ബസ് യാത്ര[തൊമ്മിച്ചൻ]

ബസ് യാത്ര Buss Yathra bY Thommichan G_\mNpas¯ H^p hzNm^y Blpb{Sn]n A½s]]pw sNm*v tbm]n«v k^pN]m\v. A½s] Nn«n] H^p hoän C^p¯n]n«v Mm³ A½]psX AXp¯v dhnsâ N¼n]n bnXn¨p Wn¶p. At¸mÄ k`n] Sn^s¡m¶pw CÃm]n^p¶p. dhv– fp³tbm«p tbmsN tbmsN dhn Nm`pNp¯m³ CXfnÃsS]m]n. tW^w hÔy]m]n. bp_¯v fj]psX fqXm¸v. A´^o£w BsN N_p¯n^p*v– NqXn FWn¡v DÅn H^p tbXn tSm¶n. BUyfm]n«m\v C{S]pw Uq^w tbmNp¶Sv. […]

Continue reading

റിയ 2 [തൊമ്മിച്ചൻ]

റിയ 2 [തൊമ്മിച്ചൻ] RIYA PART 2 ORU THOMMICHAN KAMBI bY THOMMICHAN Kambikuttan kambi kathakal | Previous Parts എന്റെ തണുത്ത കൈയികളെ കുലുക്കി അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽകുന്നതു. കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പുറത്തു അപ്പോഴും കൂരിരുട്ടായിരുന്നു.സൈഡിലെ ക്ലോക്ക് ഇൽ നോക്കിയപ്പോൾ സമയം 3 മണിയായിട്ടെ ഉള്ളു. ഞാൻ എഴുനേറ്റു ടേബിൾ വിളക്ക് ഇട്ടു.അച്ഛൻ കട്ടിലിൽ എന്റെ അരികിൽ എന്റെ നേരെയായി ഇരുന്നു. ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൈയിക്കൾ എന്റെ […]

Continue reading