ദി മിസ്ട്രസ് 12 [Play boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 12 The Misterss Part 12 | Author : Play Boy | Previous Part   വീണ്ടും വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിരുന്നു. “അനു” ….. ക്രൂരയാണവൾ, എന്തിനും മടിയില്ലാത്തവൾ .സുധിയുടെ മനസ് അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു.പക്ഷെ കൈകൾ പോലും അനക്കാനാകാതെ ഒന്നു ഒച്ചവക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അവൻ അവിടെ കിടന്നു. സുധിയുടെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അനു ആ സൂചി അവന്റെ ബോളുകളിലേക്ക് […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 11 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 11 The Misterss Part 11 | Author : Play Boy | Previous Part   ആദ്യം തന്നെ ഈ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പല തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് ഈ ഭാഗം എഴുതുന്നത്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കമന്റുകളായി ഈ ഭാഗത്തിലും രേഖപ്പടുത്തുക. എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ -Playboy   സുധി അനുവിനോടൊപ്പം “സുധി ആ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് 10 […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 10 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 10 The Misterss Part 10 | Author : Play Boy | Previous Part  
ആദ്യമായി തന്നെ വെെകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു . തിരക്കായതിനാലാണ് എഴുതാത്തത് . ഇത്
പെട്ടന്ന് തട്ടിക്കുട്ടിയതാണ്. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക.   മുഖത്ത്
മാസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുധിക്ക് വ്യക്തമായി ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ  മഞ്ഞ
നിറത്തിൽ എന്താ ഒന്ന് അവളുടെ ഗുദത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. സുധിയുടെ
നെഞ്ച് പട പടാ ന്ന് […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 10 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 10 The Misterss Part 10 | Author : Play Boy | Previous Part   ആദ്യമായി തന്നെ വെെകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു . തിരക്കായതിനാലാണ് എഴുതാത്തത് . ഇത് പെട്ടന്ന് തട്ടിക്കുട്ടിയതാണ്. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക.   മുഖത്ത് മാസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുധിക്ക് വ്യക്തമായി ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ  മഞ്ഞ നിറത്തിൽ എന്താ ഒന്ന് അവളുടെ ഗുദത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. സുധിയുടെ നെഞ്ച് പട പടാ ന്ന് […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 9 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 9 The Misterss Part 9 | Author : Play Boy | Previous Part     ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. കമന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കമന്റുകളാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പ്രേചോദനം തരുന്നത്. അതിനാൽ കമന്റ് സ് രേഖപ്പെടുത്തുക.   മുഖത്ത് വെള്ളം വീഴുമ്പോഴാണ് സുധി കണ്ണുകൾ തുറന്നത്. അപ്പോഴും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം വീണു കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ പതിയെ കണ്ണു തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ കണ്ണുകൾ […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 8 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 8 The Misterss Part 8 | Author : Play Boy | Previous Part   ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പ്രചോദനം തരുന്നത്. സമയ കുറവ് മൂലമാണ് കഥകൾ എഴുതുവാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ഭാഗം എഴുതിയത്. എന്റെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും വേണ്ടി ഈ ഭാഗം സമർപ്പിക്കുന്നു.   “ആ ഒരു ദിവസം […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 7 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 7 The Misterss Part 7 | Author : Play Boy | Previous Part   കുറച്ചു
നാളെത്തെ ഇടേവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ വീണ്ടും എഴുതുന്നത്..exam കാരണം
തിരക്കായതിനാലാണ് എഴുതാത്തത് .തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും എഴുതാൻ താമസിക്കും. അതുവരെ
കാത്തിരിക്കുക.   പൂജ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി: ” ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെത്തി എന്നറിയുന്നതിന്
മുൻപ് ഞാൻ എന്തിനിവിെടെത്തി എന്ന് നീ അറിയണം ” .   ” പ്രധാനമായും മൂന്ന്
കാര്യങ്ങളാണ് […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 7 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 7 The Misterss Part 7 | Author : Play Boy | Previous Part   കുറച്ചു നാളെത്തെ ഇടേവേളക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ വീണ്ടും എഴുതുന്നത്..exam കാരണം തിരക്കായതിനാലാണ് എഴുതാത്തത് .തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും എഴുതാൻ താമസിക്കും. അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക.   പൂജ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി: ” ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെത്തി എന്നറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എന്തിനിവിെടെത്തി എന്ന് നീ അറിയണം ” .   ” പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 6 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 6 The Misterss Part 6 | Author : Play Boy | Previous Part   ഹായ്ഈ കഥയ്ക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു , ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ comments ആയി രേഖെടുത്തുക.     പൂജ സുധിയേയും കൊണ്ട് അവരുടെ റൂമിലെത്തി. സുധിയുടെ കഴുത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ചെയിൻ , പൂജ കട്ടിലിന്റെ കാലിൽ ബന്ധിച്ചു.എന്നിട്ട് അവനോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവന്റെ […]

Continue reading

ദി മിസ്ട്രസ് 5 [Play Boy]

ദി മിസ്ട്രസ് 5 The Misterss Part 5 | Author : Play Boy | Previous Part   നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് എനിക് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതാൻ പ്രചോദനമാകുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് , അത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ comments ആയി രേഖെടുത്തുക.    സുധി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു , താൻ എന്തിന് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം ? കുഞ്ഞു നാളുകളിൽ പോലും അചനോ അമ്മയോ അവന […]

Continue reading