വിവാഹാനന്തരം മഞ്ജു (kambi master’s)

വിവാഹാനന്തരം മഞ്ജു vivahanantharam Manju Kambikatha bY Kambi
[email protected] മഞ്ജു എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ മകളാണ്. ഈ അടുത്തിടെയാണ്
അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. മഞ്ജു ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും
സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണ്‌. സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മുഖസൌന്ദര്യവും ശരീരവടിവും ഒരേ
അളവിലുള്ള ആരുകണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ്. ഇരുനിറത്തിനും ലേശം മീതെ
നില്‍ക്കുന്ന തുടുത്ത ചര്‍മ്മമുള്ള അവളുടെ ദേഹത്ത് ലവലേശം രോമം ഇല്ല. ഓവല്‍
ആകൃതിയുള്ള മുഖമാണ്. ലേശം ഉയര്‍ന്ന മൂക്കും നേരിയ ചുവന്ന […]

Continue reading

വിവാഹാനന്തരം മഞ്ജു (kambi master’s)

വിവാഹാനന്തരം മഞ്ജു vivahanantharam Manju Kambikatha bY Kambi [email protected] മഞ്ജു എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ മകളാണ്. ഈ അടുത്തിടെയാണ് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. മഞ്ജു ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണ്‌. സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മുഖസൌന്ദര്യവും ശരീരവടിവും ഒരേ അളവിലുള്ള ആരുകണ്ടാലും കൊതിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ്. ഇരുനിറത്തിനും ലേശം മീതെ നില്‍ക്കുന്ന തുടുത്ത ചര്‍മ്മമുള്ള അവളുടെ ദേഹത്ത് ലവലേശം രോമം ഇല്ല. ഓവല്‍ ആകൃതിയുള്ള മുഖമാണ്. ലേശം ഉയര്‍ന്ന മൂക്കും നേരിയ ചുവന്ന […]

Continue reading