ഒരു ദൽഹി കഥ-2

ഒരു ദൽഹി കഥ – 2 Oru Delhi Kadha 2 Author:Archana | PREVIOUS ആദ്യഭാഗത്ത് ചെറിയ
പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നടന്നത് . വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ . തുടരട്ടെ. തിരിച്ച്
ഹോട്ടലിലെത്തിയപ്പോൾ സമയം മൂന്നരയായിരുന്നു .ഇടത്തരക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഹോട്ടലാണ് ഡിപ്ലോമാറ്.   ശരിക്കും ഞാൻ എന്ജോയ് ചെയ്‌യുകയായിരുന്നു നമ്മളെ ആരും
അറിയാത്ത തിരക്ക് പിടിച്ച ആ തലസ്ഥാനത്ത് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം
പന്ത്രണ്ട് ദിവസം.   ആദ്യ ശ്രമം എന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും സാമാന്യ വലുപ്പമുള്ള
[…]

Continue reading