രാജുവിന്റെ സജ്‌ന 2

രാജുവിന്റെ സജ്‌ന 2 RAJUVINTE SAJNA Part 2 MALAYALAM KAMBIKATHA bY Riyas swal Previous Part     kn^iw ASm\v– KoknS¯n b` hf]§an`pw hKv–W AWpekn¨n^p¶Sv.. hz´w B{Pi§Ä DÅns`mSp¡n knNm^§an`m¯ fWpgy K·fm]n^p¶p AkÄ C¶s` ks^.. bs£ C¶v AkÄNv AkWp*v.. Ssâ Cã§Ä fWÊn`m¡n Ssâ FÃm B{Pi§apw Wn_tkän S¶ ^mKptk«³.. AkÄ bSnkptbms` tfmsW h-vNqan kn«v AXp¡a]n N]_n..sbs«¶v tcm¬ _nRv sI]vSp.. A½m]n […]

Continue reading

രാജുവിന്റെ സജ്‌ന

രാജുവിന്റെ സജ്‌ന RAJUVINTE SAJNA MALAYALAM KAMBIKATHA bY Riyas swal സജ്‌ന വയസ്സ്
ഏകദേശം ഒരു 27 ആയിക്കാണും.. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വർഷം 8 കഴിഞ്ഞു.. ഭർത്താവ് ഷമീർ കാണാൻ
സുമുഖൻ സുന്ദരൻ.. എങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം
അയാൾ ഗൾഫിലാണ് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ വന്നാൽ വന്നു .. അവളൊരു മാദക തിടമ്പാണ്..
വെളുത്ത നിറം തടിച്ചു കൊഴുത്ത ശരീരം.. നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രായക്കാരുടെയും പ്രധാന വാണ
റാണി..പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു […]

Continue reading

രാജുവിന്റെ സജ്‌ന

രാജുവിന്റെ സജ്‌ന RAJUVINTE SAJNA MALAYALAM KAMBIKATHA bY Riyas swal സജ്‌ന വയസ്സ് ഏകദേശം ഒരു 27 ആയിക്കാണും.. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വർഷം 8 കഴിഞ്ഞു.. ഭർത്താവ് ഷമീർ കാണാൻ സുമുഖൻ സുന്ദരൻ.. എങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതൊന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അയാൾ ഗൾഫിലാണ് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ വന്നാൽ വന്നു .. അവളൊരു മാദക തിടമ്പാണ്.. വെളുത്ത നിറം തടിച്ചു കൊഴുത്ത ശരീരം.. നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രായക്കാരുടെയും പ്രധാന വാണ റാണി..പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു […]

Continue reading