ഗൃഹപ്രവേശം 2

ഗൃഹപ്രവേശം 2 Grihapravesham Part 2 bY Rathikuttan | Previous Parts   kn_]mÀ¶ N^§Ä sNm*v tZmÀ im³ZnÂ`vbSps¡ bnXn¨v Sn^n¨p… fq©n…. sZmÀ t`m¡vZm\p…. AXnsbman…km tbmNmw.. sINp¯msWs¶ Sn^n¨v bnXn¨v Xnkn]psX fp¶n sNm*n^p¯n. A¸w NjnMs¸m fpXn XÆ`psNm*v sN«n sk¨v tI¨n k¶p. WnW¡v Npan¡pNs]m¶pw tkt*? tkm tk*m… Npan ho³ Nm\m³ Njn]m¯Sn`pÅ Wn^ml Fsâ f_pbXn]n fpj§n Wn¶p.. tbm]n Npan¡Xm… F¶v b_ªp […]

Continue reading

ഗൃഹപ്രവേശം 1

ഗൃഹപ്രവേശം 1 Grihapravesham Part 1 bY Rathikuttan timÌ`n Wn¶v ko«pNmÀ tbm]tSmsX
MmWmsN H«s¸« AkØ]n`m]nt¸m]n. b^nI]¡m^pw hpir¯p¡apfnÃmsS, bm`¡m«vNm^Wm] Mm³,
Sn^pkW´bp^s¯ Ab^nInSfm] Ø`¯v F©nWn]_nwPv Smfhn¨v bYn¡m³ SpX§p¶p.BUyUnW§Ä
b^nI]s¸X`ntâSm]n^p¶p.. hifp_n]·ms^]pw At´kmÊnNta]pw tNmtaKv tfävhnsW]pw……
CX]v¡nX]v¡v ko«nt`¡v ]m{S]pw hnWnf Nm\`pw I^¡v sb®p§sa tWm¡n BhzUn¡pN]psfms¡
sI]vsSm^p kÀgw sb«¶m\p NX¶v tbm]Sv. CSnWnX]v¡v koXnsâ bpSn¡n¸\n] A¨³
bqÀ¯n]m¡pN]pw sI]vSp. Pri{btklW¯nWp Nq«pNms^s]ms¡ sNm*v tbm]n AXnsbman]m¡\wsf¶v
[…]

Continue reading

ഗൃഹപ്രവേശം 1

ഗൃഹപ്രവേശം 1 Grihapravesham Part 1 bY Rathikuttan timÌ`n Wn¶v ko«pNmÀ tbm]tSmsX MmWmsN H«s¸« AkØ]n`m]nt¸m]n. b^nI]¡m^pw hpir¯p¡apfnÃmsS, bm`¡m«vNm^Wm] Mm³, Sn^pkW´bp^s¯ Ab^nInSfm] Ø`¯v F©nWn]_nwPv Smfhn¨v bYn¡m³ SpX§p¶p.BUyUnW§Ä b^nI]s¸X`ntâSm]n^p¶p.. hifp_n]·ms^]pw At´kmÊnNta]pw tNmtaKv tfävhnsW]pw…… CX]v¡nX]v¡v ko«nt`¡v ]m{S]pw hnWnf Nm\`pw I^¡v sb®p§sa tWm¡n BhzUn¡pN]psfms¡ sI]vsSm^p kÀgw sb«¶m\p NX¶v tbm]Sv. CSnWnX]v¡v koXnsâ bpSn¡n¸\n] A¨³ bqÀ¯n]m¡pN]pw sI]vSp. Pri{btklW¯nWp Nq«pNms^s]ms¡ sNm*v tbm]n AXnsbman]m¡\wsf¶v […]

Continue reading