പാർവ്വതീകാമം – 4

പാർവ്വതീകാമം – 4 Parvathi Kamam Part 4 bY പഴഞ്ചന്‍ | Click here to read all
parts ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി പാർവ്വതിയും കുട്ടനും സന്ദീപും അടുക്കളയിൽ നിന്നും
ഡൈനിംഗ് ടേബിളിനടുത്തെത്തി.  ഡൈനിംഗ് ടേബിളിൽ സന്ദീപിനെതിരെയാണ് കുട്ടൻ ഇരുന്നത്. “
അച്ഛൻ കഴിക്കുന്നില്ലേടാ… ” കുട്ടന്റെ അരികിൽ അവനോട് ചേർന്നിരുന്ന് പാർവ്വതി
സന്ദീപിനോട് ചോദിച്ചു. “ അച്ഛൻ വെള്ളമടിച്ച് ഓഫായി ഉറങ്ങി… ദേ… ഹാളിൽ തന്നെ
കിടന്നുറങ്ങുകയാ…  ” രമേശനെ ചൂണ്ടി സന്ദിപ് പറഞ്ഞു. “ എന്നാ അവിടെ […]

Continue reading

പാർവ്വതീകാമം – 4

പാർവ്വതീകാമം – 4 Parvathi Kamam Part 4 bY പഴഞ്ചന്‍ | Click here to read all parts ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി പാർവ്വതിയും കുട്ടനും സന്ദീപും അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഡൈനിംഗ് ടേബിളിനടുത്തെത്തി.  ഡൈനിംഗ് ടേബിളിൽ സന്ദീപിനെതിരെയാണ് കുട്ടൻ ഇരുന്നത്. “ അച്ഛൻ കഴിക്കുന്നില്ലേടാ… ” കുട്ടന്റെ അരികിൽ അവനോട് ചേർന്നിരുന്ന് പാർവ്വതി സന്ദീപിനോട് ചോദിച്ചു. “ അച്ഛൻ​ വെള്ളമടിച്ച് ഓഫായി ഉറങ്ങി… ദേ… ഹാളിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുകയാ…  ” രമേശനെ ചൂണ്ടി സന്ദിപ് പറഞ്ഞു. “ എന്നാ അവിടെ […]

Continue reading