വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! 2 [രതിദേവൻ]

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! 2 Verenthina Mulayil Part 2 | Author : Rathidevan [ Previous Part ]   6 നും         6.30 നും          ഇടയിൽ          ബെഡ് കോഫിക്ക്         വേണ്ടി           കണ്ണ്         തിരുമ്മി        എണീക്കുന്നതാ          […]

Continue reading

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! [രതിദേവൻ]

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! Verenthina Mulayil | Author : Rathidevan ഇത്   കഥയാണ്….
അതിശയോക്തിയോ      അതിഭാവുകത്വമോ       അശേഷം   ഇല്ല കഥാ      പാത്രങ്ങളുടെ       
പേര്  യഥാർത്ഥ മല്ല   ജയമോഹനും          രജനിയുമായി            വിവാഹിതരായിട്ട്   
 കഷടിച്ച്          ആറ്      മാസമേ      ആയിക്കാണു സർക്കാർ  […]

Continue reading

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! [രതിദേവൻ]

വേറെന്തിലാ….? മുലയിൽ..! Verenthina Mulayil | Author : Rathidevan ഇത്   കഥയാണ്…. അതിശയോക്തിയോ      അതിഭാവുകത്വമോ       അശേഷം   ഇല്ല കഥാ      പാത്രങ്ങളുടെ        പേര്  യഥാർത്ഥ മല്ല   ജയമോഹനും          രജനിയുമായി            വിവാഹിതരായിട്ട്     കഷടിച്ച്          ആറ്      മാസമേ      ആയിക്കാണു സർക്കാർ  […]

Continue reading