സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന മനസ് [Xcal]

സ്നേഹം കൊതിക്കും മനസ്സ് Sneham Kothikkunna Manassu | Author : Xcal   കഴപ്പ്
മൂത്താൽ കോഴിക്കോട് ബസ് കയറി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കറങ്ങിയാൽ കഴപ്പ് തീർത്തു
വരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, മനസിന് ഇഷ്ടപ്പട്ട കളി ഒന്നും ഇത് വരെ
കിട്ടിയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരം ദാഹം ആയിരുന്നു ഗേ സെക്സിനോട്, ആ
ഇടക്കാണ് grinder എന്ന ഒരു app പരിജയപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി
എളുപ്പം ആയിരുന്നെങ്കിലും […]

Continue reading

സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന മനസ് [Xcal]

സ്നേഹം കൊതിക്കും മനസ്സ് Sneham Kothikkunna Manassu | Author : Xcal   കഴപ്പ് മൂത്താൽ കോഴിക്കോട് ബസ് കയറി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കറങ്ങിയാൽ കഴപ്പ് തീർത്തു വരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, മനസിന് ഇഷ്ടപ്പട്ട കളി ഒന്നും ഇത് വരെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരം ദാഹം ആയിരുന്നു ഗേ സെക്സിനോട്, ആ ഇടക്കാണ് grinder എന്ന ഒരു app പരിജയപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പം ആയിരുന്നെങ്കിലും […]

Continue reading