മൂന്നാറിലെ മോഹമുന്തിരി [സ്വർഗ്ഗീയപറവ]

മൂന്നാറിലെ മോഹമുന്തിരി Moonnarile Mohamunthiri | Author : Swargiya Parava  
ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തികച്ചും ഒരു ഫാന്റസിപ്രണയ കഥ. എങ്ങനെ ആയി തീരും
എന്നറിയില്ല. എന്റെ  പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെന്നെ “പറവ” എന്ന് വിളിക്കാം.
അതെ പറവ, പാറിനടക്കുന്ന പറവ.പാറിനടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറവക്ക് ഒരു കൂടുണ്ട്,
മൂന്നാറിലെ മലമുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കൂട് , നിറയെ മരങ്ങളും കുറച്ചൂടി നടന്നാൽ
വെള്ളച്ചാട്ടവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കാടെന്ന് തന്നെ പറയാം ആ […]

Continue reading

മൂന്നാറിലെ മോഹമുന്തിരി [സ്വർഗ്ഗീയപറവ]

മൂന്നാറിലെ മോഹമുന്തിരി Moonnarile Mohamunthiri | Author : Swargiya Parava   ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തികച്ചും ഒരു ഫാന്റസിപ്രണയ കഥ. എങ്ങനെ ആയി തീരും എന്നറിയില്ല. എന്റെ  പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെന്നെ “പറവ” എന്ന് വിളിക്കാം. അതെ പറവ, പാറിനടക്കുന്ന പറവ.പാറിനടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറവക്ക് ഒരു കൂടുണ്ട്, മൂന്നാറിലെ മലമുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കൂട് , നിറയെ മരങ്ങളും കുറച്ചൂടി നടന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കാടെന്ന് തന്നെ പറയാം ആ […]

Continue reading