ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 7 [Robin Hood]

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 7 Life of Haimachechi Part 7  bY Robin Hood | Latest stories by Robin Hood പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം. ഹൈമ തന്റെ മാത്രം മുറിയിലെ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങി. എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലേ ദിവസം സന്ദീപും നെബീലും അവളെ കളിക്കാനായി കയറി വന്ന അതെ വാതിൽ! പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റും നോക്കിയ അവൾ നഗ്നപാദയായി സന്ദീപിനെ വീട്ടിലേക്ക് ചുവടുകൾ വച്ചു. വിശാലമായ തന്റെ പറമ്പു പിന്നിട്ടു സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിന്നടുത്തെത്തിയ ഹൈമ […]

Continue reading

കക്കോൾഡ്@ദുബായ് [Robin Hood]

കക്കോൾഡ്@ദുബായ് Authro : Robin Hood   ഒന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് എനിക്കുണ്ടായ
ഒരനുഭവമാണിത്. ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തെണ്ടി കൊണ്ടിരുന്ന സമയം. ജോലി കിട്ടാത്തതിൽ
ഉള്ള വിഷമം ഞാൻ മാറ്റിയിരുന്നത് പോൺ സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചും അത്യാവശ്യം വെള്ളമടിയും
മറ്റുമായി ആണ്. എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരു വിധം നല്ല ജോലി കിട്ടിപ്പോയി. അത്
കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയായിരുന്നു അപ്പോൾ. ഞാൻ ചില ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ
സന്ദർശിക്കുകയും അതിൽ ചിലരെ പരിചയപ്പെടുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ […]

Continue reading

കക്കോൾഡ്@ദുബായ് [Robin Hood]

കക്കോൾഡ്@ദുബായ് Authro : Robin Hood   ഒന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം മുൻപ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരനുഭവമാണിത്. ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തെണ്ടി കൊണ്ടിരുന്ന സമയം. ജോലി കിട്ടാത്തതിൽ ഉള്ള വിഷമം ഞാൻ മാറ്റിയിരുന്നത് പോൺ സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചും അത്യാവശ്യം വെള്ളമടിയും മറ്റുമായി ആണ്. എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരു വിധം നല്ല ജോലി കിട്ടിപ്പോയി. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയായിരുന്നു അപ്പോൾ. ഞാൻ ചില ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അതിൽ ചിലരെ പരിചയപ്പെടുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 6 [Robin Hood]

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 6 Life of Haimachechi Part 6  bY Robin Hood | Latest stories
by Robin Hood   sskNn]SnWv £fmb\w. C¯n^n Woa¡qXpSÂ D*m]n^p¶Sv sNm*m\v sskNn]Sv.
Wdo tbm] Un¡nt`¡v ssif tWm¡ns¡m*p Wn¶p. “”CSn§sW kn«m bänÃtÃm””…AkÄ In´n¨p…””
Culz^m…CSnWp F§sW]m\v H^p AkhmWw D*m¡pN?”” A§sW Wn¡pt¼mjm\v kaknW¸p_¯p Wn¶v tN«
bmUbYW lЯnsâ DXf kakp Sn^nªp At§m«v– k¶Sv. ASv ssif]psX koXnWp […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 6 [Robin Hood]

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 6 Life of Haimachechi Part 6  bY Robin Hood | Latest stories by Robin Hood   sskNn]SnWv £fmb\w. C¯n^n Woa¡qXpS D*m]n^p¶Sv sNm*m\v sskNn]Sv. Wdo tbm] Un¡nt`¡v ssif tWm¡ns¡m*p Wn¶p. “”CSn§sW kn«m bänÃtÃm””…AkÄ In´n¨p…”” Culz^m…CSnWp F§sW]m\v H^p AkhmWw D*m¡pN?”” A§sW Wn¡pt¼mjm\v kaknW¸p_¯p Wn¶v tN« bmUbYW lЯnsâ DXf kakp Sn^nªp At§m«v– k¶Sv. ASv ssif]psX koXnWp […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 5

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 5 Life of Haimachechi Part 5  bY Robin Hood | Latest stories by Robin Hood   കഥയ്ക്ക് മുൻപ് രണ്ടു വാക്ക്.ഹൈമയുടെ കഥ അയക്കാൻ വൈകിയതിന് എല്ലാ വായനക്കാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാല എഴുതാനുള്ള മൂഡ് തീരെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യം ഫുൾ കഥ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എഴുതിതുടംഗിയാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് മുഴുവനാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടും അതിനു പറ്റാതെ വരുമ്പോഴുള്ള വിഷമവും ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സംഗതി പിറകോട്ടു പോകും. അതൊക്കെ പോട്ടെ… […]

Continue reading

വിശുദ്ധർ പറയാതിരുന്നത്

വിശുദ്ധർ പറയാതിരുന്നത് VISHUDHAR PARAYATHIRUNNATHU bY ROBINHOOD കിഴക്കു വെള്ള
കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല…പ്ലാവുങ്കൽ വീട്ടിൽ ആരും
എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാലരക്ക് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തു ഉറങ്ങിയിരുന്നതാണ്
സിസിലി. പക്ഷെ കൃത്യം നാലേ ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ അവർ കണ്ണു തുറന്നു.
അതങ്ങനെയാണ്…അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലും കൃത്യം ഇതേ സമയത്തു തന്നെ അവർ
എഴുന്നേൽക്കും. കാരണം ഈ പതിവ് അവർ കുട്ടക്കാലം മുതലേ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നതാണ്.
കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം ഔസ് മുതൽ. ആ സമയത്താണ് അവർ ആദ്യ കുർബാന കൈക്കൊണ്ടത്. […]

Continue reading

വിശുദ്ധർ പറയാതിരുന്നത്

വിശുദ്ധർ പറയാതിരുന്നത് VISHUDHAR PARAYATHIRUNNATHU bY ROBINHOOD കിഴക്കു വെള്ള കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല…പ്ലാവുങ്കൽ വീട്ടിൽ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാലരക്ക് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തു ഉറങ്ങിയിരുന്നതാണ് സിസിലി. പക്ഷെ കൃത്യം നാലേ ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ അവർ കണ്ണു തുറന്നു. അതങ്ങനെയാണ്…അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലും കൃത്യം ഇതേ സമയത്തു തന്നെ അവർ എഴുന്നേൽക്കും. കാരണം ഈ പതിവ് അവർ കുട്ടക്കാലം മുതലേ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നതാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാം ഔസ് മുതൽ. ആ സമയത്താണ് അവർ ആദ്യ കുർബാന കൈക്കൊണ്ടത്. […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 4

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 4 Life of Haimachechi Part 4  bY Robin Hood | Latest stories by Robin Hood   ശ്രീദേവി ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജയശങ്കറിന്റെ മനസ്സ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് വിങ്ങുകയായിരുന്നു. കാര്യം ഡോക്ടർ ഇതു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കണ്ടാൽ മതി എന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ക്ലാസ്സ്‌ കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും…. അയാൾ തന്റെ പ്രീമിയർ പദ്മിനി ഒരു ബാറിലേക്ക് വിട്ടു. അവിടെ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു ഒരു ഫുള്ളും വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 3

ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി 3   Life of Haimachechi Part 3  bY Robin Hood | Latest stories by Robin Hood   ഹൈമചേച്ചി 1ഉം 2 ഉം വായിച്ചിട്ടില്ലേ? വായിക്കാത്തവർ വായിക്കുക. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ കഥ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പല വട്ടം ആലോചിച്ചതാണ്. കാരണം അതിന്റെ മൂനാം ഭാഗം ഒരിക്കൽ ഞാൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തു ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. നാൽപതു പേജ് ഒക്കെ […]

Continue reading