പൂർണിമയുടെ കഷ്ടപ്പാട് 4 [സ്വാതി]

പൂർണിമയുടെ കഷ്ടപ്പാട് 4 Poornimayude Kashttappadu Part 4 | Author : Swathy 
Previous Parts   യൂസുഫ് ന്റെ കൂടെ ഞാനും ആ റൂമിൽ കയറി അയാൾ എന്നെ ആ റൂമിലെ
കട്ടിലിൽ ഇരുത്തി. Ac യുടെ റിമോട്ട് എടുത്ത് ഓൺ ആക്കി. “നി ഇവിടിരിയ്ക് കൊച്ചേ ഞാൻ
ഇതാ വരുന്നു ” അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് റൂം തുറന്നു വെളിയിൽ പോയി. റൂം തണുത്
തുടങ്ങിയിരിയ്കുന്നു. സഹിയ്ക്കാൻ ആകത്തയപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിലിലെ വിരിപ് […]

Continue reading

പൂർണിമയുടെ കഷ്ടപ്പാട് [സ്വാതി]

പൂർണിമയുടെ കഷ്ടപ്പാട് Poornimayude Kashttappadu | Author : Swathy   പൂർണിമയുടെ
കഷ്ടപ്പാട്… ഇതെന്റെ കഥയാണ്, എന്റെ ജീവിതം പൂർണമായും വരച്ചു കാണിയ്ക്കുന്ന എന്റെ
കഥ. ആദ്യമായാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടേൽ ക്ഷമിയ്ക്കണം. ഞാൻ
പൂർണിമ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പാലോട് എന്നാ സ്ഥലത്ത് കുറച്ചു ഉള്ളിലോട്ടാണ് താമസം.
എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും പ്രേമിച്ച വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടു രണ്ടു
വീട്ടുകാരുടെയും എതിർപ്പും അവഗണനയും ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അച്ഛൻ
ആള് വളരെ പാവം […]

Continue reading

അരുണേട്ടൻ 2 [Swathy]

അരുണേട്ടൻ 2 Arunettan Part 2 bY Swathy | Previous Part ^mkns` F¶pw 4 f\n]vNv
Fjpt¶Â¡p¶ Mm³ A¶v F\oätSm 6 Njnªp .^m{Sn]ns` £o\w Nm^\fmNpw . ^mkns`
tWm¡n]m]t¸mÄ A^pt\«sW Nm\m³ Cà Fsâ fp_n]n , fp_n]ms\¦n NSNp Im^n C^n]v¡p¶p .
CWn Mm³ hzbvWsf§mWpw N*Smt\m .G]v– AÃÃ Fsâ lm^o^w tkUWs]Xp¡p¶pfp*v , hzbvWw AÃ .
N«n`n Wn¶p FjptW¡m³ tWm¡n]t¸mÄ Fsâ […]

Continue reading