എന്നെ പ്രണയിച്ച എന്റെ ടീച്ചർ 2

എന്നെ പ്രണയിച്ച എന്റെ ടീച്ചർ 2 enne pranayicha ente teacher 2 kambikatha
bY:KuTTooS @Muthuchippi.net ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചവർ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു സാങ്കൽപ്പിക
പേരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു .. സാങ്കൽപ്പിക പേര് വച് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു
സുഖമില്ല … എൻറെ കമ്പി സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും
കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം . അടുത്ത പാർട്ടിൽ പരിഹരിക്കാം . പിന്നെ പേജ്
കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും […]

Continue reading