കോതമ്പ് പുരാണം 2 [വിശ്വാമിത്രൻ

കോതമ്പ് പുരാണം 2 Kothanbu Puranam Part 2 | Author : Viswamithran [ Previous Part ]   “ശിശിരകാലത്ത് മാത്രം വിടരുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങു കാശ്മീരത്ത്. ഏഴു പുഷ്പങ്ങളുടെ നറുമണവും പതിനെട്ടു സുദന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാദും പത്തു ദൈവീക അപ്സരസുമാരുടെ കാന്തിയും അടങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ പൂവ്! ഋഷിവര്യന്മാരും സാത്വികരും അവരുടെ ലൗകീക ജീവിതം ത്യജിച്ചു അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവാണത്രേ അവർക്കു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അറുതികൾക്കും ശമനം കൊടുക്കുന്നത്!!” “അണ്ടി, എഴീച് […]

Continue reading

കോതമ്പ് പുരാണം [വിശ്വാമിത്രൻ]

കോതമ്പ് പുരാണം Kothanbu Puranam | Author : Viswamithran “ശിശിരകാലത്ത് മാത്രം വിടരുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങു കാശ്മീരത്ത്. ഏഴു പുഷ്പങ്ങളുടെ നറുമണവും പതിനെട്ടു സുദന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാദും പത്തു ദൈവീക അപ്സരസുമാരുടെ കാന്തിയും അടങ്ങിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ പൂവ്! ഋഷിവര്യന്മാരും സാത്വികരും അവരുടെ ലൗകീക ജീവിതം ത്യജിച്ചു അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവാണത്രേ അവർക്കു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അറുതികൾക്കും ശമനം കൊടുക്കുന്നത്!!” “അണ്ടി, എഴീച് പോ മൈരേ, അവന്റെ പൂറ്റിലെ പൂവ്”. അല്ലേലും ജോൺസൺ ഇങ്ങനെയാ. […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN  CLICK
HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY     ^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯
Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w.
A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p. “”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?”” tbm]tZ]v. FÃmw
tbm]n. “”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?”” kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm
Nn«ptfm¶v […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN  CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY     ^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯ Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w. A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p. “”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?”” tbm]tZ]v. FÃmw tbm]n. “”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?”” kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm Nn«ptfm¶v […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 10 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 10 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 10 BY VISWAMITHRAN  SINGLE CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY     sNms*]pfm]n shmÅn Njnªv Mm³ Sn^n¨v `mdnt`¡v fp§n. sb®pwbnÅ Ft¶mXv hwhm^n¡p¶Sn³s_ CX]n H^p A^`näÀ skÅw fp\p§n Nm\pw. AsSÃmw sbXp¯p Na]psf¶v Mm³ N\¡pNq«n. `mdnsâ KW kjn tWm¡n]m Zn¸mÀXvsfâv Hmcohpw tXm]v`äpw dÔn¸n¡p¶ CXWmjn Nm\m³ Njn]pw. Mm³ B […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 9 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 9 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 9 BY VISWAMITHRAN  SINGLE
CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY t`äv B]SnWp ko*pw £f tImUn¡p¶p.
knlzmfn{S³ {NnhvSp KWns¨¶v b_]sbXp¶SntW¡mÄ C^p¶q_p kÀgw fp³bpks^ k]ÊpÅ bp^mSW
dp² hWymhn]psX ln`vbN`]psX D¯ffm] fmSrN]m\v AK´ PpiNÄ. H^p k`n] Np¶pwsI^pkv
Sp^¶p ANt¯m«p F{St]m foä_pNÄ OWWw sI]vSp ANnâN¯v sI_n] fp_nNapw kÀ\ In{S¸\nNapw
hq£vfSt]_n] […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 9 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 9 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 9 BY VISWAMITHRAN  SINGLE CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY t`äv B]SnWp ko*pw £f tImUn¡p¶p. knlzmfn{S³ {NnhvSp KWns¨¶v b_]sbXp¶SntW¡mÄ C^p¶q_p kÀgw fp³bpks^ k]ÊpÅ bp^mSW dp² hWymhn]psX ln`vbN`]psX D¯ffm] fmSrN]m\v AK´ PpiNÄ. H^p k`n] Np¶pwsI^pkv Sp^¶p ANt¯m«p F{St]m foä_pNÄ OWWw sI]vSp ANnâN¯v sI_n] fp_nNapw kÀ\ In{S¸\nNapw hq£vfSt]_n] […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 8 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 8 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 8 BY VISWAMITHRAN  SINGLE CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY                എന്നെ സംബന്ധിച്ചു സംഭവബഹുലമായിരുന്ന ഈ ടൂർ പക്ഷെ ഗോവയിൽ എത്തിയപ്പോ ആകെ മാറി. ഒടുക്കത്തെ മഴ. ബീച്ചിൽ മദാമ്മയുടെ മുലയും കുണ്ടിയും കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവന്റെ മാമന്റെ ബൈനോക്കുലാർസ് അടിച്ചോണ്ട് വന്ന ശിവൻകുട്ടി അണ്ടിപോയ അണ്ണനെ പോലെ അതും […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 7 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 7 Manjurukum Kaalam Part 7 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part മഞ്ഞുരുകും കാലം 7 [വിശ്വാമിത്രൻ] 20New മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 [വിശ്വാമിത്രൻ] 117 മഞ്ഞുരുകും കാലം 5 [വിശ്വാമിത്രൻ] 140 മഞ്ഞുരുകും കാലം 4 [വിശ്വാമിത്രൻ] 168 മഞ്ഞുരുകും കാലം 3 190 മഞ്ഞുരുകും കാലം 2 171 മഞ്ഞുരുകും കാലം 223   ഇടക്കുവെച്ചു നിന്ന് പോയതിൽ വിശ്വാമിത്രൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ തേടുന്നു. ഉടനെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ തകൃതിയായി എഴുത്തി ഇവിടെ പ്രകാശപെടുത്താമെന്ന അറിയിക്കുന്നു. ടൂർ ബസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മടെ സുൽഫിയും […]

Continue reading