ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ [പഞ്ചമി ]

ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ Njan Autokkaran Part 1 bY Panchami Fsâ tb^v b©fn ….-! l^n¡pw HÅ
tb^v AÃ tNt«m ….?? Mm³ BUyfm]n B\v NT FjpSp¶Sv …..-! Fsâ hpir¯p ‘ Np«³ ‘ B\v
FWn¡v F§sW H^p NT FjpSm³ hmiI^yw D*m¡n S¶Sv ….– NT km]n¨n«p BßmÀ°fm]pw Aen{bm]§Ä
b_]\w ….- Cu Fan] N`mNm^sW AWp{Pin¡pw F¶ {bSo£t]mXpNqXn Mm³ SpX§pN]m\v……-! Hmt«m
ss{ZkÀ […]

Continue reading