അമ്മയിൽ നിന്നും 2 [Nandita] [Climax]

അമ്മയിൽ നിന്നും 2 Ammayil Ninnum Part 2 | Author : Nandita | Previous Part   അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു പെണ്ണായി.എന്റെ ലിംഗം പൊങ്ങി വന്നു.ഇത് കണ്ട് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു” ആൺ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളത് ആണ്,ഒന്നും ചെയ്യണ്ട തന്നെ താണോളും.” ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു.പിന്നീട് അമ്മ പറഞ്ഞു”മോളെ അല്ല മോനെ ഇൗ വസ്ത്രം ഒന്നും അഴിക്കുന്നില്ലെ” “ഇപ്പോ അഴിക്കാം അമ്മെ” ഞാൻ അതെല്ലാം അഴിച്ചു ടിവി കാണാൻ […]

Continue reading

അമ്മയിൽ നിന്നും [Nandita]

അമ്മയിൽ നിന്നും Ammayil Ninnum | Author : Nandita   എന്റെ പേര് നിഖിൽ,ഞാൻ
ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു.വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രം.അച്ഛൻ പുറത്ത് ആണ്,ഇടക്കൊക്കെ വരും അതും
വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ. അമ്മയുടെ പുന്നാര മോൻ ആണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ
വസ്ത്രം വളരെ ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത ഒരു പെൺ കുട്ടി ആയി
ജനിച്ചിരുന്നേൽ എന്നായിരുന്നു,കാരണം ആണിന്റെ ജീവിതത്തെകാൾ സുഖം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം
ആണെന്ന തോന്നൽ തന്നെ,അമ്മക്ക് എന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയിരുന്നീൽ […]

Continue reading

അമ്മയിൽ നിന്നും [Nandita]

അമ്മയിൽ നിന്നും Ammayil Ninnum | Author : Nandita   എന്റെ പേര് നിഖിൽ,ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു.വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രം.അച്ഛൻ പുറത്ത് ആണ്,ഇടക്കൊക്കെ വരും അതും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ. അമ്മയുടെ പുന്നാര മോൻ ആണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എനിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം വളരെ ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത ഒരു പെൺ കുട്ടി ആയി ജനിച്ചിരുന്നേൽ എന്നായിരുന്നു,കാരണം ആണിന്റെ ജീവിതത്തെകാൾ സുഖം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം ആണെന്ന തോന്നൽ തന്നെ,അമ്മക്ക് എന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയിരുന്നീൽ […]

Continue reading