പൂച്ചകുട്ടി

പൂച്ചകുട്ടി Poochakkutty bY Sulfath F³sä NTmbm{Sw Wnkn³ tbman]m]n h¦Â¸n¡pN. In¶en¶fm]nt¸m] tNmtaKv bYW¯n³sä dm¡nb{Sfm] H^p t`mZv hbvanNapfm]v Mm³ sIs¶]v¡v Naak*nN]_n. AknsX F³sä tNmtaKv dÍn NdoÀ H^p sI_n] tKm`n s_Zn]m¡n knan¨Sm\v Fs¶. Ak³ tKm`n sI¿p¶ N¬hv{X£³ N¼Wn]n hq¸ÀsskhÀ ASm]n^p¶p F³sä tbmÌv. Ak³ AknsX F³KnWo]_pw. Smfhw Ak³sä NqsX kmXN ko«nÂ. H^p sI_n] 2 sdZv_qw kmÀ¡ koXv. sS*nNp¯pbmas]Xp¯ FWn¡v B […]

Continue reading