കോളേജ് ഫെസ്റ്റും കോർഡിനേറ്റർ ടീച്ചറും [SameerM]

കോളേജ് ഫെസ്റ്റും കോർഡിനേറ്റർ ടീച്ചറും College Festum Cordinator Teacherum | Author : Sameer M   കഴിഞ്ഞ കഥയിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആണ്  ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. എന്നെ ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം . ഞാൻ സമീർ . എറണാകുളം ആണ് സ്വദേശം, ബിസിനസ് ആൺ തൊഴിൽ.26 വയസ്സുണ്ട്.   ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ കോളേജ് കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. എറണാകുളത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം. […]

Continue reading

നോട്ടുനിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സൗഭാഗ്യം [ആദി]

നോട്ടുനിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന സൗഭാഗ്യം Notunirodhanam Konduvanna Saubhagyam | Author : Aadhi   എന്റെ ‘ഒരു വിഷുക്കാലത്തെ ട്രെയിൻ യാത്ര‘ എന്ന ലേഖനത്തിനു നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പ്രചോദനമായത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനു ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അത് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്പം എരിവും പുളിയും ചേർത്ത ഒരു യാത്രാ വിവരണമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് തികച്ചും സങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് കഥകളോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ […]

Continue reading