യാഥാർത്യം 1 [Ryuk]

യാഥാർത്യം 1 Yadhardhyam Part 1 | Author : Ryuk   ടൈറ്റില് പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു
സാദാരണ കമ്പി കഥയുടെ തലത്തിലും, മൂഡിലും അല്ല, ഒരു 22 വയസുകാരൻ അവന്റ ലൈഫിൽ നിന്നും
മനസിൽകിയ കുറച്ച് യാഥ്യാർഥ്യങ്ങളും സത്യങ്ങളും ആണ്. കമ്പികഥകിളിലെ പോലെ ഈ കഥയിൽ
ശരീര വർണ്ണവും, ആലില വയറും തേങ്ങയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാദാരണ എല്ലാവരുടെയും
പോല്ലേ എന്റെ മനസിലെ കാമ ചിന്തകൾ ഒക്കെ ഒരു 8ആം തരം മുതൽ ആണ് […]

Continue reading

യാഥാർത്യം 1 [Ryuk]

യാഥാർത്യം 1 Yadhardhyam Part 1 | Author : Ryuk   ടൈറ്റില് പോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു സാദാരണ കമ്പി കഥയുടെ തലത്തിലും, മൂഡിലും അല്ല, ഒരു 22 വയസുകാരൻ അവന്റ ലൈഫിൽ നിന്നും മനസിൽകിയ കുറച്ച് യാഥ്യാർഥ്യങ്ങളും സത്യങ്ങളും ആണ്. കമ്പികഥകിളിലെ പോലെ ഈ കഥയിൽ ശരീര വർണ്ണവും, ആലില വയറും തേങ്ങയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാദാരണ എല്ലാവരുടെയും പോല്ലേ എന്റെ മനസിലെ കാമ ചിന്തകൾ ഒക്കെ ഒരു 8ആം തരം മുതൽ ആണ് […]

Continue reading