന്നും അല്ല but അവരുടെ മുല ഒരു 46 സൈസ് വരും കുണ്ടി പിന്നെ പറയണ്ട അത്രെയും വിരിഞ്ഞ കുണ്ടി ആണ്, ഭർത്താവ് കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കളി [XXX]

ആദ്യത്തെ കളി Adyathe Kali Author XXX   പാലരുവി എന്ന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ
ഗ്രാമത്തിൽ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകനായ എന്റെ കാമയാത്രകൾ ആണിവിടെ പറയാൻ
പോകുന്നത്. വയസ്സ് 24 ആയങ്കിലും ഇടക്ക് ഒന്നു രണ്ട് വട്ടം മുല സുഖം
അനുഭവിച്ചതല്ലാതെ സെക്സ് എനിക്ക് കിട്ടാകനി ആയിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ
പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് നോർത്തിലേക്ക് തീവണ്ടി കയറിയ എനിക്ക് വേണെമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും
വെടിപ്പുരയിൽ കയറി വെടിവെപ്പ് നടത്താമായിരുന്നു. വെടികളെ പണ്ണില്ല എന്നുള്ള എന്റെ
ഉറച്ച തീരുമാനം […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കളി [XXX]

ആദ്യത്തെ കളി Adyathe Kali Author XXX   പാലരുവി എന്ന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രാമത്തിൽ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകനായ എന്റെ കാമയാത്രകൾ ആണിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വയസ്സ് 24 ആയങ്കിലും ഇടക്ക് ഒന്നു രണ്ട് വട്ടം മുല സുഖം അനുഭവിച്ചതല്ലാതെ സെക്സ് എനിക്ക് കിട്ടാകനി ആയിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് നോർത്തിലേക്ക് തീവണ്ടി കയറിയ എനിക്ക് വേണെമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെടിപ്പുരയിൽ കയറി വെടിവെപ്പ് നടത്താമായിരുന്നു. വെടികളെ പണ്ണില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം […]

Continue reading