ഹതഭാഗ്യൻ [Night writer]

ഹതഭാഗ്യൻ Hathabhagyan Author : Night Writer   ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം രശ്മി ചേച്ചി എന്നെ കണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോക്കുമായിരൂന്നൂ. ആ നോട്ടം തന്നിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വിളിയായിരൂന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അധികകാലം വേണ്ടി വന്നില്ല…രവി ചേട്ടൻ അവധിക്ക് വന്ന സമയതാണ് അത് സംഭവിച്ചത്…. ഒരു ദിവസം കാലത്ത് വിട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു… തന്റെ സുഹുത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് പാർട്ടി നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സഹായതിന് ആണ് എന്നെ വിളിച്ചത്..വിട്ടിൽ പെയിന്റ് […]

Continue reading