മൗനരാഗം 1 [sahyan]

മൗനരാഗം 1 Maunaraagam | Author : Sahyan   “ഹിരനെ ആ ബാനർ കൊറച്ചൂടി മുകളിലേക്ക്
വലിച്ചു പിടിച്ചേ…… നിന്റെ ഭാഗത്തു അല്പം ചരിഞ്ഞ നില്കുന്നെ “… “ഡാ കോപ്പേ എന്റെ കൈ
ഇത്ര പൊങ്ങുകയുളൂ… അടിയിൽ നിന്ന് ഡയലോഗ്‌ അടിക്കലെ ” “ഒരു പണി ഏറ്റെടുത്താൽ അത്
നല്ലരീതിയിൽ ചെയ്യണ്ട മോനെ ഹിരാ”…… “ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നിലെ മോനെ ചെയർമാനെ”………… ‘ഓ
തമ്പുരാന്‍… നീ ആ ടോണിനെ കണ്ടോ അവൻ ഇതിവിടെ പോയേക്ക…….. നീ ഒന്ന് […]

Continue reading

മൗനരാഗം 1 [sahyan]

മൗനരാഗം 1 Maunaraagam | Author : Sahyan   “ഹിരനെ ആ ബാനർ കൊറച്ചൂടി മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ചേ…… നിന്റെ ഭാഗത്തു അല്പം ചരിഞ്ഞ നില്കുന്നെ “… “ഡാ കോപ്പേ എന്റെ കൈ ഇത്ര പൊങ്ങുകയുളൂ… അടിയിൽ നിന്ന് ഡയലോഗ്‌ അടിക്കലെ ” “ഒരു പണി ഏറ്റെടുത്താൽ അത് നല്ലരീതിയിൽ ചെയ്യണ്ട മോനെ ഹിരാ”…… “ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നിലെ മോനെ ചെയർമാനെ”………… ‘ഓ തമ്പുരാന്‍… നീ ആ ടോണിനെ കണ്ടോ അവൻ ഇതിവിടെ പോയേക്ക…….. നീ ഒന്ന് […]

Continue reading