അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 4 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 4 Angane Oru School Vaarshikam Part 4 | Author : Saroja Previous Parts   സൂസി അതിരാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചു ഡ്രസ് മാറുന്നതിനിടയിൽ കെട്ടിയവന്റെ ചോദ്യമാണ് സൂസിയെ ചിന്തയിൽ നിന്നു ഉണർത്തിയത്. ” കുറെ നേരമായല്ലോ ബ്രായും ഇട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ ലീവ് എടുപ്പിക്കുവോ “ഓ പിന്നെ ഇത് കണ്ടു നിങ്ങളെന്തോരും ലീവ് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നെ” ” എന്നാലും ചുവന്ന ബ്രായിൽ നിന്നെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 Angane Oru School Vaarshikam Part 3 | Author : Saroja Previous Parts   അകത്തു വന്നു ഡ്രസ് മാറുന്ന സുജയെ നോക്കി കുറച്ചു നേരമായി നിൽക്കുന്ന വീണ ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു ” എന്ന സുജ ടീച്ചേറെ മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെ” “ഓ ഭയങ്കര മഴ അല്ലെ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു അതാ” ” സച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് പയ്യൻ” ” അതെന്ന വീണ ടീച്ചേറെ അങ്ങനെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 Angane Oru School Vaarshikam Part 3 | Author : Saroja Previous Parts   അകത്തു വന്നു ഡ്രസ് മാറുന്ന സുജയെ നോക്കി കുറച്ചു നേരമായി നിൽക്കുന്ന വീണ ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു ” എന്ന സുജ ടീച്ചേറെ മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെ” “ഓ ഭയങ്കര മഴ അല്ലെ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു അതാ” ” സച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് പയ്യൻ” ” അതെന്ന വീണ ടീച്ചേറെ അങ്ങനെ […]

Continue reading