കക്ഷം വടിക്കാത്ത പെണ്ണ് [റെജി]

കക്ഷം വടിക്കാത്ത പെണ്ണ് Story : Kaksham vadikkatha Pennu | Author : Reji   ജോലി
ഉണ്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്……. എല്ലാറ്റിനും അതിന്റെതായ
അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.. ഇക്കാലത്തു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ കുടുംബം
നന്നായി കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയൂ…… ജോലിക്ക് പിന്നാലെ ഉള്ള ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നു
കേറുമ്പോൾ മൊത്തം താളം തെറ്റും….  എന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിലോ…. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ…. ബാലൻ പിള്ളയും ഭാര്യ ശാരദാമ്മയും ഇത് പോലൊരു […]

Continue reading

കക്ഷം വടിക്കാത്ത പെണ്ണ് [റെജി]

കക്ഷം വടിക്കാത്ത പെണ്ണ് Story : Kaksham vadikkatha Pennu | Author : Reji   ജോലി ഉണ്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്……. എല്ലാറ്റിനും അതിന്റെതായ അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.. ഇക്കാലത്തു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ കുടുംബം നന്നായി കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയൂ…… ജോലിക്ക് പിന്നാലെ ഉള്ള ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നു കേറുമ്പോൾ മൊത്തം താളം തെറ്റും….  എന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിലോ…. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ…. ബാലൻ പിള്ളയും ഭാര്യ ശാരദാമ്മയും ഇത് പോലൊരു […]

Continue reading

കക്ഷം വടിക്കാത്ത പെണ്ണ് [റെജി]

കക്ഷം വടിക്കാത്ത പെണ്ണ് Story : Kaksham vadikkatha Pennu | Author : Reji   ജോലി ഉണ്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്……. എല്ലാറ്റിനും അതിന്റെതായ അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.. ഇക്കാലത്തു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ കുടുംബം നന്നായി കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയൂ…… ജോലിക്ക് പിന്നാലെ ഉള്ള ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നു കേറുമ്പോൾ മൊത്തം താളം തെറ്റും….  എന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിലോ…. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ…. ബാലൻ പിള്ളയും ഭാര്യ ശാരദാമ്മയും ഇത് പോലൊരു […]

Continue reading