ബര്ത്ഡേ പാർട്ടി

ബര്ത്ഡേ പാർട്ടി Birthday Party bY Mulakothiyan എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്‌.. ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം.. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക…അശ്വതി കമ്പിക്കുട്ടനിലെ സ്ഥിരം വായനക്കാരി ആണ്. അവളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കഥയാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നു ശ്രമിക്കുന്നു..ഒരു വെടി ആയി അറിയപ്പെടാൻ അവൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം മനസിലാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ സാഹസത്തിനു മുതിർന്നത്..നന്ദി എന്റെ പേര് അശ്വതി … എന്റെ ആദ്യത്തെ രതി അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്.. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ സെക്സ് എന്താണെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്.. ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്നതു […]

Continue reading