ഇത് അവരുടെ കഥ [Roopasree]

ഇത് അവരുടെ കഥ Ethu Avarude Katha | Author : Roopasree   രണ്ടായിരത്തി പത്തിൻറെ
പകുതിയിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. നാല്പതുകാരിയായ   അനിത   ആണ് കഥാ നായിക. ഒരു 
അനിതയുടെ  ഭർത്താവു വിദേശത്താണ്. രണ്ടു മക്കളാണ് അനിതയ്ക്ക്  . മൂത്തവൻ അരുൺ .
ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി  പഠിക്കുന്നു. ഇളയവൻ  സന്ദീപ് പ്ലസ്ടു പഠിക്കുന്നു . അനിതയുടെ 
അനിയത്തിക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സന്ദീപ് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിത്തം
ഒക്കെ ഇവിടെ അനിതയും  അരുണും മാത്രം […]

Continue reading

ഇത് അവരുടെ കഥ [Roopasree]

ഇത് അവരുടെ കഥ Ethu Avarude Katha | Author : Roopasree   രണ്ടായിരത്തി പത്തിൻറെ പകുതിയിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. നാല്പതുകാരിയായ   അനിത   ആണ് കഥാ നായിക. ഒരു  അനിതയുടെ  ഭർത്താവു വിദേശത്താണ്. രണ്ടു മക്കളാണ് അനിതയ്ക്ക്  . മൂത്തവൻ അരുൺ . ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി  പഠിക്കുന്നു. ഇളയവൻ  സന്ദീപ് പ്ലസ്ടു പഠിക്കുന്നു . അനിതയുടെ  അനിയത്തിക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സന്ദീപ് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിത്തം ഒക്കെ ഇവിടെ അനിതയും  അരുണും മാത്രം […]

Continue reading