തേപ്പ് കാരിയെ പണ്ണി [Xps]

തേപ്പ് കാരിയെ പണ്ണി Theppukaariye Panni | Author : Xps ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളും
ആയിട്ട് പങ്ക് വെക്കാൻ പോവുന്നത്… എന്റെ കഥ ആണ് 🌝 കേട്ടോ.. എന്റെ പേര് ഇർഷാദ് ഞാൻ
ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് എന്റെ ഡിഗ്രി കാലം നടന്ന ഒരു കഥ ആണ്… ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ലാസ്സ്‌
കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ആണ് അവളെ കാണുന്നത് അവളെ പേര് ജുമ്നാ അവൾ ഡിഗ്രിആയിരുന്നു ബട്ട്‌
എന്റെ കോളേജ്ൽ അല്ല അവൾ നാട്ടിൽ തന്നെ […]

Continue reading

തേപ്പ് കാരിയെ പണ്ണി [Xps]

തേപ്പ് കാരിയെ പണ്ണി Theppukaariye Panni | Author : Xps ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളും ആയിട്ട് പങ്ക് വെക്കാൻ പോവുന്നത്… എന്റെ കഥ ആണ് 🌝 കേട്ടോ.. എന്റെ പേര് ഇർഷാദ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് എന്റെ ഡിഗ്രി കാലം നടന്ന ഒരു കഥ ആണ്… ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ആണ് അവളെ കാണുന്നത് അവളെ പേര് ജുമ്നാ അവൾ ഡിഗ്രിആയിരുന്നു ബട്ട്‌ എന്റെ കോളേജ്ൽ അല്ല അവൾ നാട്ടിൽ തന്നെ […]

Continue reading