കൂവണ്ട കുയിലേ കൂട് കരിഞ്ഞ് പോയി

കുടിയനായ ശശി; ഭാര്യ സുന്ദരി ശശി കുടിച്ച് വന്ന് പോത്തൂ പോലെ കിടന്നുറങ്ങും. ഈ സമയം
അയലത്തെ വീട്ടിലെ സുകുവമായാണ് ഭാര്യയുടെ കളി. ഓലപുര ആയതിനാൽ ഓലയിൽ ഒരു
ദ്വാരമുണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് സുകു കുയിലിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കുവുമ്പോൾ ശശി ടെ ഭാര്യ
ഓലയുടെ ദ്വാരത്തിന്റെ വിടെ വന്ന് സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കും സുകു പുറത്ത് നിന്ന് സാധനം
ലക്ഷ്യമാക്കി ഓലയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ കളി തുടങ്ങും അതാണ് പതിവ് ഒരു ദിവസം ഈ സംഭവം
ശശികണ്ടു ശശി അടുത്ത […]

Continue reading