ആലങ്കാട്ട് തറവാട് 3 [Power Game]

ആലങ്കാട്ട് തറവാട് 3 Alankott Tharavaadu Part 3 Author : Power Game Previous
Parts | Part 1 | Part 2 |     ഞങ്ങളെയും കാത്ത് അമ്മ വാതിൽക്കൽ
നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. “ മഴ ഇത്രയും കൂടുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ കുട തന്നു
വിടുമായിരുന്നു.” “ ഞങ്ങളും ഇത്രയും കൂടുമെന്ന് കരുതിയില്ല.” ഞാൻ റൂമിലേക്ക് നടന്നു
ചേച്ചി അമ്മയെ അനുഗമിച്ചു.എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല കട്ടിലിൽ
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു നോക്കി രക്ഷയില്ല.ഇന്ന് നടന്ന […]

Continue reading