പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം [ബ്രോബ്ഡിങ്നാഥ് പ്രഭു]

പ്രപഞ്ച പര്യവേഷണം Prapanja Paryaveshanam | Author : Don Of Brobdingnath   ഇത് ഒരു വെറും കമ്പി കഥയല്ല.ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്.അവന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കഥകൾ അവന്റെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മുടെ കഥ അധികം intro ഇട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ!കൊറോണ എന്ന ദുരന്തം ഇത്രയധികം ആഘാതം ഏല്പിക്കാത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകം ആണിത്. ആഹ് പിന്നെ ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സങ്കല്പികമാണ് , ഇനിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ […]

Continue reading