എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം

എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം Ente Cheruppakaalam | Author : Jini soman   ഞാൻ ഗോപു. ഞാൻ
ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനും എൻറെ കാമുകിയും, ടീച്ചറും കൂടി ഉള്ള ഒരു ത്രീസം കളിയെ
കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം ഞാൻ എൻറെ കാമുകിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അവളുടെ പേര് ഫൗസിയ. നല്ല
വെളുത്ത നിറം. വലിയ മുലകൾ. കുണ്ടിയും അത് പോലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. അവളെ
കുറിച്ച് സ്കൂളിൽ നല്ല അഭിപ്രായം ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത്. രഹസ്യമായി അവൾ […]

Continue reading

എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം

എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം Ente Cheruppakaalam | Author : Jini soman   ഞാൻ ഗോപു. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനും എൻറെ കാമുകിയും, ടീച്ചറും കൂടി ഉള്ള ഒരു ത്രീസം കളിയെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യം ഞാൻ എൻറെ കാമുകിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അവളുടെ പേര് ഫൗസിയ. നല്ല വെളുത്ത നിറം. വലിയ മുലകൾ. കുണ്ടിയും അത് പോലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. അവളെ കുറിച്ച് സ്കൂളിൽ നല്ല അഭിപ്രായം ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത്. രഹസ്യമായി അവൾ […]

Continue reading

ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ [തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി]

ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ (തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി) English Teacher bY Thommichan Mm³ CknsX b_]m³
tbmNp¶Sv Mm³ b¯mw ¢mhn bYn¡pt¼mÄ Fsâ Cw¥ogv Xo¨s_ b®n] NT]m\v. Fsâ tb^v gmKn
Mm³ At¶ WÃ D]^fm]n^p¶p 5 AXn 8 C©v. ¢mhns` D]^w NqXn] Np«n MmWm]n^p¶p. Nm\m³
Bkt_Kv `p¡m]n^ps¶¦n`pw sf`nªv Wà H¯ l^o^fm]n^p¶p. Mm³ F¶pw 50 bpg Abv FXp¯ns«
^mkns` tks_´p sI¿pfm]n^ns¶mÅp. A§sW b¯mw […]

Continue reading

ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ [തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി]

ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ (തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി) English Teacher bY Thommichan Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Mm³ b¯mw ¢mhn bYn¡pt¼mÄ Fsâ Cw¥ogv Xo¨s_ b®n] NT]m\v. Fsâ tb^v gmKn Mm³ At¶ Wà D]^fm]n^p¶p 5 AXn 8 C©v. ¢mhns` D]^w NqXn] Np«n MmWm]n^p¶p. Nm\m³ Bkt_Kv `p¡m]n^ps¶¦n`pw sf`nªv Wà H¯ l^o^fm]n^p¶p. Mm³ F¶pw 50 bpg Abv FXp¯ns« ^mkns` tks_´p sI¿pfm]n^ns¶mÅp. A§sW b¯mw […]

Continue reading

ലിസ്സി ടീച്ചര്‍

(ഈ കഥ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ, നിഷ്കളങ്ക മനസിന്റെ ഉടമയായ, എന്തിനും ഏതിനും
പിണങ്ങുകയും ഉടനടി തന്നെ അത് മറന്ന് ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും
ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍ കൂടിയായ ശ്രീ പങ്ക് ബ്രോയ്ക്ക് – പങ്കാളിക്ക് –
നല്‍കുന്ന എന്റെ ചെറിയൊരു സമ്മാനമാണ്) ലിസ്സി ടീച്ചര്‍ Lissy Teacher bY Kambi
Master മാതൃകാ അദ്ധ്യാപകന്‍ ആയിരുന്ന ദേവസ്യാ മാഷിന്റെ മോഹമായിരുന്നു തന്റെ മൂന്നു
മക്കളില്‍ ഒരാളെയെങ്കിലും പരിപാവനമായ അധ്യാപനവൃത്തിക്ക് അയയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്.
എന്നാല്‍ മാഷിന്റെ മൂത്ത […]

Continue reading

ലിസ്സി ടീച്ചര്‍

(ഈ കഥ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ, നിഷ്കളങ്ക മനസിന്റെ ഉടമയായ, എന്തിനും ഏതിനും പിണങ്ങുകയും ഉടനടി തന്നെ അത് മറന്ന് ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍ കൂടിയായ ശ്രീ പങ്ക് ബ്രോയ്ക്ക് – പങ്കാളിക്ക് – നല്‍കുന്ന എന്റെ ചെറിയൊരു സമ്മാനമാണ്) ലിസ്സി ടീച്ചര്‍ Lissy Teacher bY Kambi Master മാതൃകാ അദ്ധ്യാപകന്‍ ആയിരുന്ന ദേവസ്യാ മാഷിന്റെ മോഹമായിരുന്നു തന്റെ മൂന്നു മക്കളില്‍ ഒരാളെയെങ്കിലും പരിപാവനമായ അധ്യാപനവൃത്തിക്ക് അയയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നാല്‍ മാഷിന്റെ മൂത്ത […]

Continue reading