പെരിയാറിൻ തീരത്ത് [പഴഞ്ചൻ]

പെരിയാറിൻ തീരത്ത് Periyarin Theerathu | Author : പഴഞ്ചൻ   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ…
ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ്… ഒറ്റ ദിവസത്തെ കഥ… താൽപര്യമില്ലാത്തവർ ആരും ഈ
കഥയുടെ പരിസരത്തേക്ക് പോലും വരരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു… എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായം
അറിയിക്കണേ… നഗരത്തിന്റെ തിരക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ഗ്രാമത്തിന്റെ
സായാഹ്നതയിലേക്ക് പതിയെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന്റെ പുറത്തേക്ക് ബേബി ജോസഫ്
നോക്കി… ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ആകെ കുളമായി… റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
എന്താ കാര്യം… നേരത്തെ നോക്കി വെച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ […]

Continue reading

പെരിയാറിൻ തീരത്ത് [പഴഞ്ചൻ]

പെരിയാറിൻ തീരത്ത് Periyarin Theerathu | Author : പഴഞ്ചൻ   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ… ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ്… ഒറ്റ ദിവസത്തെ കഥ… താൽപര്യമില്ലാത്തവർ ആരും ഈ കഥയുടെ പരിസരത്തേക്ക് പോലും വരരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു… എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണേ… നഗരത്തിന്റെ തിരക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ഗ്രാമത്തിന്റെ സായാഹ്നതയിലേക്ക് പതിയെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന്റെ പുറത്തേക്ക് ബേബി ജോസഫ് നോക്കി… ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ആകെ കുളമായി… റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം… നേരത്തെ നോക്കി വെച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ […]

Continue reading