ഞാൻ കുണ്ടനായ കഥ-വിജേഷ്

ഞാൻ കുണ്ടനായ കഥ-വിജേഷ് Njan kundan aya kadha bY Vijesh എന്റെ പേര് വിജേഷ്.
എന്നിക്ക് ഉണ്ടായ കുറച്ചു അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് . ഞാൻ ഒരു
ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ 5ആം ക്‌ളാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്നനിക്
ആദ്യം മായി ഒരു സെക്സ് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ആയിയ്
അവന്റെ പേര് നിഖിൽ ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്‌ളാസിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ അവനാണ് […]

Continue reading

ഞാൻ കുണ്ടനായ കഥ-വിജേഷ്

ഞാൻ കുണ്ടനായ കഥ-വിജേഷ് Njan kundan aya kadha bY Vijesh എന്റെ പേര് വിജേഷ്. എന്നിക്ക് ഉണ്ടായ കുറച്ചു അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് . ഞാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ 5ആം ക്‌ളാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്നനിക് ആദ്യം മായി ഒരു സെക്സ് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ആയിയ് അവന്റെ പേര് നിഖിൽ ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്‌ളാസിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ അവനാണ് […]

Continue reading